Operace s takty

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Operace s takty

Připojit

Pro přidání taktu na konec notového zápisu stiskněte Ctrl+B (Mac: +B) nebo vyberte v nabídce VytvořeníTaktyPřipojit takt. Pro přidání více taktů stiskněte Ctrl+Shift+B (Mac: +Shift+B) nebo použijte nabídku VytvořeníTaktyPřipojit takty....

Vložit

Nejprve vyberte takt, a potom stiskněte Ins nebo použijte nabídku VytvořeníTaktyVložit takt pro vložení nového prázdného taktu před vybraný. Pro vložení více taktů stiskněte Ctrl+Ins (Mac: +Ins) nebo použijte nabídku VytvořeníTaktyVložit takty....

Smazat

Nejprve vyberte takt, a potom stiskněte Ctrl+Del (Mac: +Fn+Backspace).
Pro verzi 0.9.5 a dřívější je to jinak. Stiskněte Ctrl (Mac: ) na klávesnici, když klepnete na prázdnou část taktu myší. Takt je označen tečkovanou čarou, která ukazuje, že jste vybrali "kousek času". Stiskněte Ctrl+klepnutí (Mac: +klepnutí) pro rozšíření výběru. Stisknutí klávesy Del (Mac: Fn+Backspace) odstraní vybrané takty.

Vlastnosti

Pro úpravu vlastností taktu klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou část taktu a vyberte Vlastnosti taktu....

Dialog Vlastnosti taktu

Notové osnovy

Vlastnost Viditelná vám umožňuje ukázat a skrýt noty a řádky notových osnov vybraného taktu. Vlastnost Bez nožiček vám umožňuje ukázat a skrýt všechny nožičky not vybraného taktu, takže jsou ve vybrané oblasti neviditelné. U not, jež mají normálně nožičku, jako jsou půlové a čtvrťové noty, se ukazuje jen hlavička noty.

Doba trvání taktu

Jmenovitá doba trvání je taktové označení zobrazené v notovém zápisu. Skutečnou dobu trvání taktu můžete změnit na cokoli bez ohledu na taktové označení zobrazené v notovém zápisu. Obvykle jsou jmenovitá a skutečná doba trvání taktu stejné. Nicméně například předtaktí může mít kratší skutečnou dobu trvání.

Na obrázku níže má předtaktí se čtvrťovou notou jmenovitou dobu trvání taktu 4/4, ale skutečnou dobu trvání má 1/4. Oba dva následující takty uprostřed mají jak jmenovitou tak skutečnou dobu trvání 4/4. Poslední takt obsahuje jen jednu tečkovanou půlovou notu a má skutečnou dobu trvání 3/4.

Neúplné takty

Nepravidelný takt

Na nepravidelný takt se při počítání taktů nebere zřetel. Obvykle má předtaktí vlastnost Nepravidelný.

Přidat k číslu taktu

Také můžete použít volbu Přidat k číslu taktu pro ovlivnění číslování taktů. Zde můžete zadat kladná nebo záporná čísla. Všimněte si, prosím, že tato změna působí na číslování všech následujících taktů. Hodnota -1 má týž účinek, jako když je takt označen za nepravidelný.

Protažení rozvržení

Tímto můžete zvětšit nebo zmenšit velikost volného prostoru mezi notami.

Počítadlo opakování

Pokud je takt koncem opakování , můžete zde stanovit počet přehrání, která mají proběhnout.

Zalomit vícetaktové pomlky

Tato vlastnost oddělí Measure rests na začátku vybraného taktu. Tato volba by se měla zaškrtnout předtím, než zapnete volbu "Vytvořit vícetaktové pomlky" v nabídce StylUpravit obecný styl.

Vícetaktové pomlky jsou automaticky na důležitých bodech, jako jsou značky opakování, změna taktu, dvojité taktové čáry atd.

Číslování

MuseScore automaticky čísluje první takt každé osnovy ale jsou možné další volby pro číslování. V hlavní nabídce zvolte StylUpravit obecný styl. V levém panelu vyberte Čísla. Ve spodní části pravého panelu je oddíl Čísla taktů.

Není-li zaškrtnuta, zaškrtněte volbu Čísla taktů pro zapnutí automatického číslování taktů.
Zaškrtněte Ukázat první, pokud chcete, aby byl první takt očíslován.
Zaškrtněte Všechny osnovy, pokud chcete, aby byla čísla u všech osnov, jinak se čísla taktů ukáží jen u horní notové osnovy každé osnovy.
Zaškrtněte Každá osnova, aby se čísla taktů ukázala u každé notové osnovy. Potom dostane první takt každé notové osnovy číslo. Nebo zaškrtněte Interval a zadejte velikost intervalu. Když například zadáte interval o hodnotě 1, je očíslován každý takt. Když jako interval zvolíte 5, je očíslován každý pátý takt.