Arbejde med takter

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Takter

  Markering af takter

  Før man kan udføre handlinger på takter, skal de være markerede.

  Indsæt

  Indsæt en tom takt

  Brug en af de følgende muligheder:

  • Marker en takt og tryk Ins (ingen genvej på Mac).
  • Marker en takt og vælg så fra menuen: TilføjTakterIndsæt takt.

  Indsæt flere takter

  Brug en af de følgende muligheder:

  • Marker en takt og tryk Ctrl+Ins (ingen genvej på Mac); udfyld "Antal takter ... " feltet og tryk OK.
  • Marker en takt og vælg så fra menuen: TilføjTakterIndsæt takter..; udfyld "Antal takter..." feltet og tryk OK.

  Tilføj

  Tilføj en takt til enden af nodearket

  Brug en af de følgende muligheder:

  • Tryk Ctrl+B (Mac: +B).
  • Vælg fra menuen: TilføjTakterTilføj en takt.

  Tilføj flere takter til enden af nodearket

  Brug en af de følgende muligheder:

  • Tryk Alt+Shift+B (Mac: Option+Shift+B); udfyld "Antal takter ..." feltet og tryk OK.
  • Vælg fra menuen: TilføjTakterTilføj takter ...; udfyld"Antal takter ..." feltet og tryk OK.

  Slet

  Slet en enkelt takt

  • Marker takten og tryk Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Slet en serie af takter

  1. Marker rækken af takter som skal slettes
  2. Tryk Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Slet fra en markeret takt til enden af nodearket

  1. Marker den første i rækken af takter, og tryk Ctrl+Shift+End (Mac: Cmd+Shift+End); slip tasterne
  2. Tryk Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Slet fra starten af nodearket til en markeret takt

  1. Marker den sidste i rækken af takter, og tryk Ctrl+Shift+Home (Mac: Cmd+Shift+Home); slip tasterne.
  2. Tryk Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Note: I nodeark med flere nodelinier vil sletning af takter også fjerne de tilsvarende takter i de andre nodelinier i systemet, selv om de ikke er markerede.

  Hvis man kun ønsker at slette indholdet (noder, symboler, tekst), og ikke selve takterne, markerer man en takt eller en række af takter, og trykker Del. De markerede takter vil blive udfyldt med heltakts pauser.

  Egenskaber

  For at redigere egenskaberne for en takt, højreklikker man på et tomt sted i takten, og vælger Taktegenskaber :

  Dialog:Taktegenskaer

  Vinduet giver adgang til en række indstillinger for takter. Man kan bruge knapperne i bunden af vinduet, til at skifte til forrige eller næste takt. Forrige/Næste

  Nodelinier

  • Synlig giver mulighed for at vise/skjule noder og nodelinier i den aktuelle takt.
  • Uden hals giver mulighed for at skjule/vise alle nodehalse i den aktuelle takt. For noder som fjerdedele og halvnoder, der normalt har en hals, vil kun nodehovedet blive vist, når takten markeres "uden hals".

  Taktvarighed

  Denne sektion giver mulighed for, at gøre varigheden af en takt længere eller kortere, end angivet ved den synlige (nominelle) taktart. Brug det til at lave en optakt ved starten af et afsnit, ełler ufuldstændige takter til cadenzas, ad lib passager o.l.

  • Den Nominelle varighed af en takt er den samme, som taktarten vist i nodearket, og kan ikke ændres.
  • Den Aktuelle varighed af en takt kan sættes frit, og helt uafhængigt af den taktart, der er angivet i nodearket.

  I eksemplet herunder har fjerdedels-optakten en nominel varighed på 4/4, men en aktuel varighed på 1/4. Takterne i midten har både en nominel og aktuel varighed på 4/4. Den sidste takt, med kun en punkteret halvnode har en aktuel varighed på 3/4:

  Incomplete measures

  Andet

  Sektionen samler forskelligartede instatillinger for takten.

  • Udeluk fra takt nummerering
   Brug "Udeluk fra taktnummerering" til "irregulære" takter, dvs. takter, som ikke skal tælles med i taktnummereringen. Normalt vil en optakt være markeret med "Udeluk fra taktnummerering".

  • Læg til taktnummer
   Man kan også bruge muligheden "Tilføj til taktnummer" til at justere takt nummereringen. Man kan indsætte positive eller negative tal. Bemærk at dette påvirker alle efterfølgende takter. En værdi på "-1" har samme effekt, som at markere takten, som udelukket fra takt nummereringen.

  • Layoutstræk
   Med denne mulighed kan man forøge eller formindske den vandrette afstand mellem elementer i nodearket (noder, pauser o.l.). Man angiver den faktor, som den normale afstand skal multipliceres med.
   At gøre det her i Taktegenskaber giver en mere præcis kontrol over aftandsegenskaberne, end hvis man bruger menupunktet, eller tastatur genvejen til Øg/Mindsk Spredning ({ og }), som også kan anvendes mens en takt er markeret.

  • Afspilningsantal (fra version 2.1) / Gentagelsesantal (før version 2.1)
   Hvis takten indeholder et afsluttende gentagelsestegn, kan man bestemme hvor mange gange gentagelsen skal spilles.

  • Bryd flertaktspause
   Denne indstilling benyttes, hvis man ønsker at bryde en flertaktspause ved starten af den markerede takt. Indstillingen bør være valgt før man slår den automatiske oprettelse af fletaktspauser til.
   Man styrer den automatiske oprettelse på fanebladet "Nodeark" under LayoutstilGenerelt .... Hvis "Opret flertaktspauser" markeres, vil der automatisk blive oprettet flertaktspauser, som vil blive brudt ved vigtige skift, som øvemærker, ændring af taktart, dobbeltstreger, irregulære takter osv. Standard for nodeark (partiturer) er fra, mens det for partier sat til.

  Nummerering

  MuseScore sætter automatisk nummer ved den første takt i hvert System - undtagen i takt 1, men der er flere andre muligheder for nummerering. Fra hovedmenuen vælges LayoutstilGenerelt...; vælg fanebladet "Hoved, bund, numre" i det venstre panel. I bunden af det højre panel finder man nu gruppen "Taktnumre".

  Sæt markering ud for "Taktnumre", for at slå den automatiske taktnummerering til.

  Marker "Vis først", hvis første takt ønskes nummereret.

  Marker "Alle nodelinier", hvis der skal være numre på alle linier. Ellers vil der kun blive vist taktnumre på den øverste nodelinie i hvert system.

  Vælg at vise numre på "Hvert system", som vil sætte nummer ved den første takt på hvert system, eller vælg at vise numre for hvert "Interval", og angiv størrelsen af intervallet. For eksempel vil et interval på 1 sætte numre på alle takter; et interval på 5 vil sætte nummer på hver femte takt.

  Deling og samling

  Det er muligt at have en længere eller kortere takt, uden at ændre taktarten. Man kan ændre taktens varighed i Taktegenskaber, men man kan også dele eller samle takter. (Bjælker vil blive tilpasset automatisk).

  Samling af takter

  1. Marker de takter, som ønskes samlet;;
  2. Fra menuen vælges RedigerTakterSaml valgte takter.

  Note: Hvis man kun markerer takter på en nodelinie, i et system med flere linier, vil de samme takter blive samlet på alle nodelinier i systemet.

  Eksemplet herunder viser resultatet af at anvende Samle kommandoen på de fire takter i den øverste nodelinie;

  Eksempel på samling af takter

  Deling af en takt

  1. Marker en node (eller akkord);
  2. Fra menuen vælges RedigerTakterDel takt før markeret node.

  Note: Selvom man kun markerer én node i en nodelinie, vil alle nodelinier i systemet blive delt samme sted.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.