Kiler (Hårnåle)

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Kiler (Hårnåle).

  Crescendo og Diminuendo (Decrescendo) betegner dynamiske ændringer, som kan noteres enten med symboler eller med tekst.
  På dansk bruges betegnelserne "Kiler" eller "Krokodillenæb" om disse symboler. I den danske udgave at MuseScore bruges betegnelsen "Kiler/Hårnåle" (fra engelske"Hairpins"). Her er valgt at benytte betegnelsen "Kiler"

  Tilføj en kile

  Symbolerne for Kiler findes i linje paletten. For at oprette en kile markerer man først den række af noder, den skal dække.

  < indsætter en crescendo kile
  > indsætter en diminuendo kile (decrescendo)

  En-takt crescendo

  Man kan også tilføje kiler ved at dobbeltklikke på symbolet i Linjer paletten, mens noderne er markerede.

  Note: Som standard placeres kiler under nodelinjen. Dette kan ændres med værdien "Standard lodret position", via Layoutstil->Generelt->Hårnåle, volter...,

  Redigering af kiler

  Ved at dobbetklikke på en kile skifter man til redigeringstilstand. I denne tilstand vil kilen være forsynet med fire håndtag, som kan flyttes, enten ved at trække med musen, eller ved at bruge genvejstaster.

  Crescendo med håndtag i redigeringstilstand

  Flytning af ankre:
  Hvert endepunkt er forbundet med et anker, som bestemmer hvilke noder der påvirkes ved afspilning, og gør det muligt for kilen at række over linieskift. For at få kilen til at dække flere eller færre noder markeres et endepunkt, og man bruger Skift+ eller Skift+ til at flytte ankeret fra node til node.
  Crescendo med anker flyttet

  I redigeringstilstand kan man også justere kilens udsende, ved at ændre længde placering osv.
  Til små flytninger benyttes eller
  Til større benyttes Ctrl + Pil (Mac: Cmd + Pil)

  Ændring af længden: Længden af kilen ændres med de to håndtag i endepunkterne, som kan flyttes vandret, i begge retninger.

  Ændring af placeringen: Placeringen ændres med håndtaget i midten, som kan flyttes i alle retninger.

  Ændring af højden: Højden af kilenn (dvs. afstanden mellem de to åbne ender) ændres med det håndtag, som er placeret på den nederste gren, ved at flytte det i lodret retning. Højden kan også ændres ved at sætte en ny værdi for "Højde" i Inspektør.

  Note: Kommandoen Ctrl+R (Mac: Cmd+R) vil tilbageføre justeringer af længde og placering, men ikke højde og ankre.

  Redigering med Inspektør

  I Inspektør kan man ændre en række andre egenskaber for kilen.

  Ændre type: Man kan skifte mellem Crescendo og Diminuendo (Decrescendo) ved at ændre "Type".

  Tilføje 'al niente': Ved at sætte markering ved "Cirkel på spidsen" vil en sådan blive indsat, for at angive et Crescendo/diminuendo al niente. Dvs, at det starter/slutter i fuldkommen stilhed.

  Tilpasse højde ved linieskift: Værdien for "Fortsæt højde" benyttes når en kile rækker over et linie- eller sideskift. Den bestemmer højden af kilen lige efter/før for crescendo/diminuendo.

  Crescendo brudt ved sideskift

  Dynamikomfang: Her kan vælges:
  * Nodelinie: Kilen gælder kun for en enkelt nodelinie
  * Del: Kilenn gælder alle nodelinier for et instrument
  * System: Kilen gælder alle nodelinier i systemet

  Anslagsstyrkeændring: Benyttes ved aspilning. se herunder

  Cresc. og dim. linier

  Ud over kiler er der cresc.   _     _     _ og dim.   _     _     _ linier med den samme funktion i Linier paletten.
  Man ændrer en kile til den tilsvarende tekst linie ved at sætte flueben ved "Tekstlinie" i inspektør. Evt. kan man samtidig ændre på "Liniestil" (f.eks. til "Bred stiplet") .
  For at ændre teksten (f.eks. til cresc. poco a poco, eller decresc. i stedet for dim), højreklikker man på linien og vælger Linieegenskaber....

  Kiler ved afspilning

  Afspilning af crescendi og diminuendi fungerer kun fra en node til den næste; det er indtil videre ikke muligt at ændre på dynamikken henover en enkelt node. Som standard vil kiler kun påvirke afspilning hvis dynamikangivelser anvendes både før og efter kilen.

  For eksempel vil et crescendo, som dækker noder mellem p og f angivelser, medføre en dynamisk ændring ved afspilning. Mellem to på hinanden følgende dynamikangivelser, vil kun den første -relevante- kile påvirke afspilningen: et diminuendo mellem p og f vil blive ignoreret; ved to eller flere crescendi mellem p og f, vil alle andre end det første, blive ignorerede.

  En kile kan bruges selvom der ikke er dynamik angivelser, ved at rette "Anslagsstyrkeændring" i inspektør (et tal mellem 0 og 127).

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.