Prístupnosť

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Accessibility

  Úvod

  Táto sekcia je učená ľudom s poškodením zraku, ktorý chcú používať MuseScore 2.0. Účelom sekcie je upozorniť na špecifické funkcie umožňujúce jednoduchšiu vizuálnu prístupnosť programu; študujte prosím nasledovné informácie aj v súčinnosti so všeobecnou dokumentáciou MuseScore.

  MuseScore obsahuje voľne šíriteľný zdroj [NVDA čítačky obrazovky] (http://www.nvaccess.org) učený pre operačný systém Windows. Funkcie popísané v tejto sekcii boli testované na platforme Windows v programe NVDA. Momentálne MuseScore nepodporuje iné formáty čítačiek, ako sú napríklad Jaws pre Windows, alebo VoiceOver pre Mac OS X. Tieto programy môžu v spolupráci s MuseScore fungovať odlišne, alebo vôbec.

  Funkcie čítačky sú v aktuálnej verzii MuseScore 2.0 zamerané predovšetkým na čítanie notového zápisu. Sekcia sa preto zameriava na čítanie notového zápisu a je spomenutých iba zopár funkcií určených pre vytváranie notového zápisu..

  Počiatočné nastavenie

  Po prvom štarte MuseScore je vhodné vypnúť zobrazovanie Úvodnej obrazovky. Po štarte najskôr zavrite Úvodnú obrazovku a následne v menu Upraviť(Alt+E) vyberte Nastavenia a odznačte Zobraziť úvodnú obrazovku. Ulože a zavrite dialógové okno.

  Zjednodušený prístup

  Užívateľské prostredie programu MuseScore pracuje na princípe štandardných notačných editorov, alebo iných programov určených na prácu s dokumentmami. Základ zobrazenej plochy tvorí hlavné okno dokumentu, v ktorom môžete s notovým zápisom pracovať. Môžete mať otvorených niekoľko dokumentov súčasne a podporované je aj duálne zobrazenie pre prácu s dvoma dokumentami súčasne. V každom okine môže byť prítomných viacero záložiek.
  Položky panela ponúk zobrazeného nad hlavným oknom môžete otvárať pomocou nasledovných klávesových skratiek:

  • Súbor: Alt+S
  • Upraviť: Alt+U
  • Zobraziť: Alt+Z
  • Pridať: Alt+P
  • Noty: Alt+N
  • rozmiestnenie: Alt+L
  • Štýl: Alt+S
  • Doplnky: Alt+D
  • Pomoc: Alt+P

  Z uvedených položiek je Súbor najdôležitejšou položkou pre čítanie notového zápisu. Po otvorení položky použite pre lepšiu čitateľnosť šípku Up alebo Down.

  Medzi nástrojovými panelmi, paletami a doplnkovými dialógovými oknami sa presúvate pomocou klávesy Tab (alebo Shift+Tab pre opačný smer pohybu). Po prvom spustení MuseScore, alebo načítaní notového zápisu sústreďte pozornosť na hlavné okno notového zápisu. Stlačením klávesy Tab sa dostanete do panelu nástrojov obsahujúceho viacero tlačidiel pre ovládanie funkcií, ako napríklad Nový, Otvoriť, Hrať, a podobne. Stlačenie klávesy Tab preskočí akékoľvek neaktívne tlačidlá. Názvy a klávesové skratky (where applicable) týchto tlačidiel by mali byť prečítané čítačkou obrazovky.

  Ak sa prepnete cez všetky tlačidlá panela nástrojov, nasledujúcim oknom po stlačení klávesy Tab bude Paleta. Palety sú určené na vkladanie rôznych prvkov do notového zápisu, ale momentálne sú cez klávesu Tab dostupné iba dve funkcie (tlačidlá): vyskakovacie menu pre výber rôznych pracovných plôch (uložené rozmiestnenie paliet) a tlačidlo pre vytvorenie novej pracovnej plochy.

  Ak ste otvorili niektoré z doplnkových dialógových okien, napríklad Prehlidač, alebo Filter výberu, stlačením klávesy Tab sa presúvate aj medzi nimi. Nepoužívané dialógové okná zatvoríte v menu Zobraziť a odznačením všetkých políčok v prvej sade (všetky položky pred funkciou Zväčšiť). V prednastavenom zobrazení sú k dispozícii iba Paleta, Navigátor a funkcia MuseScore Connect. Posledné dve položky nie sú prítomné pri prepínaní klávesou Tab.

  Pre návrat do okna notového zápisu stlačte klávesu Esc. Tento krok zruší akýkoľvek výber prvkov v okne notového zápisu.

  Okno notového zápisu

  Po spustení MuseScore 2.0 bude načítaný dokument s názvom “My First Score”. Ak si chcete vyskúšať rôzne funkcie a úpravy notového zápisu, použite tento dokument. Ak chcete otvoriť už existujúci dokument, použite klávesovú skratku Ctrl+O (Mac: Cmd+O). Klávesovou skratkou Ctrl+S (Mac: Cmd+S) dokument uložíte a klávesovou skratkou Ctrl+W (Mac: Cmd+W) dokument zavriete.

  Ak pre otvorenie existujúceho dokumentu použijete klávesovú skratku Ctrl+O (Mac: Cmd+O), otvorí sa štandardné dialógové okno. MuseScore môže otvárať dokumenty v rôznych formátoch: vlastný formát MuseScore má koncovku MSCZ alebo MSCX a importované formáty môžu byťMusicXML, MIDI a formáty niektorých iných notačných programov (Guitar Pro, Capella, a Band-in-a-Box). Po načítaní sa notový zápis zobrazí ako záložka v okne notového zápisu. Medzi záložkami sa môžete presúvaťpoužitím klávesovej skratky Ctrl+Tab (neplatí pre Mac).

  Okrem vizuálneho čítania notového zápisu môžete zvukovo prehrávať notový zápis stlačením klávesy Medzerník. Funkciu Súbor / Export môžete použiť na koncertovanie do iných formátov, napríklad PDF, PNG, WAV, MP3, MIDI, MusicXML a podobne . Tlačiť notový zápis môžete prostredníctvom menu Súbor / Tlačiť alebo Ctrl+P (Mac: Cmd+P).

  Ak notový zápis obsahuje viacero hudobných nástrojov, môžu byť vytvorené prelinkované party. Tie sú následne zobrazené ako záložky partov, ale v súčasnosti nie je možné ich prechádzať pomocou klávesnice. Party zvyčajne neobsahujú iný zápis, ako partitúra; líšia sa iba v zobrazení (každý part je zobrazený samostatne). Party môžete generovať prostredníctvom menu Súbor / Party a dané dialógové okno je prístupné. Tlač partov do formátu PDF sa v jednom kroku vykonáva prostredníctvom menu Súbor / Exportovať party.

  Čítanie notového zápisu

  Po otvorení notového zápisu bude mať príslušné okno zobrazenú klávesnicu, ale bez výberu prvkov notopisu. Je preto potrebné označiť časť notového zápisu, najlepšie prvok na jeho začiatku prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl+Home (Mac: Cmd+Home). Túto funkciu využijete aj aj v prípade, že ste zrušili výber klávesou Esc.

  Počas prechádzania medzi prvkami notového zápisu by vaša čítačka obrazovky uvádzať názvy týchto prvkov (pravdepodobne prvý bude prečítaný kľúč na začiatku vrchnej notovej osnovy). Zaznie meno daného prvku (Napríklad, “Husľový kľúč”) a zároveň aj pozícia prvku (napríklad, “Takt 1; Doba 1; Osnova 1”). Množstvo prečítaných informácií nie je možné prispôsobovať, ale vývojári MuseScore sa snažia ako prvé umiestniť dôležité informácie o prvku, môžete tak rýchlejšie prepínať medzi prvkami bez nutnosti vypočuť si všetky informácie. Čítanie prerušíte stlačením klávesy Shift.

  Väčšinou sa užívateľ MuseScore pohybuje medzi základnými prvkami notového zápisu (noty a pomlčky) Zvyšok zápisu (kľúče, predznamenania, taktové čiary a ostatné prvky) počas presúvania sa štandardnými klávesami Vpravo a Vľavo čítané nebudú. MuseScore disponuje dvoma špeciálnymi navigačnými príkazmi, ktoré slúžia pre lepšiu sumarizáciu notového zápisu:

  • Ďalší prvok: Ctrl+Alt+Shift+Vpravo (Mac: Cmd+Option+Shift+Vpravo)
  • Predchádzajúci prvok: Ctrl+Alt+Shift+Vľavo (Mac: Cmd+Option+Shift+Vľavo

  Uvedené príkazy zahŕňajú aj pohyb po prvkoch, ktoré ostatné navigačné príkazy preskakujú. Taktiež slúžia na pohyb medzi všetkými hlasmi danej notovej osnovy, zatiaľ čo ostatné navigačné príkazy ako Vpravo a Vľavo prechádzajú iba cez aktuálne zvolený hlas. Napríklad, ak ste na štvrťovej note na prvej dobe takte, v ktorom sú dva hlasy, stlačením klávesy Vpravo sa presuniete na nasledujúcu notu prvého hlasu—to bude druhá doba taktu—stlačením klávesovej skratky Ctrl+Alt+Shift+Vpravo (Mac: Cmd+Option+Shift+Vpravo) zostane kurzor na prvej dobe, ale presunie sa do druhého hlasu. Až keď ste prešli cez všetky hlasy na aktuálnej dobe, klávesová skratka vás presunie na ďalšiu dobu. Zámerom tohto správania sa klávesovej skratky je efektívna navigácia cez notový zápis v prípade, že nepoznáte jeho obsah.

  Keď sa kurzorom presuniete na prvok, čítačka obrazovky by mala prečítať informácie o prvku. Zároveň by mala prečítať aj informácie o prvkoch prepojených na noty a pomlčky (napríklad text, artikulačné značenie, akordická značka, a podobne. V súčasnosti nie je možné navigovať kurzor priamo na vybraný prvok.
  Dôležitá poznámka: Samotné klávesy Nahor a Nadol a aj v spojení s klávesami Shift alebo Ctrl / Cmd nie sú vhodnými na posúvanie kurzora! Menia totiž výšku označených nôt. dávajte si pozor, aby ste týmto spôsobom omylom nemenili notový zápis pri jeho čítaní. Klávesy Nahor a Nadol by sa mali používať iba v spojení s klávesou Alt/Option v prípade, že chcete posúvať kurzor. Zoznam navigačných klávesových značiek je uvedený nižšie.

  Pohyb kurzora vpred a nazad v notovom zápise

  Nasledujúce klávesové skratky sú vhodné na ”vodorovný” pohyb kurzora:

  • Ďalší prvok: Ctrl+Alt+Shift+Vpravo
  • Predchádzajúci prvok: Ctrl+Alt+Shift+Vľavo
  • Ďalší akord alebo pomlčka: Vpravo
  • Predchádzajúci akord alebo pomlčka: Vľavo
  • Ďalší takt: Ctrl+Vpravo
  • Predchádzajúci takt: Ctrl+Vľavo
  • Choď na takt: Ctrl+F
  • Prvý prvok: Ctrl+Home
  • Posledný prvok: Ctrl+End

  Pohyb medzi notami na určitej pozícii

  • Nasledujúce klávesové skratky sú vhodné na ”zvislý” pohyb kurzora:

  • Ďalší prvok: Ctrl+Alt+Shift+Vpravo

  • Predchádzajúci prvok: Ctrl+Alt+Shift+Vľavo
  • Nasledujúca vyššia nota v zápise, nasledujúci hlas, alebo horná notová osnova: Alt+Nahor
  • Nasledujúca nižšia nota v zápise, nasledujúci hlas, alebo spodná notová osnova: Alt+Nadol
  • Vrchná nota v akorde: Ctrl+Alt+Nahor
  • Spodná nota v akorde: Ctrl+Alt+Nadol

  Klávesové skratky Alt+Up a Alt+Down sú podobné, ako Ctrl+Alt+Shift+Vpravo a Ctrl+Alt+Shift+Vľavo a napomáhajú orientácii v notovom zápise. Pri používaní týchto klávesových skratiek nemusíte vedieť počet nôt v akorde, počet hlasov v notovej osnove, alebo počet notových osnov v zápise.

  Filtrovanie čítania nôt

  Vypustiť určité prvky (text alebo názvy akordických značiek) pri čítaní notového zápisu môžete prostredníctvom Výberového filtru (F6). Odznačte tie prvky, ktoré nechcete zahrnúť do čítania.

  Prehrávanie notového zápisu

  Na spustenie a zastavenie prehrávania slúži klávesa Medzerník. Prehrávanie sa spustí buď na označenej note, alebo na mieste posledného zastavenia, ak nie je označená žiadna nota. Prvé spustenie prehrávania začína od začiatku notového zápisu.

  MuseScore podporuje prehrávanie v slučke, čo môžete využiť napríklad pri cvičení určitého úseku. “Vstupný” a “Koncový” bod slučky nastavíte cez Prehrávací panel (F11):

  1. Nasjkôr zadajte miesto začiatku prehrávania označením noty v notovom zápise
  2. Choďte do Prehrávacieho panela a stlačte tlačidlo Pozícia začiatku slučky
  3. V notovom zápise označte notu na mieste, kde má slučka prehrávania skončiť
  4. V Prehrávacom paneli stlačte tlačidlo Pozícia konca slučky
  5. Pre aktivácia alebo deaktiváciu slučky stlačte tlačidlo Prehrávanie v slučke

  Prostredníctvom Panelu prehrávania (F11) môžete kontrolovať aj ďalšie funkcie. Napríklad zmenu základného tempa.

  Úprava notového zápisu

  Funkcie úpravy notového zápisu nie sú momentálne príliš dostupné, nakoľko veľa prvkov si vyžaduje na umiestnenie použitie myši. Pri väčšine úprav je vizuálny prehľad potrebný, nakoľko MuseScore nedisponuje podporou automatického rozoznávania vzájomných konfliktov v umiestnení prvkov.

  MuseScore však ponúka dostatočný priestor na experimentovanie pri vytváraní notového zápisu.
  Režim vkladania nôt aktivujete označením príslušného taktu a stlačením klávesy “N”. Takmer všetky funkcie vytvárania notového zápisu sú dostupné prostredníctvom klávesnice a v základnej dokumentácii nájdete všetky potrebné informácie. MuseScore môže pracovať v dvoch režimoch - režim vkladania nôt a normálny režim. Nie vždy je celkom jasne, v ktorom režime sa práve nachádzate. Ak si nie ste istý, stlačte klávesu Esc. Ak ste boli v režime vkladania nôt, bude zrušený. Ak ste boli v normálnom režime, k žiadnej zmene nedôjde, no ak ste mali označený výber notového zápisu, bude zrušený.

  Prispôsobenie

  Klávesové skratky si môžete prispôsobiť v menu Upraviť / Nastavenia / Skratky. V určitom časovom horizonte môže byt do MuseScore zakomponovaná funkcia špecializovaných klávesových skratiek alebo spôsob ukladania a načítavania celých setov klávesových skratiek.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.