Nástroje

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Tools

  Nástroje sú dostupné prostredníctvom menu UpraviťNástroje

  Pridať / odstrániť zalomenia riadkov

  Tento nástroj automaticky pridáva alebo odoberá zalomenia riadkov:

  • Zalomiť riadok
   • každých X taktov
   • na konci každého systému
  • Odstrániť
   • aktuálne zalomenia riadkov

  Príkaz pracuje buď s určitým výberom taktov, alebo s celým notovým zápisom, ak niesú vybrané žiadne takty.

  • Vyberte rozsah taktov, na ktoré ma byť príkaz použitý
  • Choďte do menu UpraviťNástrojePridať/odobrať zalomenia riadkov...

   Add/Remove Line Breaks

  • Stlačte klávesu OK.

  Výseč / Zúženie

  Tieto nástroje slúžia na vyseknutie časti notovej onsovy obsahujúcej viacero akordov do individuálnych melodických hlasov v ďalších notových osnovách, alebo na zúženie viacerých melodických línií v notových osnovách do sledu akordov v jednej notovej osnove. Táto funkcia je určená na prácu s akordami, nie viacerými hlasmi, ktoré môžu byť samostatne kopírované medzi notovými osnovami použitím Filtru výberu.

  Výseč

  Vyberte požadovaný rozsah notového zápisu. "Zdrojovou notovou osnovou" je vždy buď tá najvrchnejšia, alebo jediná existujúca. Osnova by mala obsahovať akordy. Spustite nástroj UpraviťNástrojeVýseč. Vrchný hlas akordu zostane v danej notovej osnove a ďalšie hlasy budú umiestnenéthe ("vyseknuté") do ďalších notových osnov vytvorených pod zdrojovou osnovou. V každej osnove bude prítomný iba jeden hlas.

  Ak je vo vašom výbere iba jediná notová osnova, MuseScore vytvorí toľko notových osnov,koľko je potrebné pre rozloženie akordu s najväčším počtom nôt. Napríklad, ak najrozsiahlejší akord obsahuje štyri noty, výseč sa uskutoční do štyroch notových osnov: zdrojová notová osnova plus tri ďalšie.

  Ak výber obsahuje viacero notových osnov, považuje sa za destináciu výseče a najvrchnejšia notová osnova je zdrojovou. MuseScore bude ignorovať všetky spodné noty akordu, ktorých počet prekračuje počet notových osnov vo výbere.

  Pre oba prípady platí, že ak sa v akorde nachádza menej nôt, ako cieľových notových osnov, noty budú duplikované a distribuované tak, aby každá osnova obsahovala jeden hlas.

  Poznámka: Ak výber obsahuje predtaktie, to bude rozšírene na plný takt v oboch smeroch výseče. Momentálne nie je možné vyseknúť predtaktie samostatne.

  Zúženie

  Vyberte rozsah taktov naprieč notovými osnovami obsahujúci podobné rozloženie rytmických hodnôt a spustite nástroj UpraviťNástrojeZúžiť. MuseScore skombinuje obsah notových osnov do akordov umiestnených v najvrchnejšej notovej osnove - opak výseče. Špeciálnym prípadom je výber iba jedinej notovej osnovy - MuseScore v tomto prípade skombinuje viaceré hlasy v notovej osnove do akordov s umiestnením v prvom hlase.

  Vyplniť lomítkami

  Tento nástroj vyplní vybrané takty na každej dobe lomítkami. V prázdnych taktoch sú lomítka pridané v prvom hlase.

  Slash notation

  Ak sa vovýbere taktov nachádza notový zápis, lomítka budú umiestnené do prvého voľného hlasu. Ak je v takte prítomný notový zápis vo všetkých štyroch hlasoch, lomítka budú umiestnené v prvom hlase a dôjde tak k premazaniu existujúceho notového zápisu v danom hlase. V hlasoch 1 a 2 sú lomítka centrované na strednej linajke osnovy, v hlasoch 3 a 4 majú menší vzhľad a sú umiestnené nad alebo pod notovú osnovu. Lomítka nie je možné transponovať a pri prehrávaní nemajú pridelený žiaden zvuk.

  Prepnúť hlavičku noty na lomítko

  Tento nástroj mení vzhľad hlavičiek vybraných nôt na lomítko a naopak: noty s hlavičkou lomítka nie je možné transponovať a pri prehrávani nemajú pridelený žiaden zvuk. Noty v hlase 1 a 2 sú fixne zarovnané k strednej linajke notovej osnovy.

  Rhythmic slash notation

  Noty v hlasoch 3 a 4 sú umiestnené nad alebo pod notovú osnovu a majú menší vzhľad (notácia podobná "prírazu"). Pri výbere je užitočné používať filter výberu, aby ste z neho vylúčili hlas 1 a 2 a po spustení nástroja budú spracované iba hlasy 3 a 4.

  Accent notation
  V notových osnovách pre perkusie sú noty v hlasoch 3 a 4 konvertované na malé noty umiestnené nad alebo pod osnovou.

  Rhythmic slash - percussion

  Znovu usporiadať značky sekcií

  Značky sekcií pridané z palety textu sú automaticky označované znakmi v abecednom poradí alebo číslami (na základe typu, ktorý ste priradili prvému značeniu sekcie). Pomocou nástroja UpraviťNástrojeZnovu usporiadať značky sekcií môžete zmeniť všetky značky z písmen na čísla súčasne alebo upraviť značky, ktoré sú mimo poradia (spôsobené kopírovaním a vkladaním notového materiálu). Pre spustením nástroja označte rozsah požadovaných taktov.

  MuseScore automaticky detekuje skevenciu znakov na základe prvej značky sekcie vo výbere—všetky značky sekcií vo výbere sú príslušne upravené.

  Sekvenciou môže byť napríklad:

  • a, b, c,
  • A, B, C,
  • jednoduchá číselná sekvencia - 1, 2, 3,
  • čísla vychádzajúce z číslovania taktov

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.