Notácia starej hudby

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Early music features

MuseScore 2 ponúka niekoľko špecializovaných funkcií pre notáciu starej hudby (predovšetkým stredovekej a renesančnej) pre potreby súčasných vydavateľov.

Notácia bez taktov

Väčšina renesančnej dhuyb nebola notovaná do taktov a prítomnosť nôt s dlhou dobou trvania spojených ligatúrov cez viacero taktových čiar môže v notovom zápise pôsobiť neprehľadne. Rozoznávanie dlhých melodických línií a opakovaných motívov môže byť taktiež obtiažne. Preto MuseScore ponúka experimentálne zobrazenie, kde hodnota noty zostáva nedotknutá. Táto metóda zobrazenia môže byť aktivovaná označením políčka v sekcii Notový zápis dialógového okna štýlu umiestneného v menu ŠtýlVšeobecné...

Dialog: Style / General.. / Early Music

Po stlačení tlačidla Použiť sa zmena vizuálu inhed aplikuje.

Early musig - original
Originálna notácia (De Profundis Clamavi pre 4 hlasy - Nicolas Champion)

Early music - barred
Pre zmenou štýlu

Early musign - unbarred
Po zmene štýlu

Funkcia je v štádiu testovania a môže obsahovať chyby. Njväčšou podporovanou hodnotou je longa ( longa s bodkou je rozdelená ligatúrou)).
Taktové čiary skryjete odznačením funkcie “Zobraziť taktové čiary” vo Vlastnostiach notovej osnovy. Avšak existuje aj iná možnosť.

Mensurstrich

Nakoľko kompletné skytie taktových čiar môže spôsobiť problémy pri interpretácii súčasnými hudobníkmi, často sa využíva notácia typu Mensurstrich. Tu sú taktové čiary zobrazené medzi notovými osnovami, ale nepretínajú ich. Variant tohto zobrazenia nastavíte nasledovne: dvojkliknite na taktovú čiaru, potiahnite jej spodok k vrchnej časti notovej osnovy umiestnenej nižšie a vrch potiahnite ku koncu aktuálnej notovej osnovy. Kroky uskutočnite v precíznom režime (podržte klávesu Shift). Následne odznačte taktovú čiaru a zmeny sa aplikujú na celú notovú osnovu.

Mensurstrich

Použitie Prehliadača môže byť vhodné na presnejšie zadanie číselných hodnôt. Prehliadač otvoríte klávesou F8, a potom označte taktovú čiaru. Správne hodnoty sú:

  Prednastavené Mensurstrich
Preklenuté osnovy 1 2
Preklenúť od 0 8
Preklenúť po 8 0

Taktové čiary vrátite na konci notového zápisu alebo sekcie do pôvodného zobrazenia podžaním klávesy Ctrl. Ak klávesu nepodržíte, zmeny sa aplikujú na celú notovú osnovu.

Ambitus

Pred existenciou konceptu absolútnej výšky tónu museli interpreti transponovať vokálnu tvorbu do ich rozsahu bez prípravy. Pre lepšiu orientáciu bolo často využívané zobrazenie tónového rozsahu na začiatku daného partu. Ambitus sa nachádza v spodnej časty palety Čiary, odkiaľ ho môžete potiahnuť na kľúč v notovom zápise. Rozsah bude automaticky detekovaný.

Ambitus

Detekcia prebehne vo všetkých taktoch až po najbližší zlom sekcie, kde môže byť umiestnený nový ambitus. Manuálne alebo automatické detekovanie nastavíte v Prehliadači. Najskôr označte ambitus, ktorý chcete upraviť. Pri manuálnej úprave zmeňte výšku vrchnej a spodnej noty. Automatickú detekciu aktivujete tlačidlom Aktualizovať rozsah.

Menzurálne taktové značenie

V menzurálnom systéme notácie taktové značenie nedefinuje dĺžku taktu, ale hodnotu breve a semibreve. MuseScore podporuje symboly menzurálnej notácie ako zobrazovaciu metódu v nastaveniach Taktového značenia namiesto špecifického symbolu. Toto nastavenie slúži iba na zobrazovanie a proporcie hodnôt napríklad polovičných hodnôt v celých hodnotách nemôžu byť zmenené.
Symboly využijete napríklad pri napodobení renesančnej viachlasnej hudby, pričom každý hlas má iné taktové značenie a notácia je bez použitia rytmických notových skupín. aktové značenia v tomto prípade meňte pre každú notovú osnovu zvlášť, pokiaľ začiatok a koniec taktu vo všetkých notových osnovách súhlasí. Ak nie, zvážte zmenu menovateľa v taktovom značení.

Prolation
De Profundis Clamavi pre 5 hlasov - Josquin Des Prez

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.