Práca s taktami

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Measure operations

  Pripojiť{#append}

  • Prázdny takt môžete na koniec notového zápisu pripojiť pomocou klávesovej skratky Ctrl+B (Mac: +B), alebo prostredníctvom menu PridaťTaktyPripojiť jeden takt.

  • Viacero prázdnych taktov môžete na koniec notového zípisu pripojiť pomocou klávesovej skratky Alt+Shift+B (Mac: Option+Shift+B), alebo prostredníctvom menu PridaťTaktyPripojiť takty... a v dialógovom okne nastavíte požadovaný počet taktov.

  Vložiť

  • Prázdny takt môžete do notového zápisu vložiť označením taktu a stlačením klávesy Ins, alebo prostredníctvom menu PridaťTaktyVložiť jeden takt.

  • Pre vloženie viacerých taktov použite klávesovú skratku Ctrl+Ins, alebo príkaz PridaťTaktyVložiť takty.... V dialógovom okne nastavíte požadovaný počet taktov.

  Vymazať

  • Takt môžete vymazať jeho označením a použitím klávesovej skratky Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  • Pre vymazanie viacerých taktov kliknite na prvý a podržte klávesuShift, potom kliknite na posledný takt výberu, pustite klávesuShift a použite klávesovú skratku Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  • Región od vybranej pomlčky po koniec notového zápisu vymažete kliknutím na prvý takt výberu, potom použite klávesovú skratku Ctrl+Shift+End (Mac: Cmd+Shift+End), pustite klávesy a stlačte ďalšiu klávesovú skratku Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  • Región od začiatku notového zápisu po vybraný takt vymažete kliknutím na posledný takt výberu, potom použite klávesovú skratku Ctrl+Shift+Home (Mac: Cmd+Shift+Home), pustite klávesy a stlačte ďalšiu klávesovú skratku Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Ak je notový zápis zložený z viacerých notových osnov usporiadaných v systéme, uvedené operácie vymažú takty vo všetkých osnovách systému a to aj napriek tomu, že v ostatných notových osnovách sa výber nemusí graficky zobraziť .

  Vlastnosti

  Vlastnosti taktu upravíte pravým kliknutím na prázdnu časť taktu a zvolením menu Vlastnosti taktu...:

  Dialog: Measure Properties

  Upravovať predchádzajúci alebo nasledujúci takt môžete v okne Vlastnosti taktu pomocou šípok v spodnej časti okna: Previous/Next buttons (zmena taktu v tomto okne nemení aktuálne vybraný takt v notovej osnove. Buďte preto pri oprave opatrný).

  Notové osnovy

  • Políčko viditeľné umožňuje zobraziť alebo skryť noty a čiary osnovy v aktuálnom takte.
  • Políčko bez nožičiek umožňuje zobraziť alebo skryť všetky nožičky nôt v aktuálnom takte. Notám, ktoré štandardne majú nožičku (štvrťová alebo polová), sa hlavičky zobrazujú iba ak sú zaznačené ako bez nožičky.

  Trvanie taktu

  • Predpísanú hodnotu trvania taktu (nemôže byť upravovaná) určuje taktové značenie umiestnené v notovom zápise.
  • Aktuálnu hodnotu trvania taktu môžete meniťbez ohľadu na hodnotu taktového značenia umiestneného v notovom zápise.
   Štandardne sú predpísaná a aktuálna hodnota identické. Môžte však vytvárať aj predtaktia alebo spojené takty (pozri nižšie).

  Na obrázku nižšie má predtaktie predpísanú hodnotu 4/4, ale aktuálna hodnota je 1/4. Takty v strede majú identickú predpísanú aj aktuálnu hodnotu 4/4. Záverečný takt s polovou notou a bodkou má aktuálnu hodnotu 3/4:

  Incomplete measures

  Ostatné

  • Vylúčiť z číslovania taktov
   Funkciu "Vylúčiť z číslovania taktov" použite pre neštandardné takty, ktoré nemajú byť číslované. Štandardne je takto označené predtaktie.

  • Pridať k taktu číslo
   Číslovanie taktov môžete ovplyvniť funkciou "Pridať k taktu číslo" . Môžete zadávať kladné aj záporné čísla a výsledok ovplyvňuje všetky ostatné takty v notovom zápise. Hodnota "-1" má rovnakú funkciu, ako vylúčenie z číslovania taktov.

  • Šírka rozmiestnenia
   Touto funkciou môžete ovplyvňovať vzdialenosti medzi prvkami (noty, pomlčky a podobne). Ide o precíznejšiu kontrolu rozmiestnenia, ako pri príkaze Zväčšiť/Zmenšiť Šírku ({ and }), ktorý je dostupný mimo dialógového okna Vlastnosti taktu.

  • Počet opakovaní
   Ak je takt posledný v opakovaní, môžete zadať počet opakovaní.

  • Rozdeliť viactaktovú pomlčku
   Toto políčko rozdelí viactaktovú pomlčku na začiatku zvoleného taktu. Políčko by malo byť zaznačené predtým, ako spustíte možnosť "Vytváranie viactaktových pomlčiek" v menu ŠtýlVšeobecné..., v záložke "Notový zápis" .
   Viactaktové pomlčky sú automaticky rozelované na miestach významných zmien, ako napríklad opakovacie znamienka, zmena taktového značenia, dvojité taktové čiary, neštandardné takty a podobne.
   Pre notový zápis je prednastavená pozícia vypnuté, pre party pozícia zapnuté.

  Číslovanie

  MuseScore automaticky čísluje od prvého taktu každého systému (v prvom takte prvého systému sa číslo nezobrazuje), ale k dispozícii sú viaceré možnosti číslovania. Z hlavného menu vyberte ŠtýlVšeobecné..., z ľavého menu vyberte sekciu "Hlavička, Päta, Číslovanie" . V spodnej časti sekcie sa nachádza funkcia "Čísla taktov" ("Bar Numbers").

  Zaznačte políčko "Čísla taktov" ("Bar Numbers") a automatické číslovanie taktov bude aktívne.

  Zaznačte políčko "Zobraziť prvé" a číslo sa zobrazí aj pri prvom takte.

  Ak chcete čísla vo všetkých osnovách, zaznačte políčko "Všetky osnovy". V opačnom prípade sa čísla taktov zobrazujú iba vo vrchnej osnove systému.

  Políčko "Každý systém" očísluje prvý takt každého riadku. Zobrazenie čísel v špecifickom intervale je možné aktivovať a definovať v políčku "Interval". Napríklad, interval 1 očísluje každý takt, alebo interval 5 bude číslovať každý piaty takt.

  Rozdeliť a zlúčiť

  V prípade, že budete potrebovať dlhší alebo kratší takt bez zmeny taktového značenia, použijete menu Vlastnosti taktu, ale existuje aj nový spôsob rozdeľovania a zlučovania taktov. (Trámce môžu byť automaticky upravované)

  • Zlúčiť

   1. Označte takty, ktoré chcete zlúčiť
   2. Použite funkciu UpraviťTaktZlúčiť takty

  Poznámka: Ak označíte takty iba v jednej osnove systému, rovnaké takty budú zlúčené aj v ostatných osnovách systému.

  Example of joined measure

  • Rozdeliť

   1. Vyberte notu (alebo akord)
   2. Použite funkciuUpraviťTaktRozdeliť takty

  Poznámka: Ak označíte takty iba v jednej osnove systému, rovnaké takty budú rozdelené aj v ostatných osnovách systému.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.