Prehliadač a vlastnosti objektov

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Inspector

  Väčšina prvkov notového zápisu má vlastnosti, ktoré môžu byť upravované dvoma spôsobmi:

  • Kliknite na prvok a väčšinu jeho vlastností uvidíte a upravíte v panely Prehliadača na pravej strane obrazovky.

  • Pravým kliknutím na prvok a výberom možnosti s koncovkou Vlastnosti. Táto možnosť otvorí dialógové okno s rozšírenými možnosťami a je dostupná iba pre niektoré typy prvkov.

  Prehliadač

  Prehliadač sa v prednastavení zjavuje na pravej strane obrazovky. Skryť alebo zobraziť prehliadač môžete v menu Zobraziť a zaznačením/odznačením položky Prehliadač, alebo použite klávesovú skratku F8 (Mac: fn+F8).

  Ak je označený objekt, vlastnosti sou zobrazené a môžu byť upravené v okne Prehliadača. Každý prvok v notovom zápise môže byť označený a upravený týmto spôsobom, či už noty, text, taktové čiary alebo arikulačné znamienka. Skupiny prvkov môžete vybrať a upraviť súčasne. Ak sú prvky rôznorodé, Prehliadač zobrazí iba ich spoločné kategórie nastavení.

  Kategórie

  Rôzne vlastnosti vybraného prvku sú zobrazované v kategóriách:

  Prvok obsahuje nasledovné funckie: Viditeľný, Farba, a Vodorovné/Zvislé odsadenie.

  • Viditeľný je štandardnou funkciou zobrazujúcou alebo skrývajúcou ktorýkoľvek prvok notového zápisu. Ak je funkcia Viditeľný odznačená, vybraný prvok zmení farbu na šedú a prvok sa stane pre tlač a export do PDF neviditeľný. (Poznámka: použitím položky ZobraziťZobraziť neviditeľné budú prvky s nastavením "neviditeľný" skryté aj na obrazovke.) Viditeľnost prvku môžete prepínať aj pomocou klávesy V.

  • Farba umožňuje zmeniť farbu prvku z čiernej na akúkoľvek inú. Prvok bude mať danú farbu aj pri tlačení a exporte.

  • Vodorovné odsadenie a Zvislé odsadenie umožňuje doladiťumiestnenie prvku zadaním presnej číselnej hodnoty odsadenia od preddefinovanej pozície na osi X/Y.

  Ostatné kategórie sú dostupné iba pri označení niektorých prvkov, napríklad v Taktových čiarach.

  Barline inspector_sk.png

  Niektoré prvky sa môžu vzťahovať na iné prvky notového zápisu. Príkladom môže byť nota, ktorá obsahuje bodku a trámec:

  Select note

  V prehlidači bude zobrazených niekoľko kategórií k daným prvkom, vrátane položiek Akrod, Nota, a Časť. V spodnej časti Prehliadača máte prístup k ďalším prvkom, ako sú Nožička, Trámec a Bodka.

  Inspector: Select category
  Ak označíte takt, v Prehliadači sa zobrazia iba prvky spoločné pre všetky noty v takte: Viditeľnosť a Farba. Úpravu vlastností taktu uskutočníte pravým klikntím na prázdnu časť taktu a výberom možnosti "Vlastnosti taktu" (zobrazené nižšie).

  Ak viacero súčasne označených prvkov disponuje rôznymi hodnotami pre danú vlastnosť, tá bude zobrazená modrou farbou. Zmena hodnoty vlastnosti bude mať vplyv na všetky vybrané prvky.

  Dialógové okná vlastností

  Vlastnosti niektorých objektov sú dostupné po pravom kliknutí a výbere menu "Vlastnosti". Dodatočné nastavenia budú zobrazené spolu s ostatnými v Prehliadači.

  (Poznámka: Vlastnosti si nezamieňajte s nastavením Štýlov. Zmeny vlastností majú vplyv iba na vybraný prvok a zmena štýlu sa prejaví v celom notovom zápise.)

  Vlastnosti artikulačných značení

  Po pravom kliknutí na artikulačné znamienko vyberte menu Vlastnosti artikulácie... Pozri Artikulačné znamienka a ozdoby.

  Vlastnosti čiary

  Po pravom kliknutí na čiaru vyberte Vlastnosti čiary... V dialógovom okne môžete nastaviť začiatok, koniec, alebo priebehčiary. Môžete tiež pridať alebo odstrániť text, upraviť umiestnenie textu a nastaviť dĺžku a uhol háčikov. Kliknite na tlačidlo ... a prejdete do nastavení textu patriaceho k čiare. Pozri Vlastné čiary a vlastnosti čiary.

  Vlastnosti taktu

  Po pravom kliknutí na prázdne miesto v takte vyberte Vlastnosti taktu... Upravte viditeľnosť, dĺžku taktu, opakovania, roztiahnutie a číslovanie. Pozri Vlastnosti taktu.

  Vlastnosti notovej osnovy

  Po pravom kliknutí na prázdnu časť taktu alebo názov hudobného nástroja vyberte Vlastnosti osnovy.... V dialógovom okne môžete upraviť atribúty danej notovej osnovy a príslušného hudobného nástroja. Pozri Vlastnosti osnovy.

  Vlastnosti textu

  Po pravom kliknutí na prvok textu vyberte Vlastnosti textu.... Pozri Štýly a vlastnosti textu. Ak je prvkom čiara s textom, pozri → vyššie.

  Vlastnosti taktového značenia

  Po pravom kliknutí na taktové značenie vyberte Vlastnosti taktového značenia.... V dialógovom okne môžete upraviť vzhľad tkatového značenia a vlastnosti trámcov nôt. Pozri Taktové značenia.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.