Artikulácie a ozdoby

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Articulations and ornaments

  Zoznam symbolov nájdete v palete Artikulácie a ozdoby v Rozšírenej pracovnej ploche. Skrátená verzia palety sa nachádza aj v Základnej pracovnej ploche.

  Artikulácie

  Artikulácie sú symboly pridávané do notového zápisu za účelom označenia spôsoby hry. Základnými symbolmi sú:

  • Fermáty
  • Staccato
  • Mezzo-staccato / Portato
  • Staccatissimo
  • Tenuto
  • Sforzato
  • Marcato

  Pre sláčikové, brnkacie a dychové nástroje sú k dispozícii špeciálne artikulačné značenia.

  Ozdoby

  Ozdoby zahŕňajú:

  Pridať artikuláciu/ozdobu

  1. Vyberte notu alebo súbor nôt.
  2. Dvojkliknite na symbol v palete.

  Alternatívne môžete požadovaný symbol potiahnuť z palety priamo na hlavičku noty.

  Pridať artikuláciu/ozdobu na taktovú čiaru

  Niektoré akrtikulácie, vrátane fermát, môžu byť vložené priamo na taktovú čiaru kliknutím na taktovú čiaru a dvojkliknutím na požadovaný symbol v palete.

  Klávesové skratky

  • Prepnúť Staccato: Shift+S
  • Prepnúť Tenuto: Ctrl+Alt+N (Mac: Cmd+Option+N)
  • Prepnúť Marcato: Ctrl+Alt+O (Mac: Cmd+Option+O)

  • Pridať príraz: /

  Klávesové skratky môžete prispôsobiť v Nastaveniach.

  Prispôsobiť pozíciu

  Symbol je po vložení do notového zápisu automaticky označený: môžete s ním hýbať nahor a nadol nasledovnými klávesovými skratkami:

  • Detailný posun pomocou klávesových šípok nahor/nadol (0.1 sp na jedno stlačenie);
  • Pre výraznejšie zvislé prispôsobenie Stlačte Ctrl+ alebo Ctrl+ (Mac: Cmd+ alebo Cmd+) (1 sp na jedno stlačenie).
  • Zrkadlenie objektu (kde je to môžné) vykonáte označením symbolu a stlačením klávesy X.

  Úpravy pozície symbolu vo všetkých smeroch uksutočníte pomocou klávesnice nasledovne:

  1. Dvojklikom na symbol spustíte Režim úpravy, alebo kliknite na symbol a stlačte klávesovú skratku Ctrl+E (Mac: Cmd+E), alebo po pravom kliknutí na symbol vyberte "Upraviť prvok";
  2. Pre detailnú úpravu použite klávesové šípky (0.1 sp na jedno stlačenie); alebo výraznejšiu úpravu uskutočníte klávesovou skratkou Ctrl+Šípka (Mac: Cmd+Šípka) (1 sp na jedno stlačenie).

  V Prehliadači tiež môžete meniť zvislé a vodorovné odsadenie. Ak chcete pracovať s viacerými symbolmi súčasne, vyberte požadované symboly a v Prehliadači upravte hodnoty odsadenia.

  Poznámka: Symboly môžu byť premiestňované aj potiahnutím, ale pre detailnejšie umiestnenie použite vyššie uvedené postupy.

  Vlastnosti artikulácií

  Vlastnosti artikulácií zobrazíte kliknutím na symbol a úpravov hodnôt v Prehliadači. Typ vlastností závisí od symbolu. Ostatné vlastnosti (napríklad smer a pozícia kotvy) zobrazíte pravým kliknutím na symbol a výberom menu Vlastnosti artikulácie….

  Globálne zmeny existujúcich artikulácií uskutočníte cez menu Štýl…Všeobecné…Artikulácie, Ozdoby.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.