Tempo

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Tempo

  Značenie tempa môžete do notového zápisu pridávať vo forme textu. Tempo prehrávania môže byť dočasne zmenené prostredníctvom Prehrávacieho panelu.

  Tempové značenie

  Tempové značenie sa používa pre účely hudobnej interpretácie, no sú zohľadnené aj v prehrávani notového zápisu. V notovom zápise môže byť umiestnených viacero značení na rôznych pozíciách.

  Tempové značenie pridáte nasedovne:

  1. Označte notu alebo pomlčku, na ktorých mieste sa má značenie zobraziť.
  2. Otvorte paletu Tempo a dvojkliknite na požadované značenie. Vložiť tempové značenie môžete aj jeho potiahnutm z palety na požadovanú notu alebo pomlčku, alebo prostredníctvom menu PridaťText...Tempové značenie. V poslednom uvedenom spôsobe nebudete mať k dispozícii výber základnej hodnoty trvania.

  Existujúce tempové značenie môžete upraviť dvojkliknutím, čo spustí režim úpravy textu.

  Číslo udávajúce údery za sekundu môžete meniť priamou úpravou textu, ak je možnosť "Nasledovať text" v Prehliadači zaznačená a text tempa je vyjadrený vo forme "hodnoty noty = číslo". V nasledujúcom príklade sa "štvrťová hodnota = 75":

  Metronome mark: Andante quarter note = 75

  Ak v tempovom značení nechcete uvádzať číselné vyjadrenie, ale iba názov tempa (napríklad iba "Andante" bez číselného vyjadrenia), vyberte kliknutím dané značenie a odznačte v Prehliadači možnosť "Nasledovať text". Následne môžete číselnú hodnotu pre dané značenie v Prehliadači manuálne nastaviť.

  Inspector, Tempo

  Poznámka: Rýchlosť prehrávania sa aktuálne môže líšiť v závislosti na percentuálnom vyjadrení v prehrávacom paneli.

  Ritardando a accelerando

  Postupné zmeny tempa ako ritardando ("rit.") a accelerando ("accel.") môžu byť do notového zápisu tiež pridávané ako text systému, ale v súčasnosti ich MuseScore pri prehrávaní neberie do úvahy. Efekt postupnej zmeny tempa môže byť dosiahnutý umiestnením viacerých značení tempových zmien. V nasledujúcom príklade je tempo spomaľované o 10 BPM na prvej note každého taktu. Počiatočné tempo pred ritardandom je 110 BPM. Každá z tempových zmien má v Prehliadači odznačenú možnosť Viditeľný. Pri tlačení notového zápisu sa tak zobrazuje iba tempové značenie ritardando.

  ritardando.png

  Kvôli automatizácii tohto procesu bol vyvinutý doplnok: TempoChanges (externé prepojenie)

  Fermáty

  Fermáty sú dostupné v palete Artikulácie a ozdoby a disponujú nastavením Natiahnutia času v okne Prehliadača. PRednastavenou hodnotou fermáty je číslo 1.00. Ak chcete zdvojnásobiť trvanie fermáty, zadajte do položky "Natiahnutie času" číslo 2.00.

  Prehrávací panel

  • Panel zobrazíte z menu: ZobraziťPrehrávací panel alebo pomocou klávesy F11 (Mac: fn+F11)

   Play Panel

  • Percentuálne vyjadrenie aktuálneho tempa zmeníte tiahlom Tempo

  Táto zmena tempa sa nezaznamená do notového zápisu, ale vplýva na všetky tempové značenia tempové značenia. Ak máte v notovom zápise viacero tempových značení, číslo reprezentujúce BPM (údery za minútu) zobrazené nad tiahlom priamo závisí od mieta, na ktorom sa kurzor prehrávania v notovom zápise nachádza. Napríklad, ak máte nastavené tempo 80 BPM a na Prehrávacom paneli máte nastavenú úroveň 120% z tempa, aktuálne tempo bude 96 BPM. Táto číselná hodnota je zobrazená nad percentuálnym vyjadrením.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.