Syntetizátor

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Synthesizer

  Prehľad

  Syntetizátor je centrálnym riadiacim panelom zvukového výstupu v MuseScore. Umožňuje načítavanie Zvukových baniek so zvukmi rôznych hudobných nástrojov, ovládanie úpravy frekvenčného spektra a nastavenie hlasitosti. Zároveň umožňuje aj ďalšie nastavenia zvukového výstupu.

  Syntetizátor zobrazíte z menu ZobraziťSyntetizátor.
  V reálnom čase môže fungovať iba jedno nastavenie Syntetizátora. Napríklad, ak máte otvorených viacero notových zápisov, zmena v syntetizátore ovplyvní nastavenia vo všetkých zápisoch. Avšak __zmena nastavení syntetizátora sa uloží iba do aktuálneho súboru notového zápisu—pri nasledujúcom štarte programu MuseScore budú nastavenia Syntetizátora vrátené do pôvodnej podoby. Predvolené hodnoty môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo Nastaviť ako predvolenév okne Syntetizátora abudú sa týkať každého nasledujúceho spustenia programu MuseScore..

  Nastavenia môžete uložiť aj do samostatného notového zápisu a neskôr ich opätovne načítať pomocou tlačidiel Uložiť do notového zápisu a Načítať z notového zápisu. Uložené nastavenia nebudú automaticky načítané po otvorení daného notového zápisu; je potrebné tieto nastavenia manuálne načítať prostredníctvom tlačidla Načítať z notového zápisu.

  Zmeny v nastaveniach Syntetizátora sa neprejavia v exportovaných zvukových súboroch pokiaľ neboli uložené prostredníctvom tlačidla Uložiť do notového zápisu.

  Konkrétna funkčnosť nastavení je popísaná v príklade s Ladením (nižšie).

  Zvukové banky

  Zvuková banka je súbor obsahujúci zvuky hudobných nástrojov, ktoré MuseScore používa pri prehrávaní. MuseScore má vstavanú zvukovú banku s názvom FluidR3Mono_GM.sf3; iné zvukové banky sú dostupné na internete (pozri zoznam zvukových baniek). Po nainštalovaní zvukovej banky you môžete v Syntetizátore označiť za predvolenú a nastaviť ďalšie parametre zvukového výstupu.

  Štandardne sa osporúča použiť zvukovú banku FluidR3Mono_GM.sf3:

  Fluid in Synthesizer
  Ďalšie nainštalované zvukové banky načítate pomocou tlačidla Pridať.

  Poznámka: Ak nemáte nainštalované ďalšie zvukové banky, pri načítani sa vám žiadne nezobrazia. Zvuková banka musí byť najskôr nainštalovaná (jednorázový úkon), a potom načítanád do Syntetizátora (buď v režime opätovného načítavania, alebo ako predvolená možnosť).

  Načítaná zvuková banka môže byť zo Syntetizátora aj odstránená (nie odinštalovaná) jej označením a kliknutím na tlačidlo Odstrániť. Ak je načítaných viacero zvukových baniek, ich poradie je možné upraviť tlačidlami Nahor a Nadol.

  Ak ste v Mixážnom pulte nezmenili žiaden zvuk Mixer, tak vrchná zvuková banka v zozname bude použitá na zvukové prehrávanie notového zápisu. Ak používate viaceré zvukové banky nastavené v Mixážnom pulte, prehrávanie bude fungovať správne iba pri dodržaní rovnakého poradia zvukových baniek v Syntetizátore. Ak používate viacero zvukových baniek, kliknitena talčidlo Uložiť do notového zápisu a pri opätovnom načítaní daného notového zápisu môžete načítať dané poradie zvukových baniek (a aj ďalších nastavení Syntetizátora) pomocou tlačidla Načítať z notového zápisu.
  Alternatívne môžete použiť tlačidlo Nastaviť ako predvolené a pri opätovnom načítaní notového zápisu nebudete musieť znova načítavať zoznam zvukových baniek. Ak toto nastavenie nepoužijete, pri opätovnom spustení programu MuseScore budú hodnoty Syntetizátora vrátené na predvolenú hodnotu.

  Hlasitosť

  V pravom okne Syntetizátora sú dve tiahla. Jedno sôúži na ovládanie hlasitosti prehrávania a druhé na ovládanie hlasitosti metronómu. Tak, ako pri iných nastaveniach, aj zmeny pozícií tiahel sú iba dočasné, pokiaľ ich neuložíte do notového záznamu alebo nenastavíte ako predvolené.

  Volume slider in Synthesizer

  Efekty

  V záložke Hlavné efekty sa nachádzajú rozčírené nastavenia, ako napríklad dozvuk a úprava frekvenčného spektra. Ako predvolený je nastavený efekt s názvom "Zita1". Slúži na skvalitnenie zvukového výstupu. Vypnete ho zvolením možnosti "NoEffect" v kategórii "Efekt A". Permanentné vypnutie tohto efektu (a aplikovanie momentálnych nastavení) uskutočníte kliknutím na tlačidlo Nastaviť ako predvolené.

  Master Effects in Synthesizer

  Ladenie

  PRe koncertné ladenie používa MuseScore štandardné ladenie komorného A na 440Hz. V záložke Ladenie môžete túto hodnotu zmeniť.

  Tuning in Synthesizer

  Podobne, ako sotatné nastavenia Syntetizátora, aj zmena hlavného ladenia nebude prenesená do exportovaných zvukových súborov (WAV, OGG, MP3), pokiaľ nezvolíte možnosť Uložiť do notového zápisu.

  Zmena hlavného ladenia

  Poznámky: Nastavenie má vplyv na všetky otvorené notové zápisy. Po opätovnom spustení programu MuseScore sa nastavenie vráti na predvolenú hodnotu. Neprejaví sa v exportovaných zvukových súboroch (WAV, OGG, MP3 a MIDI).

  1. Choďte do menu ZobraziťSyntetizátor.
  2. Kliknite na záložku Ladenie tab.
  3. Vložte hodnotu Hlavného ladenia (predvolené 440Hz).
  4. Kliknite na tlačidlo Zmena ladenia.

  Nastaviť predvolené ladenie

  Poznámky: Nastavenie má vplyv na všetky otvorené notové zápisy. Po opätovnom spustení programu MuseScore sa nastavenie vráti na predvolenú hodnotu. Neprejaví sa v exportovaných zvukových súboroch (WAV, OGG, MP3 a MIDI).

  1. Zmeňte hodnotu Hlavného ladenia tak, ako je popísané vyššie.
  2. Použite tlačidlo Nastaviť ako predvolené.

  Zmena ladenia pre konkrétny notový zápis

  Poznámky: Nastavenie má vplyv na všetky otvorené notové zápisy. Po opätovnom spustení programu MuseScore sa nastavenie vráti na predvolenú hodnotu. Neprejaví sa v exportovaných zvukových súboroch (WAV, OGG, MP3 a MIDI).

  1. Zmeňte hodnotu Hlavného ladenia tak, ako je popísané vyššie.
  2. Kliknite na tlačidlo Uložiť do notového zápisu.
  3. Zmena sa prejaví aj v exportovaných zvukových súboroch aktuálneho notového zápisu, ale ostatné notové zápisy budú exportované v predvolenom ladení. Vzhľadom na obmedzenia MuseScore dosiahnete prehrávanie správneho ladenia načítaním nastavenia pomocou tlačidla NAčítač z notového zápisu.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.