Formát súborov

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see File formats

  MuseScore podporuhe široké spektrum súborových formátov, čo umožňuje zdieľať a publikovať notové zápisy podľa špecifických požiadaviek užívateľa.

  Súbory môžete importovať prostredníctvom menu SúborOtvoriť... a exportovať prostredníctvom menu SúborExportovať.... Pre viac podrobností, pozri Uložiť/Export/Tlačiť.

  Okrem formátov uvádzaných nižšie môžete notové zápisy zdieľať aj prostredníctvom portálu MuseScore.com cez menu SúborUložiť online.... Pozri Zdieľať notové zápisy online.

  Formát MuseScore

  Tieto formáty sa ukladajú prostredníctvom menu SúborUložiť, alebo stlačením tlačidla save , prípadne klávesovou skratkou shortcut (Ctrl+S). K dispozícii je aj možnosť uložiť notový zápis do iného súbpru prostredníctvom menu SúborUložiť ako....

  • MuseScore formát (*.mscz)
   MSCZ je štandardným a odporúčaným formátom pre ukladanie súborov v MuseScore. Súbor v tomto formáte zaberá pomerne málo priestoru a uchováva všetky potrebné informácie. Ide o formát .mscx komprimovaný technológiou ZIP a zahŕňa aj akékoľvek obrázky prítomné v notovom zápise.

  • Nekomprimovaný MuseScore formát (*.mscx)
   MSCX je nekomprimovanou verziou formátu pre ukladanie súborov v MuseScore. Tento typ súboru ukladá všetky potrebné informácie okrem obrázkov. Odporúča sa pre užívateľov, ktorí chcú manuálne upravovaťobsah súboru prostredníctvom textového editora.

  Poznámka k fontom: MuseScore okrem fontov FreeSerif, FreeSerifBold, FreeSerifItalic, FreeSerifBoldItalic and FreeSans nevkladá do súborov typy použitých fontov. Ak chcete zdieľať súbor MuseScore s inými užívateľmi, uistite sa, že používate tieto fonty, alebo má užívateľ nainštalované fonty, ktoré pužívate. Ak sa v systéme nenachádzajú fonty špecifikované v súbore MuseScore, budú použité iné fonty a notový zápis môže vyzerať odlišne.

  • Zálohové súbory MuseScore (*.mscz, or *.mscx,)
   Zálohové súbory sú výtvárané automaticky a ukladajú sa do aktuálneho priečinka MuseScore. Zálohový súbor obsahuje posledne uložené zmeny v notovom zápise a môže byť nápomocný v prípade, že originálny súbor nie je možné otvoriť z dôvodu poškodenia, alebo zakódovania v staršej verzii. Na začiatok zálohového súboru je automaticky umiestňovaná bodka (.) a na koniec názvu čiarka (,) (napríklad. ak sa originálny súbor nazýva "nemenovaný.mscz", zálohový súbor sa bude volať ".nemenovaný.mscz,"). Aby sa dal zálohový súbor v MuseScore otvori, bodka a čiarka musia byť z názvu odstránené. Keďže súbor sa nachádza v rovnakom adresári, ako originál, je nutné pri odstraňovaní bodky a čiarky zmeniť aj názov súboru (napríklad, zmena ".nemenovaný.mscz," na "nemenovaný-záloha.mscz"). Poznámka: Pre zobrazenie zálohových súborov MuseScore je nutné zmeniť systémové nastavenia na "Zobraziť skryté súbory". Pozri tiež Ako obnoviť zálohové súbory notového zápisu (MuseScore 2.x).

  Grafika—zobraziť a tlačiť (iba export)

  Prostredníctvom menu (via the SúborExportovať... command) môžu byť exportované nasledovné vizuálne formáty:

  • PDF (*.pdf)
   Portable Document Format (PDF) je ideálnym formátom, ak nie je potrebné upravovať obsah notové ho zápisu. Väčšina užívateľov má k dispozícii PDF prehliadač a nie je potrebné inštalovať žiaden dodatočný softvér.

  • PNG (*.png)
   Portable Network Graphics (PNG) je bitmapový formát podporovaný systémami Windows, Mac OS a Linux. Tento formát je pomerne populárny aj vo webovom prostredí. Pri exportovaní viacstranových notových zápisov je súbor PNG vytvorený pre každú stranu samostatne a MuseScore prispôsobí ich vzhľad potrebám tlače. Rozlíšenie obrázka a transparentné pozadie môžete nastaviť prostredníctvom záložky Export v menu UpraviťNastavenia... (Mac: MuseScoreNastavenia...). Poznámka: Ak chcete vytvoriť obrázky častí notového zápisu (vrátane alebo bez prvkov ako sú rámiky, neviditeľné noty a sfarbenie nôt mimo rozsahu), použite Snímanie obrázku.

  • SVG (*.svg)
   Scalable Vector Graphics (SVG) môžu byť otvorené vo väčšine webových prehliadačov (okrem verzie nižšej ako Internet Explorer 9) a vektorových grafických programov. Väčšina programov podporujúcich formát SVG nedokáže čítať vstavané fonty, preto musia byť všetky príslušné fonty použité v MuseScore predom nainštalované v systéme.

  Zvukový súbor (iba export)

  Zvukovú podobu (syntetizátorový zvuk) notového zápisu môžete exportovať prostredníctvom menu (via the SúborExportovať... command) do nasledovných formátov:

  • WAV audio (*.wav)
   WAV (Waveform Audio Format) je nekomprimovaný zvukový formát vynájdený spoločnosťami Microsoft a IBM. Formát je podporovaný systémami Windows, OS X a Linux. Vzhľadom na zachovanie plnej kvality zvuku Je zároveň ideálnym formátom pre tvorbu Audio CD. Veľkosť súborov však nie je ideálna na zdieľanie prostredníctvom internetu a emailu.

  • FLAC audio (*.flac)
   Free Lossless Audio Codec (FLAC) je komprimovaný zvukový formát. Veľkosť súborov FLAC je približne polovičná oproti pôvodnému záznamu vo formáte WAV pri plnom zachovaní kvality zvuku. Systémy Windows a OS X nemajú vstavanú podporu formátu FLAC, a preto je nutné použiťvoľne šíriteľný prehrávač, napríklad VLC media player.

  • Ogg Vorbis (*.ogg)
   Ogg Vorbis (externé prepojenie) je nelicencovanou náhradou formátu MP3 (tiež podporovaný formát — pozri nižšie). Podobne ako MP3, aj súbory Ogg Vorbis majú relatívne malú veľkosť (často desatinu z nekomprimovaného súboru), no za cenu zníženia kvality zvuku. Systémy Windows a OS X nemajú vstavanú podporu formátu Ogg Vorbis. Programy ako VLC media player a Firefox ich však dokážu prehrávať na ktoromkoľvek operačnom systéme.

  • MP3 (*.mp3)
   MP3 súbory sú kapacitne malé (často majú veľkosť desatiny z nekomprimovaného súboru), ale zvukovo stratové. Pre vytváranie súborov MP3 sú potrebné externé dekódery - lame_enc.dll (Windows) alebo libmp3lame.dylib (Mac). MuseScore si vyžiada zadanie umiestnenia týchto súborov. Získať ich môžete z nasledovných adries http://lame.buanzo.org/. Niektorí užívatelia systému OS X môžu pri načítavaní knižnice MP3 do MuseScore zaznamenať chybu spôsobenú 32-bitovou architektúrou knižnice. 64-bitová verzia kompatibilná s MuseScore je dostupná na adrese http://www.thalictrum.com/en/products/lame.html (súbor je kvôli rozpoznaniu v MuseScore potrebné premenovať na libmp3lame.dylib).

  Zdieľanie s inými hudobnými programami

  Nasledujúce formáty (ako pôvodné formáty MuseScore, MSCZ) môžu byť importované z íných notačných programov alebo exportované pre použitie v iných notačných programoch.

  • MusicXML (*.xml)
   MusicXML je univerzálnym formátom hudobného notového zápisu. Je odporúčaným formátom pre zdieľanie notových zápisov medzi užívateľmi rôznych notačných programov, vrátane MuseScore, Sibelius, Finale a viac ako 100 ďalších.

  • Komprimovaný MusicXML (*.mxl)
   Komprimovaný MusicXML vytvára súbory MusicXML menšej kapacity. Ide o nový štandard pomerne málo využívaný staršími notopiscami. MuseScore napriek tomu ponúka plnú podporu importu a exportu tohto formátu.

  • MIDI (*.mid, *.midi, *.kar)
   Musical Instrument Digital Interface (MIDI) (externé prepojenie) je formát podporovaný predovšetkým digitálnymi pracovnými stanicami a notačnými editormi. MIDI súbory sú určené pre zvukové prehrávanie nnotového zápisu a __neobsahujú informácie o formátovaní vzhľadu, názvoch tónov, harmonických značeniach, melodických ozdobách, artikulačných znamienkach, opakovaniach alebo predznamenaniach. Súbory MusicXML sú preto preferovaným formátom pre zdieľanie medzi rôznymi notačnými editormi a MIDI formát sa odporúča iba v prípade, že je dôležitá výhradne zvuková stránka zápisu.

  • MuseData (*.md) (iba import)

  MuseData je formát vyvinutý Walterom B. Hewlettom začiatkom roka 1983 so zámerom zdieľania notových zápisov medzi rôznymi notačnými editormi. Formát bol nahradený typom MusicXML, no stále existuje množstvo notových zápisov v tomto formáte.

  • Capella (*.cap, *.capx) (iba import)
   Súbory CAP a CAPX sú vytvárané notačným editorom "Capella". Do MuseScore môžu byť importované súbory vo verzii 2000 (3.0) alebo aktuálnejšej (import verzie 2.x nefunguje a formát*.all z verzie 1.x nie je podporovaný).

  • Bagpipe Music Writer (*.bww) (iba import)
   Súbory BWW sú vytvárané špecializovaným notačným editorom "Bagpipe Music Writer".

  • BB (*.mgu, *.sgu) (iba import)
   Súbory BB sú vytvárané aranžérskym programom "Band-in-a-Box". Podpora programom MuseScore je v štádiu testovania.

  • Overture (*.ove) (iba import)
   Súbory OVE sú vytvárané notačným editorom "Overture". Tento formát je populárny hlavne v čínsky lokalizovaných prostrediach, akú sú Čína, Hong Kong a Taiwan. Podpora programom MuseScore je v štádiu testovania.

  • Guitar Pro (*.GTP, *.GP3, *.GP4, *.GP5, *.GPX) (iba import)
   Súbory GP sú vytvárané notačným editorom Guitar Pro.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.