Extrakcia partov

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Extrakcia partov.

Ak ste vytvorili partitúru pre viacero hudobných nástrojov, MuseScore vám umožní vytvoriť samostatné party pre jednotlivé hudobné nástroje.

Poznámka: V aktuálnej verzií MuseScore nie je možné rozdeliť jednu notovú osnovu s viacerými hlasmi do partov. Každý nástroj preto musí byť umiestnený vo vlastnej notovej osnove.

Nastavenie všetkých partov súčasne

V partitúre, ktorá obsahuje viacero hudobných nástrojov vytvoríte jednotlivé party nasledovne:

 1. Choďte do menu SúborParty...

 2. Kliknite na tlačidlo Všetko nové (party sú pomenované po hudobných nástrojoch a v prípade potreby aj s číslom.

  Part creation - all in one go

 3. Pre dokončenie kliknite na tlačidlo OK

Teraz sa v MuseScore zobrazia záložky pre všetky vytvorené party.

Definovať špecifické party

Party môžete definovať kedykoľvek po vytvorení novej partitúry. Party stačí definovať iba raz pre každú partitúru, ale dodatočné zmeny môžete vykonať kedykoľvek Nasledujúci príklad demonštruje vytvorenie partov pre sláčikový kvartet. rovnaký princíp ale platí aj pre ostatné nástrojové zoskupenia.

 1. Z hlavného menu vyberte SúborParty...

  Part creation - step 1

 2. V dialógovom okne partov kliknite na tlačidlo Nový a vytvoríte tak "definíciu partu"

  Part creation - step 2

 3. Na ľavej strane okna zadajte vami požadovaný názov pre "Part" (rovnaký názov bude niesť aj súbor pri exporte partu)

 4. Zaznačením príslušného rámika na pravej strane okna vyberte hudobné nástroje, ktoré chcete mať v zozname partov. Väčšinou budete potrebovať zobraziť v rámci partu iba jeden hudobný nástroj. V prípade, že potrebujete vytvoriť part z viacerých hudobných nástrojov (napríklad perkusie vo viacerých notových osnovách), MuseScore umožňuje zvoliť do partu neobmedzený počet hudobných nástrojov

  Part creation step 4

 5. Kroky dva až štyri opakujte koľko potrebujete pre každý part

  Part creation step 5

 6. Po ukončení vytvárania partov stlačte tlačidlo OK a opustíte tak dialógové okno

Po ukončení vytvárania partov nemusíte tento proces viac opakovať, pokiaľ nechcete pridať alebo odstrániť hudobné nástroje v partitúre.

Exportovanie partov

 1. Choďte do menu SúborExportovať party...

 2. Zadajte umiestnenie pre export a vyberte formát (PDF je prednastaveným formátom)

 3. Názov súbru bude vytvorený na základe názvu partov, preto vložte iba predponu jednotnú pre všetky party

 4. Pre dokončenie kliknite na tlačidlo OK

Operácia vytvorí súbory s názvami formátovanými nasledovne "<title>" + "-" + "<part name>.<extension>". Ak exportujete do PDF, formát bude nasledovný "<title>" + "-Score_And_Parts.pdf".

Ukladanie

Party a partitúra sú "prepojené", preto každá zmena sa prejaví v oboch častiach notového zápisu. Zmeny v rozmiestnení prvkov sa však nebudú prepojení týkať. Vytvorené party sa ukladajú spolu s partitúrou (ak otvoríte v MuseScore partitúru, zjavia sa aj príslušné záložky partov).
Môžete však každý part uložiť samostatne vybraním jeho záložky a použitím menu súborUložiť ako...

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.