Nastavenia

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Nastavenia.

  Prednastavenia MuseScore môžete meniť prostredníctvom menu UpraviťNastavenia... (Mac: MuseScoreNastavenia...).

  Dialógové okno Nastavenia má viacero záložiek:

  Tabs in Preferences dialog

  Tlačidlo Všetky vlastnosti vynulovať na predvolené vynuluje všetky nastavenia do stavu po inštalácii MuseScore.

  Tlačidlo Storno zavrie dialógové okno bez vykonania zmien.

  Všeobecné

  General Preferences

  V tomto okne môžete nastaviť nasledovné:

  • Notový zápis, ktorým chcete začínať
  • Adresár umiestnenia notových zápisov, štýlov, šabló, doplnkov, zvukových vzoriek a obrázkov
  • Časovanie automatického ukladania
  • Nastavenia jazyka pre MuseScore (preklady sú aktualizované tiež v tejto záložke)
  • Štýl zobrazenia okien programu MuseScore a veľkosť ikon
  • Okná zobrazujúce sa pri štarte programu (Prehrávací panel, Navigátor, Úvodná obrazovka)
   Aktualizácia jazyka môžu byť vykonané aj cez menu PomocSprávca zdrojov

  Plátno

  Canvas Preferences

  Záložka Plátno slúži na výber farby papiera.alebo obrázku pozadia.

  V sekcii Rôzne dosiahnete aktivovaním funkcie Kresliť vyhladené detailnejšie vyhladzovanie diagonálnych čiar a rohov objektov (menšie vrúbkovanie). Vzdialenosť pre výber prvkov slúži na definovanie vzdialenosti myši od objektu, v ktorej ešte objekt môže byť ovládaný. Nižšie hodnoty si vyžadujú od užívateľa väčšiu presnosť pri práci. Väčšie hodnoty znamenajú menšiu presnosť a prípadne neúmyselný výber niektorých objektov užívateľom. Skúste si nájsť hodnotu, ktorá vám bude vyhovovať.

  Vkladanie nôt

  Note Input Preferences

  V tejto záložke sa nachádzajú nastavenia vkladania nôt a vzdialeného ovládania MIDI. Nastaviť môžete nasledovné parametre:

  • Vkladanie nôt prostredníctvom MIDI
  • Aktivovať zahratie noty pri vložení
  • Dĺžku znejúceho zvuku pri vložení noty
  • Sfarbenie nôt mimo rozsahu
  • Nastavenia vzdialeného ovládania MIDI

  Vzdialené ovládanie MIDI vám umožňuje vstúpiť alebo opustiť mód vkladania nôt a vkladať noty s pomlčkami prostredníctvom MIDI klaviatúry bez potreby použitia myši alebo klávesnice.
  Štandardne je možnosť Vzdialeného ovládania MIDI vypnutá a všetky tlačidlá v tejto sekcii sú šedé. Skôr, ako aktivujete túto funkciu, pripojte MIDI klaviatúru.

  Vzdialené ovládanie MIDI aktivujete kliknutím na príslušné políčko a všetky tlačidlá vstupu a výstupu parametrov MIDI sa sfarbia:
  - Zelené tlačidlo sa rozsvieti v prípade, že je MIDI parameter nastavený užívateľom.
  - Červené tlačidlo sa rozsvieti počas procesu nastavovania.
  - Štandardne nie je nastavený žiaden MIDI parameter a tlačidlá nie sú rozsvietené.

  MIDI parameter nastavíte nasledovne: kliknite na červené tlačidlo príslušného parametru a po rozsvietení stlačte požadovanú klavesu na MIDI klaviatúre. Rozsvieti sa zelené tlačidlo a bude svietiť permanentne Po nastavení MIDI parametrov budete môcť používať MIDI klaviatúru na ovládanie operácií spojených s vkladaním nôt. Nastavenia si overíte pozorovaním panelu vkladania nôt počas stláčania kláves na MIDI klaviatúre.

  Dočasná deaktivácia Vzdialeného ovládania MIDI: kliknite na políčko vedľa Vzdialeného ovládania MIDI a všetky parametre v sekcii zostanú šedé. Deaktiváciou tejto funkcie sa nastavenia nevynulujú.

  Dôležité:
  1. Tlačidlo Vyčistiť slúži na vynulovanie parametrov v aktuálnom projekte MuseScore, ale zostávajú zachované pri vytvorení nových projektov.
  2. Po nastavení príslušného parametru MIDI bude zelené sfarbenie svietiť neustále. Prepísať aktuálne nastavenia môžete po opätovnom stlačení červeného tlačidla
  3. Ak omylom zadáte rovnakú MIDI klávesu pre dve funkcie, obe budú svietiť na zeleno, no iba jedna bude funkčná. Oprava tohto stavu je možná pomocou kroku 2.

  Notový zípis

  Score Preferences

  Nastavenia notového zápisu obsahujú:

  • Prednastavený zoznam hudobných nástrojov (sú na výber dva)
  • Prednastavený štýl notového zápisu a partov
  • Predvolené priblíženie

  Vstup/Výstup

  I/O Preferences
  Nastavenia vstupu a výstupu umožňujú vybrať požadované zvukové zariadenie (napríklad vstavané reproduktory, USB zvuková karta, bezdrôtové zariadenia) alebo povolenie používať JACK audio server. Môžete nastaviť spúšťanie prehrávania notového zápisu pomocou MIDI zariadenia (pripojeného),

  Import

  Import Preferences

  Tieto nastavenia determinujú spôsob importovania z iných zdrojov:

  • Použitie prednastaveného štýlu MuseScore alebo vami zvoleného štýlu
  • Výber kolekcie znakov pre programy Guitar Pro a Overture
  • Nastavenia rozmiestnenia prvkov vo formáte MusicXML
  • Zadanie najkratšej hodnoty noty v importovanom MIDI súbore

  Export

  Export Preferences

  Tieto nastavenia determinujú spôsob exportovania do iných zdrojov:

  • Rozlíšenie obrázkov PNG/SVG (v DPI) a použitie priehľadného pozadia
  • Možnosť implementácie opakovaní do exportovaných MIDI súborov
  • Vzorkovacia frekvencia audio súboru
  • Nastavenie exportu rozmiestnenia, systému osnov a zlomov strán do formátu MusicXML

  Skratky

  Shortcuts Preferences

  Každá akcia v MuseScore môže byť vykonaná pomocou klávesovej skratky. Definovať novú klávesovú skratku môžete označením položky a stlačením tlačidla Zadať (alebo dvojkliknutím): zadajte novú klávesovú skratku použitím maximálne štyroch kláves. Všetky skratky môžete vynulovať na prednastavenú hodnotu, alebo môžete vynulovať označenú skratku. Klávesové skratky v tomto zozname budú zobrazované aj po príchode kurzoru myši na príslušné tlačidlo v MuseScore.

  (Poznámka: Niektoré klávesnice nie sú schopné používať niektoré preddefinované klávesové skratky)

  Aktualizovať

  Update Preferences

  Táto záložka slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu automatického zisťovania dostupnosti novej verzie MuseScore..
  Aktualizácie môžu byť overované manuálne v menu PomocSkontrolovať aktualizácie

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.