MIDI import

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see MIDI import

  Možnosti MIDI importu je možné nastaviť v príslušnom paneli, ktorý sa zobrazí v spodnej časti okna pri každom otvorení súborov .mid/.midi/.kar. V dialógovom okne môže užívateľ ovládať jednotlivé stopy a vykonávať s nimi rôzne operácie (napríklad zarovnať, použiť bodky za notou a ligatúry). Tlačidlo “Použiť” (vo vrchnej časti) okamžite aplikuje akékoľvek vykonané zmeny. Tlačidlo "Zrušiť" neuloží žiadnu z vykonaných zmien.

  Klávesovou skratkou Shift+Kolečko myši alebo Ctrl+Kolečko myši skrolujete vlastnosti stopy vodorovne a bez použitia modifikátorov skratky (Shift) zvislo.

  Úlohou týchto nastavení je lepšie zobrazenie notového záznamu MIDI súboru.

  V paneli MIDI importu je zobrazený zoznam stôp (zobrazované sú iba stopy s vloženým notovým zápisom) a dostupných operácií.

  V prípade viacerých stôp sa na začiatku zoznamu zobrazí ďalšia stopa, pomocou ktorej označíte všetky stopy v importe.

  MIDI Import Panel

  V paneli môžete uskutočniť aj zmenu poradia stôp a jednotlivé položky pre každú stopu zobrazujú rozšírené informácie (napríklad zvukovú banku, názov osnovy a text piesne). Ak je v stope vpísaný aj text piesne, zjaví sa príslušná kolonka. Tá je priraditeľná ostatným stopám prostredníctvom rolovacieho menu zobrazeného po kliknutí myšou.

  Jednotlivé nastaviteľné funkcie sú k dispozícii vo formáte: “názov” - “hodnota”. Všetky prítomné hodnoty môžu byť zmenené a sú buď vo formáte textu, alebo zaškrtávacieho políčka (zoznam možností). Sústava dostupných vlastností sa môže meniť v závislosti od typu stopy (napríklad melodický hudobný nástroj alebo bicie nástroje).
  V prípade, že máte otvorených viacero notových zápisov súčasne, panel MIDI importu upravuje nastavenia v práve zobrazenom. Panel môžete v prípade potreby zavrieť kliknutím na tlačidlo 'zatvoriť' v ľavom hornom rohu. Opätovné otvorenie panelu uskutočníte kliknutím na tlačidlo "Ukázať panel MIDI import", ktoré sa zobrazí po vypnutí panelu.

  Dostupné operácie

  Nástroj MuseScore
  Priradený hudobný nástroj MuseScore (uvedený v zozname instruments.xml alebo vo vlastnom xml súbore definovanom v Nastaveniach) deifnujúci názov notovej osnovy, kľúč, ladenie, artikulačné znamienka a podobne.
  Zarovnanie

  Zarovnanie notového záznamu MIDI na určitú hodnotu. MAximálne rozlíšenie zarovnania môže byť nastavené z rozbaľovacieho menu:

  • Hodnota z menu Nastavenia (prednastavené)
  • Štvrťová, Osminová, 16-tinová, 32-tinová, 64-tinová, 128-minová - užívateľom nastavené hodnoty

  Aktuálna mriežka zarovnania sa aurtomaticky prispôsobí v prípade, že je dĺžka noty príliš krátka.

  Max. počet hlasov
  Udáva maximálny povolený počet hlasov.
  Rytmické skupiny nôt
  Po aktivovaní detekuje rytmické skupiny nôt a použije vhodné zarovnanie.
  je žívé predvedenie
  Redukuje strojovú konverziu z MID do notového záznamu. Užitočné v prípade, že bol MIDI súbor vytvorený bez štandardného metro-rytmického zarovnania. Na takíto typ súborov je použitý algoritmus detekovania správneho zaradenia dôb.
  2x menší počet taktov
  Táto možnosť je dostupná pre metro-rytmicky nezarovnané MIDI súbory (ak je možnosť "je živé predvedenie" zaznačená). Zredukuje počet taktov zistených algoritmom na detekciu rytmu o polovicu. Vhodné použiť v prípade, že algoritmus detekuje dvojnásobné delenie dôb.
  Taktové značenie
  Táto možnosť je dostupná pre metro-rytmicky nezarovnané MIDI súbory. V prípade nesprávnej detekcie algoritmom si môžete zvoliť vlastné taktové značenie. Táto možnosť spracováva aj importované rytmické skupiny nôt, a to správnym spôsobom na rozdiel od priameho vkladania taktového značenia z palety.
  Rozdeliť osnovu
  Táto možnosť je vhodná predovšetkým pre klavírny zápis - priradenie zápisu do ľavej a pravej ruky.Funkcia podporuje konštantné delenie podľa výšky tónov (výšku si užívateľ môže navoliť cez podkategóriu nastavení) alebo kolísavé delenie (v závislosti od rozsahu rúk).
  Stopy bicích nástrojov (názov “Perkusie” v zozname stôp) budú rozdelené tak, že každá osnova bude obsahovať jeden typ bicieho nástroja. V podkategórii je možné nastaviť aj povolenie/nepovolenie vytvárania zátvoriek pre nové stopy bicích nástrojov.
  Zmena kľúča
  Zmena kľúča závisí od priemernej výšky tónov v notovom zápise. Ligatúry sa vložením kľúča nerozdelia (ak áno, nahláste chybu v algoritme do importmidi_clef.cpp). Táto možnosť je dostupná pre všetky stopy okrem bicích nástrojov.
  Zjednodušiť hodnoty
  Redukuje počet pomlčiek pre "zjednodušenie" zápisu. táto možnosť je dostupná aj pre stopy bicích nástrojov.
  Ukázať staccato
  Zobrazí/skyje značenie staccato v notovom zápise.
  Noty s bodkou
  Povoľuje alebo zamieta používanie nôt s bodkou alebo ligatúr.
  Zobraziť tempové značenie
  Zobrazí/skyje tempové značenie v notovom zápise.
  Show chord names
  Shows/hides chord names in the score, if any, for XF MIDI file format.
  Rozoznať predtaktie
  funkcia detekuje predtaktie a zachováva v prvom takte taktové značenie. Použiteľné iba na všetky stopy súčasne.
  Detekuj swing
  MuseScore nahradí triolu [4 + 8] dvoma osminovými notami (pre štandardný swing, 2:1) alebo osminové noty s bodkou a šestnástinové dvoma osminovými notami (takzvaný shuffle, 3:1). Taktiež zaznačí na začiatok notového zápisu názvy “Swing” alebo “Shuffle”.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.