Vytvoriť nový notový zápis

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Vytvoriť nový notový zápis.

  Po štarte MuseScore sa zobrazí Úvodná obrazovka..

  Úvodná obrazovka

  Start Center

  Môžete si vybrať z nasledovných možností

  • Vytvoriť nový notový zápis (použitím ikony so znamienkom plus)
  • Otvoriť naposledy upravovaný notový zápis
  • Ak pracujete s MuseScore po prvý krát, otvorte výučbový zápis "Začíname"
  • Otvoriť existujúci notový zápis z počítača
  • Prezrieť si notový zápis dňa
  • Hľadať notový zápis na musecore.com
  • Prelinkovania na mobilné aplikácie
  • Prelinkovania na sociálne siete MuseScore

  Vytvoriť nový notový zápis

  Ak nie je zobrazená úvodná obrazovka, nový notový zápis vytvoríte pomocou SúborNový... alebo prostredníctvom skratky Ctrl+N (Mac: Cmd+N). Následne sa otvorí okno Sprievodcu vytvorením nového notového zápisu.

  Názov, autor hudby a ďalšie informácie

  New Score wizard: Title, subtitle, etc.

  Zadajte názov, autora hudby, alebo ďalšie informácie zobrazené vyššie, potom kliknite na tlačidlo Ďalej >.

  Výber palety

  New Score wizard: Select template file

  Tu si môžete vybrať rôzne palety pre sólové nástrojé a nástrojové zoskupenia (viac podrobností nižšie). Ak si želáte vybrať konkrétne nástroje do notového zápisu, kliknite na paletu "Vybrať nástroje" (pod položkou "General").

  Výber nástrojových/hlasových partov (voliteľné)

  Ak ste nenašli vhodnú paletu, kliknite na "Vybrať nástroje".

  New score wizard: Choose instruments

  Nástrojové okno je rozdelené do dvoch stĺpcov. V ľavom je zoznam nástrojov a hlasov, ktoré je možné vybrať Pravý stĺpec obsahuje zoznam vami vybratých nástrojov.

  Zoznam nástrojov v ľavom stĺpci je organologicky rozčlenený. Kliknutím na príslušnú kategóriu sa zobrazia všetky dostupné nástroje. Vyberte požadovaný nástroj a kliknite na ttlačidlo Pridať. Vybraný nástroj sa teraz zobrazí v pravom stĺpci. Súčasne môže byť pridaných viacero nástrojov.

  Prednastavenou skupinou sú "Bežné nástroje", ale môžete si zvoliť napríklad "Džezové nástroje" alebo "Orchestrálne nástroje".

  Príslušný nástroj môžete v skupine "Všetky nástroje" nájsť aj prostredníctvom vyhľadávacieho okna.

  Prednastavené sú štandardné notové osnovy (päť linajok), ale niektoré nástroje majú definované aj iné druhy osnov (bicie/perkusie, brnkacie nástroje).

  Zoradenie nástrojov v pravom stĺpci rešpektuje zásady vytvárania orchestrálnej partitúry. Poradie nástrojov je možné meniť pomocou tlačidiel Nahor or Nadol. Po ukončení výberu a zoraďovania nástrojov kliknite na tlačidlo Ďalej >.

  Pridať osnovu k nástroju

  New score wizard: Add linked staves

  Tlačidlo Pridať slúži na vytvorenie Veľkej osnovy, kde zápis jedeného nástroja (napríklad klavír, harfa alebo gitara) využíva viac ako jednu notovú osnovu.

  V pravom stĺpci označte príslušnú notovú osnovu nástroja (napríklad "Osnova 1"; obrázok vyššie) a kliknite buďna tlačidlo Pridať notovú osnovu alebo Pridať prepojenú notovú osnovu. Prvý príkaz pridá vhodnú neprepojenú osnovu k označenému riadku; druhý príkaz pridá príslušnú prepojen=u notovú osnovu. Rozdiel je v tom, že neprepojené osnovy môžu byť vo Veľkej osnove upravované bez vplyvu na ostatné osnovy; zmeny prepojenej osnovy sa automaticky prenášajú na ostatné osnovy (napríklad prepojená gitarová osnova/TAB páry—pozri Tabulatúra).

  Rozloženie Veľkej osnovy môže byť upravované pomocou nastavenia Vzdialenosť veľkej osnovy.

  Vybrať predznamenanie a tempo

  New Score wizard: Select key signature

  Sprievodca požaduje zadanie dvoch parametrov: Počiatočné predznamenanie a tempo notového zápisu. Vyberte z predvolených a kliknite na tlačidlok Ďalej >. Počiatočné tempo tu môžete nastaviť tiež.

  Taktové značenie, predtaktie (anacrusis) a počet taktov

  New score wizard: Create time signature and set measure options

  Tu môžete nastaviť počiatočné taktové značenie.ak zápis začne predtaktím, označte "Predtaktie" a upravte taktové značenie (nastavenie aktuálnej sĺžky z kontextového menu 'Vlastnosti taktu' ).

  Na tomto mieste je možné špecifikovať počiatočný počet taktov notového zápisu, čo je možné neskôr meniť.

  Kliknite na tlačidlo Dokončiť a notový zápis sa vytvorí.

  Úprava notového zápisu po jeho vytvorení

  Všetky nastavenia zadané v sprievodcovi môžu byť neskôr upravované.

  • Pridať/Vymazať takty alebo vytvoriť predznamenanie, pozri Operácie s taktami

  • Zmena textov, pozri Text editing. Chýbajúci názov notového zápisu (alebo iného textu) je možné doplniť cez menu PridaťTextNázov (alebo inú textovú zložku)

  • Pridať, vymazať, alebo zmeniť poradie nástrojov, je možné cez menu UpraviťNástroje... alebo skratkou i.

  Palety

  V poradí druhé okno sprievodcu umožňovalo výber prednastavených paliet nástrojov (pozri vyššie ). Ak chcete vytvoriť notový zápis výberom palety, kliknite na príslušnú paletu namiesto možnosti "Vybrať nástroje". Uskutočnite ďalšie kroky sprievodcom a vytvorte tak notový zápis..

  Súbory paliet sú štandardnými súbormi MuseScore a nachádzajú sa v príslušnom adresári. Štandardne sú vytvorené dva adresáre paliet: systémový adresár paliet obsahujúci štandardné palety MuseScore a nemali by byť užívateľom upravované, potom je to súkromný užívateľský adresár paliet určený pre ukladanie vlastných súborov paliet. Všetky vami vytvorené palety sa zobrazia v príslušnom okne sprievodcu iba ak budú uložené v tomto adresári.

  Systémový adresár paliet

  V systéme Windows sa najčastejšie tento adresár nachádza v C:\Program Files\MuseScore 2\templates alebo pri 64-bitovej verzii v C:\Program Files (x86)\MuseScore 2\templates.

  V systéme Linux pozrite cestu /usr/share/mscore-xxx v prípade, že ste inštalovali prostredníctvom manažéra. Ak ste MuseScore kompilovali sami v systéme Linux, potom pozrite cestu /usr/local/share/mscore-xxx ( xxx je číslo verzie, ktorú používate).

  V systéme Mac OS X, pozrite cestu /Applications/MuseScore 2.app/Contents/Resources/templates.

  Užívateľský adresár paliet

  Umiestnenie užívateľského adresára paliet môžete konfigurovať v menu UpraviťNastavenia...Všeobecné, ale MuseScore pri inštalácii vytvorí aj tento adresár.

  V systéme Windows je adresár umiestnený v %HOMEPATH%\Documents\MuseScore2\Templates.

  V systéme Mac OS X a Linux je adresár umiestnený v ~/Documents/MuseScore2/Templates.

  Sprievodca vytvorením nového notového zápisu zobrazuje palety z oboch uvedených adresárov..

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.