Rozmiestnenie a formátovanie

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Rozmiestnenie a formátovanie.

  Ak ste ukončili úpravu notového zápisu a chcete ho vytlačiť, budete pravdepodobne potrebovať upraviť vzhľad a prispôsobiť ho možnostiam tlače. Nižšie nájdete popísané rôzne možnosti úpravy a popis ich funkčnosti.

  Úprava rozmiestnenia prvkov notového zápisu

  • RozmiestnenieNastavenia strany...: V tomto menu môžete meniť veľkosť strany, škálovanie "medier medzi notovými osnovami" (pod "Nastavením mierky") a zadať veľkosť okrajov. Nastavenie mierky sa využíva aj pri iných funkciách (napríklad definícia veľkosti: "5.0sp"), takže zmena tohto parametru ovplyvní aj iné nastavenia mierok.
  • RozmiestnenieZväčšiť roztiahnutie, Zmenšiť roztiahnutie: Úprava rozmiestnenia — roztiahnutie alebo zúženie taktov.
  • ŠtýlVšeobecné...Strana: Všeobecné nastavenia vzdialenosťí notových osnov, systémov, okrajov textov piesní a podobne.
  • ŠtýlVšeobecné... Systém: Úprava šírky a vzdialenosti zátvoriek systému, alebo šírka a vzdialenosť svoriek.
  • UpraviťNástrojePridať/Odstrániť zalomenia riadkov: Upraví počet taktov v systéme.
  • ŠtýlVšeobecné...Notový zápis: Úprava detailov notového zápisu, napríklad viactaktových pomlčiek, alebo skrytých prázdnych notových osnov.
  • ŠtýlVšeobecné...Takt: Nastavenie rozmiestnenia pravkov v takte, nastavenie kontroly počtu taktov v riadku.
  • Paleta → Ukončenia & Medzery: Nastavenie zlomov v daných taktoch, zlomy strán, alebo vloženie medzier medzi takty.
  • ŠtýlVšeobecné...Veľkosti: Nastavenie veľkosti ozdobných a "malých" nôt. Zmena tohto parametru je iba ojedinelá a vo väčšine prípadov bude postačovať prednastavená hodnota.

  Poznámka: Väčšina zmien uvedených parametrov bude aplikovaná na všetky prvky notového zápisu. Niektoré z parametrov jedného, alebo skupiny prvkov, môžu byť individuálne upravované prostredníctvom prehliadača a ďalších vlastností objektov...

  Rozmiestnenie → Nastavenia strany...

  Pozri Nastavenia strany.

  Rozmiestnenie → Zväčšiť roztiahnutie, Zmenšiť roztiahnutie

  Menu: Layout

  Vyberte takty, v ktorých chcete upraviť vodorovné rozmiestnenie prvkov a použite funkciu "Zväčšiť roztiahnutie" (}) na rošírenie miesta medzi prvkami, alebo "Zmenšiť roztiahnutie" ({) na zúženie miesta medzi prvkami. Tento krok upraví aj počet taktov v danom riadku. Rovnaký parameter môžete nastavovať aj v dialógovom okne Vlastnosti taktu, kde nastavujete presné parametre medzier v percentuálnom vyjadrení. Roztiahnutie vynulujete na prednastavenú hodnotu 1 použitím funkcie "Pôvodné roztiahnutie".

  Štýl → Všeobecné... → Notový zápis

  Dialog: Style / General... / Score

  V tomto dialógovom okne môžete nastaviť vytváranie viactaktových pomlčiek a nastaviť skrývanie prázdnych notových osnov. Obe nastavenia majú vplyv na rozmiestnenie a veľkosť vizuálu notového zápisu; Funkcia Skryť prázdne osnovy sa používa pri vytváraní úsporných notových zápisov. Taktiež môžete nastaviť minimálnu veľkosť a trvanie viactaktových pomlčiek.

  "Skryť názov nástroja, ak je len 1 nástroj" pomáha tiež šetriť miesto v notovom zápise a partoch (prípadne v notovom zápise sólového nástroja), keďže sa nebude zobrazovať názov nástroja na začiatku každého riadku.

  V tomto dialógovom okne môžete zmeniť aj font textu a symbolov. K dispozícii sú nastavenia troch fontov (pre symboly použité v notových osnovách): Emmentaler, Gonville a Bravura. Ďalej sú to štyri fonty pre ext (pre písanie dynamického značenia, tempového značenia a podobne): Emmentaler, Gonville, Bravura a MuseJazz. Emmentaler je prednastaveným a Bravura najkomplexnejším fontom.

  (Pre uskutočnenie zmeny fontu a ďalších súvisiacich vlastností prejdite na Štýl textu)

  K dispozícii sú aj špecifické nastavenia pre starú hudbu a prehrávanie swingového rytmu.

  Štýl → Všeobecné... → Strana

  Dialog: Style / General... / Page

  V dialógovom okne Strana sa nachádza množstvo funkcií na úpravu rozmiestnenia prvkov. Zaškrtávacie políčka slúžia na ovplyvnenie zobrazovania prvkov na konci riadka (predznamenanie, taktové značenie a kľúč). Taktiež môžete ovplyvniť zobrazovanie týchto prvkov v každom systéme notových osnov.

  Práca s notovým zápisom pomocou okrajov

  • Horný okraj zápisu / Spodný okraj zápisu: Okraj medzi notovým zápisom (vrchný riadok vrchnej notovej osnovy prvého systému a spodný riadok spodnej notovej osnovy posledného systému) a okrajmi nastavenými v →Rozmiestnenie → Nastavenia strany.

  Ostatné vzdialenosti prvkov v notovom zápise

  • Vzdialenosť medzi notovými osnovami: priestor medzi notovými osnovami v systéme
  • Vzdialenosť notovej osnovy: priestor medzi notovými osnovami viacosnovového hudobného nástroja (napríklad klavír, alebo organ)
  • Minimálna a maximálna vzdialenosť systémov: umožňuje nastaviť vzdialenosti medzi systémami. Hodnoty môžu byť v maximálnom a minimálnom políčku identické. Vzdialenosť systémov bude patrične upravená.

  Okraje textu piesne

  • Horný a spodný okraj: vzdialenosť medzi notovou osnovou a textom, prípadne medzi textom a nasledujúcou notovou osnovou.
  • Výška riadka s textom: vychádza zo štýlu textu.

  Okraj zvislého rámu

  • Horný a spodný okraj zvislého rámu: Priestor nad a pod zvislými rámami.

  Limit naplnenia posledného systému

  • Ak je posledný systém dlhší, ako percentuálne vyjadrenie šírky strany, bude na danú šírku upravený.

  Štýl → Všeobecné... → Hlavička, Päta, Číslovanie

  Dialog: Style / General... / Header, Footer, Numbers

  Meta data o notovom zápise môžete zobraziť prostredníctvom (see informácií o notovom zápise). V hlavičke a päte môžu byť umiestnené čísla strán. Hlavičku alebo pätu vytvoríte iba v aktivovanom notovom zápise. Ak vytvárate hlavičku a pätu v individuálnom parte, musí byť taktiež aktívny.

  Pri posunití kurzora myši na región Hlavičky alebo päty bude zobrazený zoznam makro dát s legendou a existujúce kľúčové slová s ich obsahom.

  Hlavička a päta, ako aj umiestnenie čísel strán, môžu byť rôzne pre párne a nepárne strany..

  Máte k dispozícii aj možnosť nastaviť frekvenciu zobrazovania čísel na stranách.

  Štýl → Všeobecné... → Systém

  Dialog: Style / General... / System

  Zátvorky a zložené zátvorky
  Pozri Zátvorka

  • Vzdialenosti
   Môžete nastaviť vzdialenosť medzi systémom a Zátvorkami.
  • Hrúbka
   Môžete nastaviť hrúbku Zátvoriek.

  Štýl → Všeobecné... → Takt

  Pozri Všeobecný štýl: Takt.

  Štýl → Všeobecné... → Taktové čiary

  Dialog: Style / General... / Barlines

  • Nastavenie zpbrazenia tkatovej čiary na začiatku notovej osnovy alebo viacerých notových osnov.
  • Prispôsobiť veľkosť taktových čiar osnove ovplyvňuje iba "malé" notové osnovy. Pre viac detailov pozri Možnosti úpravy taktových čiar (externé prepojenie).
  • Nastavenia proporčnosti, hrúbky a vzdialenosti dvojitých taktových čiar vrátane opakovacích taktových čiar.

  Paleta → Ukončenia & Medzery

  Pozri Ukončenia a medzery.

  Štýl → Všeobecné... → Noty

  Dialog: Style / General... / Notes

  Toto dialógové okno môžete spustiť aj priamo z notového zápisu pravým kliknutím na ktorúkoľvek notu a zvolením položky "Štýl…" K dispozícii máte nastavenia vzdialenosti a hrúbky prvkov súvisiacich s notovým písmom (nožička, bodka, a podobne). So zmenou týchto parametrov sa počíta iba ojedinele.

  Štýl → Všeobecné... → Kľúče

  Dialog: Style / General... / Clefs

  Môžete si zboliť dva štandardy pre písanie kľučov v tabulatúrach - Serif alebo Štandardný kľúč.

  Štýl → Všeobecné... → Arpeggiá

  Dialog: Style / General... / Arpeggios

  V tomto dialógovom okne môžete upravovať Vzdialenosť k note, hrúbka čiary a dĺžka háčika.
  So zmenou týchto parametrov sa počíta iba ojedinele.

  Štýl → Všeobecné... → Trámce

  Dialog: Style / General... / Beams

  Štýl → Všeobecné... → Ligatúra/Legato

  Dialog: Style / General... / Slurs/Ties

  Štýl → Všeobecné... → Veľkosti

  Dialog: Style / General... / Sizes

  Nastavuje proporčnú veľkosť "malých" a ozdobných nôt, ako aj malých notových osnov a kľúčov. So zmenou týchto parametrov sa počíta iba ojedinele.

  Štýl → Všeobecné... → Spony, volta, ottava

  Dialog: Style / General... / Hairpins, Volta, Ottava

  Tlačidlo Reset value vráti predvolené hodnoty.

  Štýl → Všeobecné... → Pedál, Trilok

  Dialog: Style / General... / Pedal, Trill

  Štýl → Všeobecné... → Akordické značky, Tabulatúry

  Dialog: Style / General... / Chord Symbols, Fretboard Diagrams

  Úprava vzhľadu akordických značiek a tabulatúr. Pozri tiež Tabulatúry

  Štýl → Všeobecné... → Číslovaný bas

  Dialog: Style / General... / Figured Bass

  Zmena fontu, štýlu a zarovnania číslovaného basu. Pozri tiež Číslovaný bas

  Štýl → Všeobecné... → Artikulácie a ozdoby

  Dialog: Style / General... / Articulations, Ornaments

  Nastavenie pozície artikulačných značení vo vzťahu k notám a notovým osnovám.

  Štýl → Všeobecné... → Posuvky

  Dialog: Style / General... / Accidentals

  Možnosť nastavenia správania sa odrážok pri zmenách predznamenania.

  Štýl → Všeobecné... → Rytmické skupiny nôt

  Dialog: Style / General... / Tuplets

  Tlačidlá Použiť a OK

  Tlačidlom Použiť sa uskutočnia zmeny (bez zatvorenia dialógového okna) v notovom zápise.
  Tlačidlo OK zároveň zavrie dialógové okno.

  Použiť na všetky party

  Ak práve upravujete vzhľad iba jedného partu, môžete použiť tlačidlo Použiť na všetky party a zmeny sa prejavia vo všetkých partoch notového zápisu (aj v menu RozmiestnenieNAstavenia strany... alebo ŠtýlVšeobecné...).

  Uložiť a načítač štýl

  Prispôsobený štýl môžete uložiť a použiť pri úprave iného notového zápisu.

  1. Choďte do menu Štýl/ Uložiť štýl
  2. Vyberte priečinok a názov súboru (prednastavený adresár zadáte v Nastaveniach programu MuseScore)
   Štýly sú ukladané vo formáte *.mss.

  Poznámka: preferovaný štýl pre všetky notové zápisy môžete definovať v Nastaveniach

  Pozri tiež

  Externé prepojenia{#weblinks}

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.