Zátvorky

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Zátvorky.

Pridať

Potiahnite požadovaný symbol z palety zátvoriek na prázdne miesto v prvom takte systému.

Brackets Palette

Vymazať

Označte zátvorku a stlačte klávesu Del.

Výmena

Potiahnite požadovaný symbol z palety zátvoriek na existujúcu zátvorku v notovom zápise.

Upraviť

Dvojkliknutím na zátvorku aktivujte mód úpravy. Mód úpravy vám umožní nastaviť výšku zátvorky a tým aj rozpätie osnov v systéme.

Vodorovné odsadenie

Ak potrebujete posunúť zátvorku vľavo alebo vpravo, dvojkliknutím aktivujte mód úpravy a stlačte klávesovú skratku Shift+ alebo Shift+.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.