Trámce

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Beams

  Trámce sú nastavované automaticky, ale môžete ich manuálne upravovať. Zmenu trámca uskutočníte potiahnutím požadovaného symbolu z palety "Vlastnosti trámca" na notu.

  Beam Properties Palette (Advanced)

  Taktiež mlete ako prvú označiť požadovanú notu (alebo pomlčku) a dvojklikom zvoliť požadovaný symbol trámca z palety.

  • Start beam button Začiatok trámca na danej note.

  • Middle of beam button Neukončovať trámce na danej note (alebo pomlčke).

  • No beam button Nezobrazovať trámec na danej note.

  • 16th sub beam button Začiatok druhej úrovne trámca na danej note.

  • 32nd sub beam button Začiatok tretej úrovne trámca na danej note.

  • Automatic mode button (naspäť do) Automatického módu: východiskový mód pri vkladaní nôt závislý od aktuálneho taktového značenia.

  • Feathered beam slower button Začiatok mierne skoseného trámca na danej note.

  • Feathered beam faster button Začiatok prudšie skoseného trámca na danej note.

  Zmenu uhla trámca, alebo vzdialenosti trámca od nôt (prípadne nastavenie dĺžky nožičiek) uksutočníte dvojkliknutím na trámec. Aktivuje sa mód úpravy s označeným vodítkom na pravej strane. Šípkami nahor a nadol zmeníte uhol trámca. Výberom ľavého vodítka a použitím šípok nahor a nadol zmeníte dĺžku notovej nožičky. Mód úpravy opustíte stlačením tlačidla Esc.

  Trámce môžete presúvaťz pozície nad notami do pozície pod notami (alebo naopak) zmenou smeru nožičiek nôt prostredníctvom ikony v nástrojovom panely nôt (umiestnenej hneď pred výberom hlasov) zobrazujúcej notu a nožičky v oboch smeroch. Zmenu môžete vykonať aj stlačením klávesy X.

  Pori tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.