Vkladanie nôt

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Vkladanie nôt.

  Základné vkladanie nôt

  Vkladanie nôt a pomlčiek do notovej osnovy sa realizuje nasledovnými krokmi:

  1. Zvoľte začiatočnú pozíciu vkladania nôt
  2. Vstúpte do módu vkladania nôt
  3. Zvoľte hodnotu noty (alebo pomlčky), ktorú chcete vložiť
  4. Vložte tón (alebo pomlčku) použitím klávesovej skratky, myši, alebo cez MIDI keyboard

  Krok 2 môžete vynechať v prípade, že vkladáte tóny (alebo pomlčky) použitím klávesových skratiek. Klávesové skratky automaticky spúšťajú mód vkladania nôt.

  Ak chcete vytvárať polyfónny zápis, preštudujte si časť Hlasy. Pre vkladanie akordov pokračujte v čítaní.

  Krok 1: Začiatočná pozícia

  Najskôr zvoľte v notovom zápise ako začiatočnú pozíciu notu alebo pomlčku. Ak túto pozíciu nezadáte, zápis začne od začiatku notového zápisu (pozri nižšie). Vkladanie nôt v MuseScore prepíše aktuálne existujúce noty alebo pomlčky v danom takte. Nové takty však môžete pridávať kedykoľvek (pozri Práca s taktami: Vložiť), alebo na premiestnenie notovej pasáže použite funkciu kopírovať a vložiť.

  Krok 2: Mód vkladania nôt

  Tlačidlo "N" na ľavej strane nástrojového panelu Vložiť notu zobrazuje, či ste v móde vkladania nôt. Mód aktivujete kliknutím na príslušné tlačidlo, alebo pomocou klávesovej skratky N. Na opustenie módu vkladania nôtmôžete použiť klávesu Esc.

  Krok 3: Hodnota noty (alebo pomlčky)

  Po vytupe do módu vkladania nôt zvoľte požadovanú hodnotu z nástrojovej panelu Vložiť notu alebo použite korešpondujúcu klávesovú skratku.

  Pre vkladanie nepravidelných rytmických skupín nôt (ako sú napríklad trioly), pozri Rytmická skupina nôt

  Klávesové skratky pre výber hodnôt sú nasledovné:

  • 1: 64 (štyriašesťdesiatinová)
  • 2: 32 (dvaatridsatinová)
  • 3: 16 (šestnástinová)
  • 4: Osminová
  • 5: Štvrťová
  • 6: Polová
  • 7: Celá
  • 8: Dvojitá celá
  • 9: Longa
  • .: Bodka predlžujúca hodnotu o polovicu

  Krok 4: Vložte tón (alebo pomlčku)

  Pri všetkých nástrojoch (okrem perkusií s pevným ladením) vkladáte výšky tónov kliknutím pravého tlačidla myši priamo do notovej osnovy. (špecifiká notácie perkusií nájdete v sekcií Notácia bicích nástrojov). Vkladanie je však jednoduchšie použitím MIDI keyboardu (pozri nižšie](#midi-keyboard)) alebo čísel na numerickej klávesnici. Použitie klávesových skratiek demonštrujú nasledujúce príklady.

  Výšky tónov sa dajú vkladať pomocou príslušných písmen na klávesnici: C D E F G A H C

  Notes: C, D, E, F, G, A, B, C

  0 (Tlačidlo nula) vytvára pomlčku: príkladom môže byť zadanie nasledovného reťazca klávesových skratiek, C D 0 Ektoré vytvorí notový zápis zobrazený nižšie. Všimnite si, že zvolená hodnota noty (v tomto prípade štvrťová) určuje aj hodnotu pomlčky.

  C, D, rest, E

  Počas vkladania nôt sa kurzor automaticky posúva. Ak chcete vytvoriť akord na predchádzajúcej vloženej note, podržte Shift a vložte názov noty: C D Shift+F Shift+A E F

  C, D minor triad, E, F

  Ak chcete vytvoriť akord z nôt rôznych hodnôt, prejdite na časť Hlasy.

  Ak chcete vytvoriť notu z bodkou, stlačte tlačidlo . až po zvolení požadovanej hodnoty noty (alebo zadaní klávesovej skratky hodnoty). Napríklad, kombináciou tlačidiel 5 . C 4 D E F G A vznikne nasledujúci zápis:

  Dotted quarter note: C, eighth notes: D, E, F, G, A

  Ak vložíte notu prostredníctvom klávesnice, bude umiestnená hneď za predchádzajúcou notou (nad alebo pod). Ak vytvárate akordy, noty budú umiestňované nad alebo pod predchádzajúcu notu.
  Ak sa noty pri vkladaní zjavujú v zlej oktáve, môžete ich presunúť pomocou nasledovných klávesových skratiek:

  • Ctrl+ (Mac: +): Transpozícia noty o oktávu vyššie.
  • Ctrl+ (Mac: +): Transpozícia noty o oktávu nižšie.

  Ostatné klávesové skratky

  Zoznam ostatných užitočných klávesových skratiek módu vkladania nôt:

  • (Up): Transpozícia o poltón nahor (zobrazuje ♯).
  • (Down): Transpozícia o poltón nadol (zobrazuje ♭).
  • J: Enharmonická zámena (napríklad, F na E#)
  • Alt+Shift+: Transpozícia nahor v danej tónine
  • Alt+Shift+: Transpozícia nadol v danej tónine
  • R: Opakovať poslednú vloženú notu
  • Q: Znížiť hodnotu poslednej vloženej noty o polovicu
  • W: Zdvojnásobenie hodnoty poslednej vloženej noty
  • Backspace: Zrušiť poslednú vloženú notu
  • Shift+: Vymeniť poslednú vloženú notu z predchádzajúcou (pre posúvanie medzi predchádzajúcimi vloženými notami príkaz opakujte)
  • Shift+: Vymeniť notu presunutú klávesovou skratkou Shift+ s nasledujúcou notou
  • X: Zmeniť smer nožičky (môže byť nastavená na Automatický smer v Prehliadači)
  • Shift+X: Presunúť hlavičku noty na opačnú stranu nožičky (môže byť nastavená na Automatický smer v Prehliadači)

  MIDI klaviatúra

  Noty môžete vkladať aj pomocou MIDI kklaviatúry.

  1. Pripojte MIDI klaviatúru k počítaču a zapnite ho
  2. Spustite MuseScore (MIDI klaviatúra musí byť zapnutá pred spustením programu)
  3. Vytvoriť nový notový zápis
  4. Zadajte pozíciu začiatku notového zápisu označením pomlčky v prvom takte
  5. Pre aktiváciu módu vkladania nôt stlačte tlačidlo N
  6. Zvoľte hodnotu noty, napríklad štvrťovej použitím klávesovej skratky 5 tak, ako je popísané vyššie
  7. Vložte tón pomocou MIDI kklaviatúry

  Príslušná nota by sa mala zjaviť v notovom zápise.

  Poznámka: Pomocou MIDI klaviatúry vkladáte súčasne iba jeden tón alebo akord. Tento mód vkladania nôt (často nazývaný aj "krokové vkladanie") je rýchly a spoľahlivý. Niektoré notačné editory pracujú na systéme umožňujúcom zahrať celú pasáž nôt. Tento spôsob vkladania notového materiálu je však nespoľahlivý. MuseScore sa sústredí na presnejšie formy notového zápisu.

  Ak máte k počítaču pripojených viacero MIDI zariadení, musíte v MuseScore nastaviť to správne. Choďte do menu UpraviťNastavenia... (Mac: MuseScoreNastavenia...). V dialógovom okne nastavení kliknite na záložku Vstup/Výstup a v sekcii "PortAudio" vyberte požadované zariadenie.

  Sfarbenie nôt mimo rozsahu hudobného nástroja

  Noty umiestnené v rozsahu daného hudobného nástroja sú sfarbené na čieno a tie, ktoré sú mimo rozsahu, na červeno. Pri niektorých nástrojoch je rozsah daný schopnosťami hráča. Pri týchto nástrojoch sú noty mimo rozsahu určeného pre začiatočníka sfarbené tmavolžlto a noty umiestnené mimo štandardného rozsahu profesionála na červeno.

  Sfarbenie nôt má informačnú funkciu a pri tlačení notového zápisu sa farebné noty nezobrazia. Sfarbenie nôt môžete vypnúť v menu UpraviťNastavenia... (Mac: MuseScoreNastavenia...), kliknutím na záložku Vložiť notu a odznačením funkcie "Vyfarbiť noty mimo použiteľného rozsahu".

  Malé noty/malé notové hlavičky

  1. Vyberte notu/noty, ktoré majú mať menší rozmer.
  2. Označte funkciu "Malá" v Prehliadači. V sekcii Nota slúži táto funkcia oiba na zmenu notovej hlavičky; v sekcii Akord zmení súčasne veľkosť notovej hlavičky, nožičky, trámca, a vlajočky.

  Štandardné prednastavenie hodnoty malých nôt je na úrovni 70% normálnej veľkosti. PRednastavenú hodnotu môžete zmeniť v menu ŠtýlVšeobecnéVeľkosti.

  Zmena vložených nôt

  Zmena hodnoty

  Zmena hodnoty noty alebo pomlčky:

  1. Uistite sa, že nieje aktívny mód vkladania nôt (mód zrušíte pomocou tlačidla Esc ) a nie sú označené žiadne ďalšie noty.
  2. Kliknite na požadovanú notu alebo pomlčku a použite klávesovú skratku hodnoty tak, ako je uvedené vyššie. Zmenu môžete vykonať aj kliknutím na príslušnú ikonu nástrojového panela.

  Zvýšenie hodnoty preíše nasledujúce noty alebo pomlčky; zníženie hodnoty vytvorí pomlčky medzi aktuálnou notou a nasledovným notovým zápisom.

  Napríklad, ak chcete zmeniťtri šestnástinové pomlčky na jednu osminovú pomlčku s bodkou, postupujte nasledovne::

  1. Kliknite na prvú šestnástinovú pomlčku.
  2. Stlačte klávesu 4 a pomlčka sa zmení na osminovú.
  3. Stlačte klávesu . a pomlčka sa zmení na osminovú s bodkou.

  Zvýšením hodnoty dôjde k prepísaniu zvyšných šestnástinových pomlčiek v takte.

  Zmena výšky tónu

  Pre zmenu výšky tónu sa najskôr uistite, že sa nenachádzate v móde vkladania nôt stlačením klávesy Esc a presvedčte sa, že nie sú označené iné noty; následne buď potiahnite myšou notovú hlavičku nahor alebo nadol, alebo ju označte a použite klávesy (Nahor) or (Nadol). Taktiež môžete použiť klávesu s názvom tónu a klávesovú skratku Ctrl+ alebo Ctrl+ na úpravu umiestnenia v oktáve (Mac: Cmd+ alebo Cmd+).
  Pre enharmonickú zámeny noty po jej označení použite klávesu J .Pre viac informácií pozri Posuvky.

  Na zmenu výšky tónovej pasáže o konštantný interval môžete použiť Transpozíciu.

  Na zmenu melodickej linky so zachovaním rytmickej zložky prejdite na Mód prelaďovania.

  V prípade potreby automatickej úpravy typov posuviek prejdite na (see Posuvky: Úprava posuviek).

  Zmena pomlčky na notu a opačne

  Zmena pomlčky na notu:

  1. Uistite sa, že nieje aktívny mód vkladania nôt (mód zrušíte pomocou tlačidla Esc ) a nie sú označené žiadne ďalšie noty.
  2. Kliknite na pomlčku.
  3. Vložte notu stlačením klávesy s požadovaným názvom tónu.

  Vložená nota bude mať identickú hodnotu s označenou pomlčkou.

  Zmena noty na pomlčku:

  1. Uistite sa, že nieje aktívny mód vkladania nôt (mód zrušíte pomocou tlačidla Esc ) a nie sú označené žiadne ďalšie noty.
  2. Kliknite na notu.
  3. Stlačte klávesu 0 (Nula).

  Vložená pomlčka bude mať identickú hodnotu s označenou notou.. Poznámka: Táto operácia je možná aj v móde vkladania nôt.

  Nastavenia nôt

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.