Notácia bicích nástrojov

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Drum notation

  Sample Drum Notation

  Notácia bicej sady obsahuje často súčasné zobrazenie nôt s nožičkami nahor aj nadol. Ak ste sa doposiaľ neoboznámili s úpravou viacerých hlasov v jednej notovej osnove, prejdite na sekciu Hlasy.

  Taktiež sa pred notovaním perkusí a bicích nástrojov odporúča oboznámiť sa s metodikou Vkladania nôt.

  MIDI klaviatúra

  Najjednoduchším spôsobom vytvárania notácie bicích nástrojov je použitie MIDI klaviatúry. Niektoré MIDI klaviatúry majú umiestnené značenia bicích nástrojov priamo nad klávesami. Ak teda napríklad stlačíte klávesu priradenú zvuku hi-hat, MuseScore pridá do notového zápisu správny spôsob notácie tohto nástroja. MuseScore automaticky vyberá a umiestňuje smer notových nožičiek a typ notovej hlavičky.

  Počítačová klávesnica

  Noty do notovej osnovy perkusií môžete vkladať aj pomocou počítačovej klávesnice, Najskôr kliknite na notovú osnovu a stlačte klávesu N. Aktivuje sa mód vkladania nôt. Štandardne je sedem zvukov bicích nástrojov mapovaných na klávesy A až G, presne akov klasickom vkladaní nôt. Klávesy môžete tiež premapovať na iné zvuky bicích nástrojov cez tlačidlo režimu vkladania zápisu bicích nástrojov Upraviť biciu sadu (pozri →nižšie).

  Ak chcete na pozíciu existujúcej noty vložiť notu ďalšieho bicieho nástroja —napríklad, ak chcete aby malý bubon a činel zneli súčasne—podržte počas vkladania novej noty klávesu Shift a nedôjde k prepísaniu už existujúcej noty. Ide o rovnakú metódu ako pri zadávaní akordov pre hudobné nástroje s ladením (pozri Vkladanie nôt).

  Myš

  Vytváranie notového zápisu perkusií s pevným ladením sa od štandardných hudobných nástrojov líši. Špecifický postup je nasledovný:

  1. Vyberte notu alebo pomlčku v notovej osnove perkusií
  2. Aktivujte režim vkladania nôt stlačením klávesy N
   Po uskutočnení tohto kroku sa paleta Režimu vkladania zápisu bicích nástrojov zobrazí iba v spodnej časti obrazovky:
   Drum input palette
  3. S príslušného panela nástrojov tak, ako pri štandardnom vkladaní nôt vyberte požadovanú hodnotu noty
  4. Z palety Režimu vkladania zápisu bicích nástrojov zvoľte typ noty (basový bubon alebo malý bubon)
  5. Kliknutím do notovej osnovy perkusií vložíte notu do notového zápisu
   Dvojklikom na typ noty v príslušnej palete vložíte notu na aktuálnu pozíciu kurzora v notovom zápise. Všetky existujúce noty v tejto pozícií budú následne premazané.

  Bicia sada

  Zvuk notácie v notovej osnove perkusií závisí od typu nainštalovanej zvukovej banky SoundFont a zvuku zvoleného pre danú osnovu v Mixážnom pulte.

  Skupina príbuzných zvukov bicích nástrojov (napríklad: džezová alebo rocková bicia sada) môže byť zlúčená do bicej sady. V definícii bicej sady môžete uviesť názov pre každý zvuk, typ zobrazenia a umiestnenie v notovej osnove, prednastavený hlas, prípadne klávesovú skratku použiteľnú v režime vkladania nôt. Úpravy nastavení bicej sady vykonáte v aktívnom režime vkladania nôt kliknutím na tlačidlo Upraviť biciu sadu na ľavej strane palety. Biciu sadu môžete upraviť aj výberom menu Edit Drumset... po pravom kliknutí napríslušnú notovú osnovu.

  Edit Drumset

  Bicie sady sú do súborov ukladané pod kratkou .drm, ale vlastne upravené sady môžu byťukladané a načítavané aj do iných formátov.

  Tremolo

  Tremolo bicích nástrojov vytvoríte prostredníctvom funkcie Tremolo.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.