Tabulatúra

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Tablature

  Hudba pre strunové a pražcové hudobné nástroje sa bežne zapisuje v tabulatúrach (skratka tab), ktoré sú vizualizáciou strún a čísel pražcov:

  Tablature

  Tabulatúra môže byť kombinovaná s tradičnou notáciou v notovej osnove:

  Traditional staff plus tablature

  Upraviť vlastnosti tabulatúry

  Ak je osnova tabulatúry vytvorená z menu Vytvoriť nový notový zápis, ladenie príslušného hudobného nástroja je už prednastavené—napríklad ladenie strún guitary je štandardne E2, A2, D3, G3, B3, E4. Ak chcete ladenia, alebo akékoľvek iné nastavenie zmeniť, po pravom kliknutí na notovú osnovu (v notovom zápise) vyberte Vlastnosti osnovy... Pozri → nižšie.

  Z dialógového okna Vlastnosti osnovy je dostupné menu Rozšírené vlastnosti štýlu, v ktorom môžete uskutočniť detailné úpravy vzhľadu tabulatúry.

  Vytvoriť novú osnovu tabulatúry

  Pomocou Sprievodcu vytvorením nového notového zápisu

  Nasledujúcia metóda slúži na vytvorenie nového notového zápisu vo forme tabulatúry (pre kombinovaný systém tabulatúry a notovej osnovy pozri → nižšie):

  1. Vyberte menu SúborNový alebo použite klávesovú skratku Ctrl + N (Mac: Cmd+N) a spustíte Sprievodcu vytvorením nového notového zápisu.
  2. Vložte informácie o notovom zápise (voliteľné). Kliknite na tlačidlo Ďalej.
  3. Na strane Vyberte súbor šablóny kliknite na Vybrať hudobný nástroj.
  4. Na strane Hudobných nástrojov vyberte jeden (alebo viac) možnsotí tabulatúry v sekcii "Brnkacie nástroje" v stĺpci napravo (pozri obrázok nižšie). Potom kliknite na tlačidlo Pridať.

   Instrument list: Plucked strings

  5. Dokončite zvyšok priebehu Sprevodcu vytvorením nového notového zápisu.

  Poznámka: V vyskakovacieho menu nad zoznamom hudobných nástrojov môžete meniť kategórie hudobných nástrojov. Prípadne môžete požadovaný hudobný nástroj vyhľadať prostredníctvom políčka "Hľadať" v spodnej časti dialógového oknaokna.

  Ak sa požadovaná tabulatúra nenachádza v zozname výberu hudobných nástrojov:

  1. Vyberte existujúci hudobný nástroj zo skupiny "Brnkacie nástroje" (ako v ktorku 4 uvedenom vyššie).
  2. Stlačte tlačidlo Pridať a nástroj bude presunutý do stĺpca vpravo.
  3. Z vyskakovacieho menu vedľa pridaného nástroja v pravom stĺpci vyberte najvhodnejšiu možnosť zobrazovania tabulatúry.
  4. Dokončite zvyšok priebehu Sprevodcu vytvorením nového notového zápisu.
  5. Ak je to potrebné, v okne Vlastnosti osnovy upravte počet strún a ladenie (pozri → nižšie).
  6. Zároveň môžete v menu Vlastnosti osnovy zmeniť aj názov hudobného nástroja.

  Uvedený postup vám umožní vytvoriť tabulatúru pre akýkoľvek chromatický pražcový hudobný nástroj.

  Zmenou typu notovej osnovy

  Nasledovný postup slúži na konvertovanie existujúcej notovej osnovy do tabulatúry, alebo naopak:

  1. Po pravom kliknutí na notovú osnovu vyberte Vlastnosti osnovy…. Ak je hudobný nástroj nastavený ako brnkací, prejdite rovno na krok 4.
  2. Ake hudobný nástroj nie je nastavený ako brnkací, kliknite na tlačidlo Zmeniť hudobný nástroj... a vyberte požadovaný hudobný nástroj zo zoznamu "Brnkacie nástroje"
  3. Kliknite na tlačidlo OK a opustite okno vlastností notovej osnovy.
  4. Otvorte okno úpravy hudobných nástrojov cez menu (menu UpraviťHudobné nástroje... alebo stlačte klávesu I key).
  5. Kliknite na osnovu hudobného nástroja v pravom stĺpci a zmenťe "Typ osnovy" na vami požadovaný.
  6. Zmeny a návrat do notového zápisu uskutočníte kliknutím na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak budete potrebovať vykonať ďalšie úpravy novoej osnovy (.zmena ladenia, počet čiar/strún), kliknite pravým tlačidlom myši na notovú osnovu a vyberte Vlastnosti osnovy….

  Alternatívny postup (iba použitím dialógového okna "Vlastnosti osnovy"):

  1. Po pravom kliknutí na notovú osnovu vyberte Vlastnosti osnovy….
  2. Ak hudobný nástroj je nastavený, ako "Brnkací nástroj", prejdite na krok 4.
  3. Ak hudobný nástroj nie je nastavený ako "Brnkací nástroj", kliknite na tlačidlo Zmeniť hudobný nástroj... a vyberte príslušný hudobný nástroj zo zoznamu "Brnkacie nástroje". Kliknite na tlačidlo OK.
  4. Kliknite na tlačidlo Rozšírené vlastnosti štýlu..., zmeňte "Šablónu" a stlačte tlačidlo .
  5. Kliknite na tlačidlo OK a opustite dialógové okno Vlastnosti osnovy.

  Poznámka: Ak budete potrebovať vykonať ďalšie úpravy novoej osnovy (.zmena ladenia, počet čiar/strún), kliknite pravým tlačidlom myši na notovú osnovu a vyberte Vlastnosti osnovy….

  Zmena ladenia strún

  Ladenie brnkacích hudobných nástrojov (v štandardnej notovej osnove aj tabulatúre) je v MuseScore preddefinované na najbežnejšie používané kombinácie. Ladenie zobrazíte pravým kliknutím na notovú osnovu v notovom zápise, výberom menu Vlastnosti osnovy... a stlačením tlačidla Upraviť dáta strún.

  Zmena ladenia strún v notovej osnove:

  1. Po pravom kliknutí na prázdne miesto v takte notovej osnovy vyberte menu Vlastnosti osnovy...

   Staff properties dialog

  2. Stlačte tlačidlo Upraviť dáta strún... v spodnej časti dialógového okna (zobrazuje sa iba pri "brnkacích nástrojoch"). Zobrazí sa dialógové okno Dáta strún: akékoľvek zmeny uskutočníte tlačidlami Nová struna..., Upraviť strunu..., alebo Zmazať strunu.

   String data

   Poznámky: Políčka v stĺpci Otvorená označujú strunu ako vždy otvorenú (bez polohy) – ako pri lutne.

   Ak zmeníte ladenie tabulatúry, ktorá ž obsahuje notový zápis, značky pražcov budú prispôsobené tak, aby zobrazovali tie isté noty v novom ladení (akje to možné).

   Počet pražcovs (reaálne aj 'virtuálne' pozície) určujú maximálny počet pražcov, ktoré je možné na struny umiestniť.

   Každá zmena ladenia strún ovplyvní iba daný hudobný nástroj v práve otvorenom notovom zápise a nenahradí žiadne preddefinované hodnoty programu.

  3. Ak je to potrebné, upravte __Počet pražcov __.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a opustíte dialógové okno "Upraviť dáta struny".
  5. V prípade tabulatúry ešte kliknite na tlačidlo Rozšírené vlastnosti štýlu... a skontrolujte, či počet "Čiar" zodpovedá počtu strún. Prispôsobte podľa potreby a kliknite na tlačidlo OK
  6. Dialógové okno "Úpravy vlastností osnovy/partu" opustíte kliknutím na talčidlo OK.

  Kombinácia štandardných notových osnov s tabulatúrami

  Niektoré hudobné nástroje – napríklad gitara aleo iné strunové nástroje – sa súčasne notvujú do štanadradnej notovej osnovy aj tabulatúry (TAB). V klasickej notovej osnove je zobrazený štandardný notový zápis a v tabulatúre sú to struny a pozície pražcov zodpovedajúce príslušným notám. Párované notové osnovy môžu byť Prepojené alebo Neprepojené:

  1. Prepojené osnovy: Pojem prepojené znamená, že zmena v jednej notovej osnove bude automaticky premietnutá aj do druhej notovej osnovy (vzájomný prepis).

  2. Neprepojené osnovy: Pojem neprepojené znamená, že každá osnova je upravovaná nezávisle. Zápis presuniete medzi osnovami pomocou postupu: výber, kopírovanie a vloženie.

  Poznámka: V niektorých prípadoch nastane situácia, kedy sú značenia v tabulatúre sfarbené na červeno. To znamená, že značka pražca nemôže byť zobrazená, pretože koliduje s už existujúcou značkou. Riešením je posunutie a prispôsobenie existujúcich čísel pražcov, pozri Úprava existujúcich nôt).

  Vytvoviť pár štandardnej osnovy a tabulatúry pomocou sprievodcu vytvorením nového notového zápisu

  Ak si želáte vytvoriť nový systém pozozstávajúci zo štandardnej notovej sonovy a tabulatúry (prepojený alebo neprepojený):

  1. Otvorte Sprievodcu vytvorením nového notového zápisu cez menu SúborNový alebo použite klávesovú skratku Ctrl + N (Mac: Cmd+N).
  2. Vložte informácie o notovom zápise (voliteľné). Kliknite na talčidlo Next.
  3. Na strane Výberu šablóny kliknite na Vybrať hudobný nástroj.
  4. Na strane Hudobných nástrojov vyberte štandardnú notovú osnovu v sekcii "Brnkacie nástroje" v ľavom stĺpci. Potom kliknite na tlačidlo Pridať.
  5. Vyberte vytvorenú notovú osnovu v pravom stĺpci a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
   • Kliknite na tlačidlo Pridať prepojenú osnovu a vytvoríte tak prepojený pár notovej osnovy a tabulatúry.
   • Kliknite na talčidlo Pridať osnovu a vytvoríte tak neprepojený pár notovej osnovy a tabulatúry.
  6. Ak potrebujete, zmeňte Typ osnovy (pozri tiež "Poznámku 2" nižšie).
  7. Nasledujte ďalšie kroky sprievodcu, alebo kliknite na talčidlo Dokončiť.

  Poznámka 1: Neprepojené osnovy so separátnymi kanálmi vytvoríte preskočením "Kroku 5" (vyššie), výberom osnovy tabulatúry v ľavom stĺpci a kliknutím na tlačidlo Pridať. Potom pokračujte krokmi 6 a 7.

  Poznámka 2: Detailnejšie nastavenia zobrazenia sprístupníte pravým kliknutím na osnovu tabulatúry a výberom menu Vlastnosti osnovy…Rozšírené vlasnosti štýlu.

  Vytvoviť pár štandardnej osnovy a tabulatúry z existujúcej notovej osnovy staff

  Tabulatúru k štandardnej notovej osnove brnkacieho hudobného nástroja (alebo naopak) pridáte nasledovne:

  1. Otvorte menu (menu UpraviťHudobné nástroje... alebo stlačte klávesu I key)
  2. Vyberte osnovu v pravom stĺpci, ku ktorej budete tabulatúru pridávať.
  3. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
   • Kliknite na tlačidlo Pridať prepojenú osnovu a vytvoríte tak prepojený pár notovej osnovy a tabulatúry.
   • Kliknite na tlačidlo Pridať osnovu vytvoríte tak neprepojený pár notovej osnovy a tabulatúry.
    4.Ak potrebujete, zmeňte Typ osnovy (pozri tiež "Poznámku 2" nižšie).
  4. Ak chcete zmeniť pozíciu notovej osnovy, použite tlačidlo Nahor.
  5. Kliknite na tlačidloOK.

  Poznámka 1: Neprepojené osnovy so separátnymi kanálmi vytvoríte preskočením "Kroku 3" (vyššie), výberom osnovy tabulatúry v ľavom stĺpci a kliknutím na tlačidlo Pridať. Potom pokračujte krokmi 4 a 5..

  Poznámka 2: Detailnejšie nastavenia zobrazenia sprístupníte pravým kliknutím na osnovu tabulatúry a výberom menu Vlastnosti osnovy…Rozšírené vlasnosti štýlu.

  Zmena prepojenej notovej osnovy a tabulatúry na neprepojenú (a opačne)

  (a) Ak chcete zmeniť prepojený systém notovej osnovy a tablatúry na neprepojený:

  1. Otvorte menu (menu UpraviťHudobné nástroje... alebo stlačte klávesu I key)
  2. Kliknite na štandardnú notovú osnovu v pravom stĺpci a následne na tlačidlo Pridať osnovu.
  3. Zmeňte Typ osnovy (úplne na pravej strane okna) novej notovej osnovy. Ak bol predchádzajúci pár notovej osnovy a tabulatúry prázdny, prejdite na krok 5. Ak sa v zápise už nachádza notový materiál, pokračujte krokom 4.
  4. Pre návrat do notového zápisu kliknite na tlačidlo OK. Skopírujte a vložte notový materiál z prepojenej osnovy tabulatúry do neprepojenej. Opäť sa vráťte do dialógového okna úpravy hudobných nástrojov.
  5. Vyberte prepojenú osnovu tabulatúry v pravom stĺpci, kliknite na tlačidlo Odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  (b) Ak chcete zmeniť neprepojený systém notovej osnovy a tablatúry na prepojený:

  1. Otvorte menu (menu UpraviťHudobné nástroje... alebo stlačte klávesu I key)
  2. Kliknite na štandardnú notovú osnovu v pravom stĺpci a následne na tlačidlo Pridať prepojenú osnovu..
  3. Zmeňte Typ osnovy (úplne na pravej strane okna) novej notovej osnovy.
  4. Vyberte neprepojenú osnovu tabulatúry v pravom stĺpci a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Následne kliknite na tlačidlo OK.

  Vkladanie nových nôt

  Klávesnica:

  • Aktivujte režim vkladania nôt (N): v oblasti struny v tabulatúre sa zjaví krátky 'modrý obdĺžnik' označujúci aktuálnu strunu
  • vyberte hodnotu noty/pomlčky (pozri nižšie)
  • Stlačením klávesy alebo vyberte požadovanú strunu.
  • Klávesami 09 vložte značku pražca od 0 po 9 na aktuálnej strune; čísla s viacerými znakmi vložíte zadaním príslušných čísel v sekvencii ( program nevloží číslo väčšie, ako maximálny definovaný počet pražcov pre daný hudobný nástroj). Klávesy AL (preskakujete pomocou I) môžete použiť v prípade, že vytvárate francúzsky typ tabulatúry.
  • Počet pražcov môžete upraviť klávesovou skratkou Shift+ alebo Shift+

  Myš:

  • aktivujte režim vkladania nôt a vyberte hodnotu noty (pozri nižšie)
  • Kliknite na pozíciu na strune, kde chcete vložiť notu
  • Noty sú spočiatku vkladané na pražci 0 (alebo a vo francúzskom type tabulatúry): niekoľko krát stlačte klávesovú skratku Shift+, až kým nebude označený požadovaný pražec.

  Akordy je najlepšie vytvárať od najvyššej struny po najnižšiu, pretože MuseScore odmietne vložiť dve noty na tú istú strunu.

  Výber hodnoty zadávanej noty
  V režime vkladania tabulatúry slúžia preddefinované klávesové skratky hodnôt (09) na vkladanie čisel pražcov. Hodnotu vkladaných nôt zvolíte nasledovnými postupmi:

  • Klávesovými skratkami Shift+1Shift+9 (dostupnosť skratiek závisí od platformy a/alebo rozloženia prvkov na klávesnici).
  • Klávesovými skratkami NumPad 1Numpad 9 (ak je numerická klávesnica k dispozícii a klávesa NumLock je aktívna).
  • Pomocou panela nástrojov vo vrchnej časti obrazovky.
  • Pomocou klávesy Q hodnotu znížite a klávesou W zvýšite.

  Úprava existujúcich nôt

  Ak nie ste v režime vkladania nôt, máte na zmenu značky pražca k dispozícii tri klávesové skratky:

  • Klávesová skratka Shift+ / zmení výšku tónu. MuseScore zvolí strunu a pražec: vždy je preferovaná najvyššia struna.
  • Klávesa / mení pozíciu pražca bez zmeny struny ( od pozície 0 po číslo definované v dialógovom okne "Upraviť dáta strún").
  • Klávesová skratka Ctrl+ / posunie vybranú notu na vyššiu/nižšiu strunu (ak je struna voľná a môže na nej daná nota zaznieť).
  • Klávesová skratka Shift+X zapína a vypína zobrazenie krížikovej hlavičky noty.

  Sumarizácia klávesových skratiek

  Režim vkladania nôt

  Typ: pre dosiahnutie:
  Označí vrchnú strunu ako aktuálnu.
  Označí vrchnúspodnú notu ako aktuálnu. Shift+1Shift+9 | Výber hodnoty
  NumPad 1NumPad 9 Výber hodnoty
  Q Zmenší aktuálne vkladanú hodnotu.
  W Zväčší aktuálne vkladanú hodnotu.
  09 Vloží číslo pražca / písmeno.
  AK Vloží číslo pražca / písmeno (I je vynechané).
  Shift+ Zvýši aktuálne značenie pražca.
  Shift+ Zníži aktuálne značenie pražca.

  Normálny režim

  Typ: pre dosiahnutie:
  Shift+ Zvýši vybraný tón (strunu volí MuseScore).
  Zvýši tón bez zmeny struny.
  Shift+ Zníži vybraný tón (strunu volí MuseScore).
  Zníži tón bez zmeny struny.
  Ctrl+ Presunie notu na vyššiu strunu a zachová jej výšku.
  Ctrl+ Presunie notu na nižšiu strunu a zachová jej výšku.
  Shift+X Zapína a vypína zobrazenie krížikovej hlavičky noty.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.