Módy výberu

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Selection modes

  Musescore ponúka viacero možností výberu objektov.

  Výber jedného objektu

  • Kliknutím na objekt.

  Výber jedného akordu

  Výber nôt v akorde:

  • Uistite sa, že nie ste v móde zadávania nôt
  • Stlačte a podržte klávesu Shift, potom kliknite na notu v akorde.

  Výber rozsahu

  Musescore ponúka viacero možností pre plynulý výber rozsahu prvkov notového zápisu:

  1. Posuvný výber

   a) Uistite sa, že nie ste v móde zadávania nôt
   b) Kliknite na prvú notu/pomlčku výberu
   c) Stlačte klávesu Shift + pre posun o jeden krok vpravo (alebo pre posun o jeden krok vľavo).

  Existuje niekoľko variácií tejto procedúry:

  * Pre posun výberu o jeden takt vpravo použite <kbd><kbd>Shift</kbd></kbd> + <kbd><kbd>Ctrl</kbd></kbd> + <kbd><kbd>→</kbd></kbd>
  * Pre posun výberu o jeden takt vľavo použite klávesovú skratku <kbd><kbd>Shift</kbd></kbd> + <kbd><kbd>Ctrl</kbd></kbd> + <kbd><kbd>←</kbd></kbd>
  * Pre posun výberu na začiatok riadku použite klávesovú skratku <kbd><kbd>Shift</kbd></kbd> + <kbd><kbd>Home</kbd></kbd>
  * Pre posun výberu na koniec riadku použite klávesovú skratku <kbd><kbd>Shift</kbd></kbd> + <kbd><kbd>End</kbd></kbd>
  
  1. Výber pomocou klávesovej skratky Shift + Klik (iba noty a pomlčky)

   a) Uistite sa, že nie ste v móde zadávania nôt
   b) Kliknite na prvú notu/pomlčku výberu
   c) Stlačte a podržte klávesu Shift
   d) Kliknite na poslednú notu/pomlčku vášho výberu

   Posledný vybraný prvok môže byť v rovnakej osnove, alebo vo vrchných a spodných osnovách . Všetky vybrané prvky budú vyznačené v modrom obdĺžniku, vrátane prepojených čiar a artikulačných značení (okrem volt). Ak chcete rozsah výberu rozšíriť, opakujte uvedenú procedúru.

   Výber taktov: Rozsah výberu taktov zvolíte kliknutím na prázdne miesto v prvom takte, podržaním klávesy Shift a kliknutím na prázdne miesto v poslednom takte vášho výberu. Rovnako ako pri notách, výber môže byť zvislý aj vodorovný.

  2. Výber potiahnutím kurzora (všetky prvky)

   Stlačte a podržte klávesu Shift. Následne potiahnite kurzor cez želaný výber taktov. Táto metóda môže byť použitá pre výber taktov a pomlčiek, alebo iných symbolov (napríklad staccatová bodka alebo text ).

  3. Výber od noty alebo taktu po začiatok alebo koniec notového zápisu

   a) Vyberte notu alebo takt. V prípade potreby vyberte rozšírený rozsah o vrchné, alebo spodné osnovy pomocou klávesovej skratky Shift-click.

   b) Stlačte Ctrl + Shift + Home a výber bude smerovať až na žačiatok notového zápisu. Stlačením Ctrl + Shift + End bude výber smerovať až na koniec notového zápisu.

  4. Vybrať všetko (noty, pomlčky a prvky na ne naviazané)

   Pre výber všetkých notových osnov stlačte klávesovú skratku Ctrl+A (Mac: Cmd+A).

  Poznámka: Ak si želáte vynechať z výberu niektoré prvky, pozrite Kopírovanie a vkladanie: Filter výberu.

  Zoznam výberu

  Výber viacerých individuálnych prvkov (ako opak priebežného výberu):

  1. Vyberte prvý prvok
  2. Stlačte klávesovú skratku Ctrl (Mac: Cmd)
  3. Počas držania klávesy Ctrl (Mac: Cmd) vyberte ďalšie prvky.

  Výber všetkých prvkov rovnakého typu

  Postup pre výber prvkov rovnakého typu (napríklad všetky taktové čiary, textové prvky, značenia staccata):

  1. Vyberte prvok
  2. Pravým kliknutím zvoľte → Select
  3. K dispozícií máte viacero možností:

   • Všetky rovnaké prvky: v celom notovom zápise
   • Všetky rovnaké prvky v rovnakej notovej osnove: iba v rovnakej notovej osnove
   • Všetky rovnaké prvky vo vybranom rozsahu: iba ak je →rozsah výberu aktívny a výber prvkov sa uskutoční iba v zvolenom rozsahu výberu
   • Viac... : otvorí dialógové okno s ďalšími možnosťami.

   Príklad: Výber krížika (posuvka)

   Dialog: Select / More...

   Zvoliť si môžete nasledovné výbery:

   • Rovnaký podtyp: V tomto príklade budú vybrané iba krížiky (nie béčka ani odrážky); niektoré prvky sú v kategóriách podtypov (napríklad posuvky, artikulačné znamienka)
   • Rovnaká notová osnova: iba prvky v rovnakej notovej osnove
   • rovnaký hlas: iba prvky v rovnakom hlase
   • Rovnaký systém: iba prvky v rovnakom systéme
   • rovnaký výber: iba prvky výberu, ak je aktívny

   "Nahradiť výber" vyberie požadovaný typ prvkov nezávisle na tom, čo bolo označené pred spustením dialógového okna; "Pridať do výberu" pridá zvolený prvok medzi už vybrané; "Odobrať z výberu" odoberie zvolený typ prvku z aktuálneho výberu prvkov.

  Prečo sú výbery užitočné

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.