Transpozícia

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Transposition

  Pomocou transpozície posúvate noty v notovej osnove smerom nahor, alebo nadol. MuseScore podporuje niekoľko druhov transpozície, vrátane transponujúcich nástrojov.

  Transpose Dialog
  (detaily nižšie)

  Chromatická transpozícia, o tóninu

  Chromatická transpozícia posúva noty smerom nahor alebo nadol v poltónových krokoch. V menu NotyTransponovať... vyberte predznamenanie tóniny, do ktorej chcete transponovať - najbližšia, nahor alebo nadol. Ak nemáte aktívny výber, transpozícia bude aplikovaná na celý notový zápis.

  Chromatická transpozícia, o interval

  V menu NotyTransponovať... označte položku "O interval". Z rozbaľovacieho menu vyberte požadovaný interval a zadajte smer transpozície (nahor alebo nadol). Ak nemáte aktívny výber, transpozícia bude aplikovaná na celý notový zápis.

  Výber notového zápisu môžete transponovať aj pomocou klávesových šípok ( or ).

  Diatonická transposzícia

  Diatonická transpozícia posúva noty nahor alebo nadol v aktuálne zadanej tónine. Jednu notu transponujete jej potiahnutím myšou a výber viacerých nôt pomocou klávesovej skratky Ctrl + kliknutie a potiahnutie.

  Klávesové skratky transpozície

  F2 (Mac: fn+F2): Transpozícia notového zápisu a predznamenania o pol tóna nahor.
  Shift+F2 (Mac: Shift+fn+F2): Transpozícia notového zápisu a predznamenania o pol tóna nadol.
  Ctrl+ (Mac: Cmd+): Transpozícia výberu o oktávu vyššie.
  Ctrl+ (Mac: Cmd+): Transpozícia výberu o oktávu nižšie.

  Dialógové okno transpozície môžete otvoriť aj klávesovou skratkou, ktorú si nastavíte v menu UpraviťNastaveniaSkratky.

  Transponujúce nástroje

  Niektoré hudobné nástroje, ako napríklad B trubka alebo Eb altový saxofón, sú transponujúce. Oproti zobrazenému notovému zápisu znejú nižšie alebo vyššie o určitý interval. MuseScore disponuje funkciou transponujúcich nástrojov.

  Tlačidlo Koncertné ladeniea záložka NotyKoncertné ladenie umožňuje zmenu zobrazenia notového zápisu z transponovanej formy do formy in C a naopak. Funkcia koncertného ladenia zobrazuje zápis všetkých hudobných nástrojov v rovnakom predznamenaní. Ak je funkcia zobrazenia koncertného ladenia vypnutá, notový zápis transponujúcich nástrojov je zobrazovaný tak, aby vyhovoval inštrumentalistom. Pred tlačením partov preto nezabudnite túto funkciu vypnúť.

  Zmena transpozície v osnove

  Základné transponujúce nástroje sú v MuseScore obsiahnuté, no môže sa stať, že budete potrebovať znotovať netradičný hudobný nástroj. Nastavenie príslušného ladenia nástroje musíte uskutočniť pravým kliknutím na prázdne miesto osnovy hudobného nástroja a výberom menu Vlastnosti osnovy.... V spodnej časti dialógového okna vyberte interval transpozície, oktávové posuny a smer transpozície "Nahor" (znie vyššie ako zápis) alebo "Nadol" (znie nižšie ako zápis).

  Automatickú zmenu transpozície na iný nástroj uskutočníte tlačidlom Zmeniť hudobný nástroj… v menu Vlastnosti notovej osnovy.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.