Zmena výšky tónov bez zmeny rytmu

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Zmena výšky tónov bez zmeny rytmu.

Ak chcete v určitej pasáži zmeniť výšky tónov a zachovať rytmické členenie a zároveň je táto operácia zložitejšia, ako jednoduchá transpozícia, použite režim zmeny výšky tónov. V režime zmeny výšky tónov budú aktuálne výšky tónov nahradené, pričom rytmický zápis zostane zachovaný.

Túto funkciu si nezamieňajte s funkciou Posuvky: premenovanie tónov

Režim zmeny výšky tónov aktivujete tlačidlom Re-pitch button vedľa ikony režimu vkladania nôt Note input button , alebo použite klávesovú skratku Shift+Ctrl+I (Mac: Shift+Cmd+I).

Ak chcete istú pasáž zápisu zreprodukovať s inými výškami tónov, vyberte danú pasáž nôt a vložte na požadované miesto v notovom tápise. (Ak zápis obsahuje iba chybne zadané noty ale správne rytmické členenie, kopírovanie a vkladanie nie je nutné.)

Kliknite na prvú notu, ktorej výška sa má zmeniť, aktivujte režim vkladania nôt a aktivujte režim zmeny výšok tónov. Začnite so zadávaním nových tónových výšok. Za normálnych okolností, ak zadávate noty rovnakej dĺžky, aké sú v notovom zápise, v režime zmeny výšky tónov zostane rytmické členenie nôt identické.

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.