Rytmické skupiny nôt

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Tuplets

  Rytmické skupiny nôt sa používajú na záznam rytmických členení mimo metra udaného taktovým značením. Napríklad, šestnástinová triola rozdelí osminovú notu na tri šestnástinové namiesto dvoch. Prípadne štvrťová duola v 6/8 metre rozdelí štvrťovú notu s bodkou na dve štvrťové namiesto troch osminových.

  Inštrukcie k vytváraniu rytmických skupín nôt

  Rytmickú skupinu nôt vytvoríte vybraním požadovanej noty v notovom zápise, ktorá má plnú hodnotu požadovanej rytmickej skupiny. (Napríklad na vytvorenie osminovej trioly označte štvrťovú notu.)

  Quarter note selected

  Triolu vložíte prostredníctvom menu NotyRytmické skupiny nôtTrioly. Plná hodnota noty bude rozdelená na tri menšie rovnomerné hodnoty.

  Triplet eight note followed by rests

  Noty v triole môžete následne upravovať.

  Three triplet eight notes

  Vlastné rytmické skupiny nôt

  Okrem prednastavených môžete vytvárať aj vlastné rytmické modely (napríklad, 13 šestnástinových nôt v priestore jednej štvrťovej noty). Najskôr vložte notu alebo pomlčku zodpovedajúcu celej hodnote rytmickej skupiny nôt prostredníctvom menu NotyRytmické skupiny nôtĎalšie... a vložte pomer požadovaných hodnôt k pôvodnej hodnote noty (napríklad, 13/4 pre trinásť nôt v priestore zvolenej štvrťovej noty).

  Create tuplet dialog

  Thirteen-tuplet in the space of one quarter, or four sixteenths

  Režim vkladania nôt

  Práca s rytmickými skupinami nôt je mierne odlišná v režime vkladania nôt. Nasledujúci postup demonštruje vytvorenie osminovej trioly.

  1. Aktivujte režim vkladania nôt klávesou N
  2. Uistite sa, že sa kurzor nachádza na mieste vytvorenia rytmickej skupiny nôt (v prípade potreby použite na posúvanie kurzora šípky na klávesnici)
  3. Z panelu nástrojov vkladania nôt vyberte celkovú hodnotu rytmickej skupiny nôt. V tomto prípade to bude štvrťová hodnota (alebo stlačte klávesu 5)
  4. Z hlavného menu zvoľte Notyrytmickej skupiny nôtTriola, alebo stlačte klávesovú skratku Ctrl+3 (Mac: +3)
  5. Automaticky bude vyznačená osminová hodnota. Zadajte požadované noty do notového zápisu kliknutím, alebo prostredníctvom MIDI klaviatúry

  Nastavenia

  Tvar rytmickej skupiny nôt môžete upraviť v okne Prehliadača. Taktiež môžete zmeniť predvolený štýl pre všetky rytmické skupiny nôt v notovom zápise.

  Prehliadač

  Pre zmenu nastavení rytmickej skupiny nôt kliknite na jej číslo alebo zátvorku a použite funkcie v okne Prehliadača.

  Tuplet Properties in Inspector

  Ak nie je nad skupinkou nôt zobrazené číslo ani zátvorka, vyberte jednu z nôt skupinky a použite tlačidlo Rytmická skupina nôt umiestnené v spodnej časti Prehliadača.

  Select tuplet in Inspector

  V položke Smer vyberte Automaticky a rámik bude umiestnený v smere nožičiek alebo trámcov. Výberom Nahor alebo Nadol vyberiete vami požadované umiestnenie zátvorky nezávisle na smere nožičiek a trámcov.

  V položke Typ čísla vyberte Číslo a zobrazí sa presná hodnota. Vzťah zobrazí pomer dvoch hodnôt a Nič nezobrazí žiadne číslo.

  Tuplet with a 5:6 ratio and auto beam

  V položke Typ zátvorka vyberte Automaticky a v prípade zobrazenia trámcov bude zátvorka skrytá. V prípade žiadúceho zobrazenia/nezobrazenia vyberte Zátvorka alebo Nič.

  Štýl

  Všeobecné nastavenia rytmíckých skupín nôt zmeníte v menu ŠtýlVšeobecné... a vyberte Rytmické skupiny nôt.

  Dialog: Style / General... / Tuplets

  K dispozícii máte nastavenie dvoch osí: zvislej a vodorovnej

  • Zvislá má tri možnosti s hodnotami v jednotkách medzier a jednu možnosť odznačenia
   • Maximálny sklon: prednastavená hodnota je 0.50; rozsah je od 0.10 do 1.00
   • Zvislá vzdialenosť od nožičky (pozri (2) nižšie): prednastavená hodnota je 0.25; rozsah je od -5.00 do 5.00
   • Zvislá vzdialenosť od notovej hlavičky (see (3) below): prednastavená hodnota je 0.50; rozsah je od -5.00 do 5.00
   • Vyhnúť sa notovým osnovám: prednastavené ako označené
  • Vodorovná os má štyri možnosti s hodnotami v jednotkách medzier
   • Vzdialenosť pred nožičkou prvej noty (pozri (5) nižšie): prednastavená hodnota je 0.50; rozsah je od -5.00 do 5.00
   • Vzdialenosť pred hlavičkou prvej noty: prednastavená hodnota je 0.00; rozsah je od -5.00 do 5.00
   • Vzdialenosť za nožičkou poslednej noty (pozri (6) nižšie): prednastavená hodnota je 0.50; rozsah je od -5.00 do 5.00
   • Vzdialenosť za hlavičkou poslednej noty: prednastavená hodnota je 0.00; rozsah je od -5.00 do 5.00

  Tuplet style legend

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.