Všeobecný štýl: Takt

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Measure

  General style Measure_sk.png

  V menu Štýl → Všeobecné → Takt môžete nastaviť vzdialenosti rôznych prvkov v rámci taktu.

  Poznámka: Počas zmeny vzdialeností medzi notami a pomlčkami sa MuseScore vždy snaží zachovať najlepšie rozmiestnenie vzhľadom na zobrazenie notového zápisu v tlači. Po úprave vzdialeností medzi prvkami zachováva MuseScore typografiu štandardného notového zápisu (vzdialenosti medzi kratšími hodnotami nôt sú kratšie a naopak). Prvky, ktoré sú naviazané na noty alebo pomlčky (prstoklad, dynamické značenie, čiary a podobne) budú posunuté spolu s notou alebo pomlčkou. Nemusíte sa preto zaoberať samostatným presúvaním týchto prvkov.

  Všetky hodnoty spojené so šírkou taktu a rozmiestnením nôt sú minimom. Takty sú v prípade potreby automaticky natiahnuté v rozmedzí oboch okrajov.

  Parametre

  Všetky parametre používajú jednotku medzery notovej osnovy so skratkou sp. Medzera notovej osnovy je zvislá vzdialenosť medzi čiarami notovej osnovy (päťlinajková notová sonova má štyri medzeri notovej osnovyl). Rovnaká merná jednotka sa používa j pre vodorovné vzdialenosti a v niektorých prípadoch tak musíte vzdialenosť medzery notovej osnovy vnímať v 90 stupňovom uhle. Pomocou medzier notovej osnovy je škálovanie všetkých prvkov v notovom zápise proporčné v prípade, že meníte veľkosť notovej osnovy. Pozri Nastavenia strany: Medzera notovej osnovy/škálovanie for more details.

  • Minimálna šírka taktu
   Nastavuje minimálnu vodorovnú dĺžku taktu. V taktoch s minimálnym obsahom (napríklad jedna celá nota, alebo pomlčka)sa takt skráti až po túto minimálnu hodnotu.

  • Medzera (1=tesné)
   Zužuje alebo rozširuje medzeru za notou alebo pomlčkou. Toto nastavenie má vplyv na vzdialenosť medzi poslednou notou a záverečnou taktovou čiarou. Vzdialenosť medzi začiatkom taktu a prvou notou alebo pomlčkou nastavíte parametrom Vzdialenosť noty od taktovej čiary (nižšie).
   Poznámka: Zmena individuálnehos roztiahnutia taktov (v menu Rozmiestnenie → Zväčšiť roztiahnutie, Zmenšiť roztiahnutie ) sa vypočítava až po všeobecnom nastavení Medzier.

  • Vzdialenosť noty od taktovej čiary
   Nastavuje vzdialenosť medzi taktovou čiarou na začiatku taktu a prvou notou alebo pomlčkou v danom takte. Pre nastavenie v taktoch začínajúcich kľúčom použite parameter Pravý okraj kľúča (nižšie).
   Nasledujúce dva parametre nastavujú vzdialenosťmedzi taktovými čiarami a prvkami, ktoré sa nachádzajú medzi taktovou čiarou a prvou notou. Parameter je nazávislý od parametru__Vzdialenosť noty od taktovej čiary__.

  • Vzdialenosť taktovej čiary od prírazu/odrazu
   Nastavuje vzdialenosť medzi taktovou čiarou a prírazom/odrazom umiestneným pred prvou notou v takte.

  • Vzdialenosť posuvky od taktovej čiary
   Nastavuje vzdialenosť medzi taktovou čiarou a posuvkou umiestnenou pred prvou notou v takte.

  • Minimálna vzdialenosť medzi notami
   Udáva najnižšiu hodnotu priestoru medzi dvoma susednými notami (v závislosti na ostatných nastaveniach môže byť k dispozícii viac priestoru).

  • Ľavý okraj kľúča
   Nastavuje vzdialenosť medzi začiatkom riadku a kľúčom. (Zmena nastavenia je nutná iba ojedinele.)

  • Ľavý okraj predznamenania
   Nastavuje vzdialenosť medzi predznamenaním a kľúčom.

  • Ľavý okraj taktového značenia
   Nastavuje vzdialenosť medzi taktovým značením a predznamenaním, alebo kľúčom.

  • Pravý okraj kľúča
   Nastavuje vzdialenosť medzi obsahom na začiatku riadka (ako je napríklad kľúč) a prvou notou alebo pomlčkou v prvom takte. (Ak je prítomné taktové značenie, vzdialenosť k prvému prvku sa počíta od neho.)

  • Vzdialenosť kľúča od taktovej čiary
   Nastavuje vzdialenosť medzi taktovou čiarou a kľúčom.

  • Okraj viactaktovej pomlčky
   Nastavuje vzdialenosť medzi viactaktovou pomlčkou a taktovými čiarami na oboch stranách.

  • Hrúbka čiar osnovy
   Nastavuje hrúbku čiar notovej osnovy, čo vám umožní vytvoriť užšiu a tmavšiu notovú osnovu v prípade, že potrebujete zlepšiť viditeľnosť pri tlači.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.