Nastavenia strany

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Page settings

  V menu RozmiestnenieNastavenia strany... (ako ŠtýlVšeobecné...)môžete nastaviť rozmiestnenie a formátovanie notového zápisu. Dialógové okno Nastavenia strany obsahuje všeobecné nastavenia formátovania, vrátane Veľkosti strany, Okrajov tlače a nastavenia veľkosti medzier notovej osnovy is (Scaling). V Nastaveniach strany zväčšujete a zmenšujete zobrazenie notového zápisu.

  Layout / Page Settings dialog

  Veľkosť strany

  V tomto dialógovom okne môžete nastaviť formátovanie strany zadaním štandardného názvu (napríklad Letter alebo A4), alebo zadaním presných hodnôt výšky a šírky v milimetroch alebo palcoch (jednotku mierky si vyberte v záložke Jednotka). PRednastavená veľkosť strany závisí od lokalizácie vášho operačného systému—v slovenskom nastavení je to veľkosť A4.

  Môžete taktiež zvoliť orientáciu strany (políčko Na šírku) a k dispozícii je aj možnosť Dvojstrany (napríklad pre formát knihy, kde sú zrkadlené okraje pre párne a nepárne strany—pozri nižšie).

  Okraje strán

  V sekciách Okraje párnych strán a Okraje nepárnych strán nastavujete rozsah tlače strán. Po nastavení okrajov strán budú hlavičky a päty na stranách v relatívnej pozícii k definovaným hodnotám.

  Ak je zvolená možnosť "Dvojstrana" umiestnená v sekcii "Veľkosť strany", okraje párnej a nepárnej strany nastavujete zvlášť. Inak je k dispozícii iba jedno nastavenie okrajov a bude použité na všetky strany v notovom zápise.

  Ak chcete okraje zobraziť aj v notovom zápise (ale nie v tlači), použite funkciu ZobraziťZobraziť okraje strany.

  Medzera osnovy/mierka

  Medzera notovej osnovy (sp) je vzdialenosť dvoch čiar notovej osnovy (alebo štvrtina veľkosti celej päťriadkovej notovej osnovy). Medzera zároveň určuje veľkosť hlavičky noty a zároveň aj proporčnú dĺžku nožičky, veľkosť posuvky, kľúčov a podobne. V jednotkách sp sú definované aj ďalšie parametre formátovania (napríklad 5.0sp a podobne). Zmena medzery má vplyv na proporčnú veľkosť celého notového zápisu, a preto sa nazýva aj mierkou.

  Poznámka: Zmena mierky nemá vždy vplyv aj na zmenu počtu systémov zobrazených v rámci jednej strany, pretože vzsialenosť systémov sa nastavuje zvlášť v položkách "Minimálna vzdialenosťsystémov" a "Maximálna vzdialenosť systémov" (pozri menu ŠtýlVšeobecné...Strana).

  Rôzne

  Číslo prvej strany nastavuje číslo prvej strany daného notového zápisu. čísla strán pod hodnotou 1 nebudú tlačené—napríklad, nastavenie čísla prvej strany na -1 spôsobí, že prvá a druhá strana notového zápisu nebude mať číslo a číslo 1 sa zobrazí až na tretej strane.

  Tlačidlo Aplikovať pre všetky party je kdispozícii, ak upravujete part a nie partitúru (pozri Extrakcia partov). Ak zmeníte nastavenie strany jedného partu a chcete mať rovnaké nastavenie aj na ostatných partoch, použite uvedené tlačidlo..

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.