Inovácia z MuseScore 1.x

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Upgrade from MuseScore 1.x or 2.x

Ako inovovať MuseScore

Stiahnite a nainčtalujte aktuálnu verziu programu zo stránky Nonexistant node nid: 27 tak, ako je uvedené v sekcii inštalácia. Ak chcete odstrániť verziu MuseScore 1.x, preštudujte si sekciu inštalácia v metodickej príručke pre verziu 1.x.

Inštalácia verzie MuseScore 2 neodinštaluje automaticky verziu 1.x—obe verzie môžu byť v systéme prítomné a používané súčasne. Ide teda o inštaláciu dvoch nezávislých programov a nie priamo inováciu.

Ako otvoriť notový záznam verzie 1.x v MuseScore 2

V MuseScore 2 je významne zdokonalený vzhľad notového zápisu pre lepšiu prehľadnosť. Vylepšenia sa týkajú mnohých funkcií, napríklad sklon trámcov, výška nožičky, rozmienstnenie posuviek pri notách a akordoch. Zápis vytvorený v MuseScore 1.x bude preto vyzerať mierne odlišne od toho, ktorý bol vytvorený vo verzii 2.x.

Taktiež to znamená, že súbory verzie 2.x nemôžu byť otvorené vo verzii 1.x.

Aby ste predišli nechcenému prepísaniu notových zápisov vytvorených vo verzii 1.x, ich otváranie v MuseScore 2.x prebieha ako import, čo znamená nasledovné:

  • notový zápis bude označený ako zmenený aj v prípade, že ste v ňom neurobili žiadnu zmenu
  • pri opúšťaní programu MuseScore budete vyzvaný k uloženiu notového zápisu (na základe vyššie uvedeného bodu)
  • MuseScore použije na uloženie automaticky funkciu 'Uložiť ako" namiesto "Uložiť"
  • MuseScore pri ukladaní použije ako názov súbor nadpis uvedený v notovom zápise. Predíde tak opakovaniu názvu pôvodného súboru s notovým zápisom.

Lokálne prerozdelenie prvkov v rozmiestnení

Ak ste manuálne neupravovali vzhľad rozmiestnenia prvkov vo verzii 1.x, MuseScore 2.x využije vlastný spôsob rozmiestnenia prvkov v notovom zápise. Ak ste upravili rozmiestnenie vo verzii 1.x, po otvorení notového zápisu v MuseScore 2.x zodtanú zmeny zachované, ale vzhľadom na odlišnosti v systéme zobrazovania môžu byť prvky rozmiestnené nesprávne. Ak si želáte odstrániť manuálne zásahy do rozmiestnenia a použiť prednastavené rozmiestňovanie verzie 2.x, označte všetky prvky notového zápisu klávesovou skratkou Ctrl+A (Mac: Cmd+A) a vynulujte rozmiestnenie pomocou klávesovej skratky Ctrl+R (Mac: Cmd+R).

Nastavenie prehrávania zvuku notových zápisov verzie MuseScore 1.x

Zvuková zložka verzie 2.x bola výrazne zdokonalená, no napriek tomu môžete preferovať zvukové vzorky z verzie MuseScore 1.x. Zvukové vzorky verzie 1.x môžete využívať vo verzii 2.x stiahnutím zvukových vzoriek (SoundFont) verzie 1.3 a ich pridaním do verzie 2.x. Postupujte nasledovne:

  1. Stiahnite zvukové vzorky verzie 1.3 s názvom TimGM6mb
  2. Nainštalujte a použite zvukovú banku TimGM6mb SoundFont

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.