Taktové značenia

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Time signatures

  Taktové značenia sú k dispozícii v príslušnej časti hlavnej palety (viac informácií nájdete v časti Palety).

  Time signature palette

  Add a time signature to a score

  Taktové značenie__pridáte__ nasledovnými spôsobmi:

  • Potiahnite taktové značenie z palety na prázdne miesto v takte.
  • Vyberte takt a dvojkliknite na taktové značenie v palete.
  • Vyberte ktorúkoľvek notu alebo pomlčku a dvojkliknite na taktové značenie v palete.

  Taktové značenie sa zjaví na začiatku taktu.

  Taktové značenie môžete nahradiť nasledovnými spôsobmi:

  • Potiahnite taktové značenie na už existujúce v notovom zápise.
  • Vyberte taktové značenie v notovom zápise a dvojkliknite na taktové značenie v palete.

  Vymazať taktové značenie

  Vyberte taktové značenie v notovom zápise a stlačte klávesu Del.

  Vytvoriť vlastné taktové značenie

  Ak potrebujete vytvoriť taktové značenie, ktoré sa nenachádza v palete pracovnej plochy, možete ho vytvoriť v Hlavnej palete, v sekcii Taktové značenie. Sekciu otvoríte aj klávesovou skratkou Shift+T.

  Nové taktové značenie vytvoríte kliknutím na už existujúce v Hlavnej palete a úpravou rôznych paramterov (čitateľ, menovateľ, text, nastavenie trámcov) v panely Vytvoriť taktové značenie. Nové taktové značenie pridáte do zoznamu prostredníctvom tlačidla Pridať. Po pridaní do zoznamu môžete nové taktové značenie pridať potiahnutím do notového zápisu. Taktové značenie vymažete z Hlavnej Palety pravým kliknutím a zvolením možnosti "Vyčistiť."

  Taktové značenie premiestnite z Hlavnej palety do užívateľom vytvorenej pracovnej plochy jeho potiahnutím na príslušnú paletu Palette.

  Kombinované metrum

  Kombinované taktové značenia slúžia na notáciu zložitejších rytmických štruktúr a členení v takte. V nasledujúcom prípade je alternatívne taktové značenie (čísla oddelené znamienkom +) zadané v políčku Text panelu Vytvoriť taktové značenie:

  Create new time signatures

  Zmena prednastaveného trámcovania

  Prednastavené trámcovanie pre celý notový zápis upravíte pravým kliknutím na taktové značenie (v notovom zápise) a výberom možnosti "Vlastnosti taktového značenia:"

  time_sig_properties_sk.PNG

  Tu môžete v paneli "Skupiny nôt" nastaviť individuálne trámcovanie pre hodnoty 1/8, 1/16 a 1/32 nôt .

  Trámec prerušíte kliknutím na nasledujúcu notu a vynujulete ho kliknutím na to isté miesto. Poznámka: Táto metóda funguje iba ak sú všetky sekundárne trámce prítomné v požadovanom umiestnení – v opačnom prípade použite ikony (pozri nižšie). Tlačidlo Vynulovať zruší všetky uskutočnené zmeny.

  Dodatočné zmeny v trámcovaní môžete uskutočniť potiahnutím nasledovných ikon icons.PNG (v ľavej spodnej časti okna) na notu v paneli "Skupiny nôt":

  • beam_start.png Začať trámec na tejto note.
  • beam_middle.png Neukončiť trámec na tejto note.
  • beam_semi_sub.png Osminový trámec naľavo od tejto noty.
  • beam_demisemi_sub.png Šestnástinový trámec naľavo od tejto noty.

  Rozdielne metrum v taktovom značení: predtaktia a kadencie

  V niektorých prípadoch môže byť metrum v takte odlišné od zadaného taktového značenia. Najčastejšie ide o predtaktia a kadencie . Aktuálne metrum v takte zmeníte bez ovplyvnenia celkového taktového značenia pomocou návodu v sekcii Práca s taktami: Vlastnosti, Hodnota taktu.

  Lokálne taktové značenia

  Taktové značenia môžu byť v každej osnove iné, ako napríklad v nasledujúcej ukážke z Bachových Goldbergových variácii:

  Bach's 26. Goldberg Variation

  MuseScore disponuje konceptom globálneho a aktuálneho (lokálneho) taktového značenia. Globálne taktové značenie zmeníte potiahnutím symbolu z palety do notového zápisu. Globálne taktové značenie slúži na udávanie dôb a je východiskom pre tempové značenia. Globálne taktové značenie je zhodné z lokálnym a rovnaké pre všetky notové osnovy v notovom zápise.

  Aktuálne taktové značenie môžete nastaviť v dialógovom okne Vlastností taktového značenia a môže sa od globálneho nastavenia líšiť(v príklade uvedenom vyššie je zápis vo vrchnej notovej osnove v 18/16 metre).

  Dialog: Time signature properties

  Text taktového značenia môže byť menený bez vplyvu na danú hodnotu metra.

  Lokálne taktové značenie vložíte potiahnutím symbolu a súčasne podržaním klávesy Ctrl. Lokálne taktové značenie sa zmení iba pre aktuálnu notovú osnovu. Globálne taktové značenie ovplyvní všetky notové osnovy.

  Zmeny taktového značenia a zlomy

  Viactaktové pomlčky budú prerušené v prípade, že dôjde k zmene taktového značenia. Taktiež zlom sekcie zabráni zobrazeniu taktového značenia na konci predchádzajúceho taktu.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.