Opakovania a skoky

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Repeats and jumps

  Začiatok a koniec jednoduchého opakovania je vkladaný prostredníctvom príslušnej taktovej čiary. Prvé a druhé opakovanie je vkladané prostredníctvom Volty.

  Prehrávanie

  Ak chcete počas prehrávania počuť aj opakovania, aktivujte možnosť "Hrať opakovania" Play Repeats icon tlačidlom na panely nástrojov. Opakovania môžete počas prehrávania tým istým tlačidlom vypnúť.

  V poslednom takte opakovania môžete prostredníctvom menu Vlastnosti taktu... v kolonke "Počet opakovaní" nastaviť počet opakovaní daného úseku.

  Opakovacie znamienka a text

  Symboly opakovaní a príslušné texty sa nachádzajú v palete Opakovania a skoky . V palete sa nachádzajú symboly opakovania taktu, segno, coda, a texty opakovaní 'D.S.', 'D.C.', 'To Coda', a Fine:

  Repeats palette

  Symbol opakovania pridáte do notového zápisu nasledovne:

  • Potiahnite symbol opakovania z palety do (nie nad) požadovaného taktu (takt zmení farbu), alebo
  • Vyberte takt a dvojklikom vyberte požadovaný symbol opakovania z palety.

  Symbol sa zjaví nad daným taktom v notovom zápise.

  Skoky

  Skoky pozostávajú z troch častí:

  • Skočiť na tag
  • Hrať po tag
  • Pokračovať na tag

  Tagy sú názvy, ktoré ste umiestnili na pozície príslušných taktov. Dva tagy ("štart", "koniec") označujú začiatok a koniec notového zápisu a nemusia byť vkladané samostatne. Samostatne vložené tagy sa nazývajú markery. Skoky slúžia na prenášanie prehrávania do pozícií daných markermi.

  Príklady:
  Značenie Da Capo znamená skok na začiatok a opätovné prehratie celého notového zápisu (až po konečný tag).

  Značenie Da Capo al Fine znamená skok na začiatok a opätovné prehratie notového zápisu až po tag s názvom Fine.

  Dal Segno al Fine (alebo D.S. al Fine) skočí na tag s názvom Segno a prehrávanie pokračuje až po tag Fine

  Dal Segno al Coda (alebo D.S. al Coda) skočí na tag s názvom Segno a prehrávanie pokračuje až po prvý tag Coda, označený textom To Coda. Prehrávanie pokračuje až po druhý tag Coda, označený symbolom Coda.

  Vlastnosti skokov a markerov nastavíte pravým kliknutím na daný element. Tagy alebo názvy štítkov nastavíte v Prehliadači.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.