Značky sekcií

Updated 8 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Značky sekcií.

  Značky sekcií sa používajú na identifikáciu určitých častí notového zápisu, od ktorých je možné pokračovať po prerušení interpretácie. Väčšinou ide o písmená v abecednom poradí alebo čísla (A, B, C…, alebo 1, 2, 3…). Niekedy značenie obsahuje aj číslo taktu, ku ktorému sa viaže (písmo býva väčšie ako štandardné čisla taktov a zvýraznené tučným formátovaním v rámčekoch). MuseScore automaticky zobrazuje vami vybraný formát značiek sekcií. Značenia môžu slúžiť aj pre jednoduchšiu orientáciu v notovom zápise (pozri →nižšie).

  Pridať značku sekcie{#add}

  1. Kliknite na notu alebo pomlčku na mieste, kde má sekcia začínať (vo vrchnej notovej osnove)
  2. Otvorte paletu Text a dvojkliknite na ikonu značenia sekcií [B1], alebo použité príkaz z menu PridaťTextZnačenie sekcie, prípadne klávesovú skratku Ctrl+M (Mac: Cmd+M).
   Posledné dva spôsoby si vyžadujú zadanie požadovaného písmena alebo čísla sekcie. Ak použijete značenie z palety, text bude vložený automaticky.

  Štýl textu

  Značky sekcií sú súčasťou systémového textu. Budú zobrazené v celej partitúre aj partoch. Viactaktové pomlčky budú po zadaní značiek sekcií automaticky rozdelené.

  Prednastavené formátovanie značiek sekcií používa tučný text vo väčšom rozmere fontu a umiestnenie v rámikoch s oblými okrajmi. Všetky parametre formátovania môžu byť zmenené v Štýle textu.

  Na príslušnú značku sekcie sa dostanete prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl+F (Mac: Cmd+F) a zadaním písmena alebo čisla požadovanej sekcie.

  Automatické preusporiadanie značiek sekcií

  Značky pridané prostredníctvom palety budú označené automatickým vytváraním radu (v závislosti na type značenia vloženom na začiatku). Prostredníctvom menu UpraviťNástrojeZnova usporiadať značky sekciímôžete zmeniť typ značenia všetkých značiek sekcií súčasne alebo upraviť značky, ktoré sú mimo poradia a vznikli použitím funkcie kopírovať a vložiť. Pred použitím funkcie znovuusporiadania označte požadovaný úsek notového zápisu.

  MuseScore automaticky detekuje sekvenciu značenia na základe prvej značky sekcie vo výbere — všetky značky v danom výbere sú spracované podľa zadanej požiadavky.

  Sekvenciou môže byť napríklad:

  • a, b, c,
  • A, B, C,
  • jednoduchá číselná skevencia - 1, 2, 3,
  • čísla zodpovedajúce číslam taktov

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.