Základy textu

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Základy textu.

  Pridať text

  V závislosti na type vkladaného textu budú dostupné jedna alebo tri metódy vkladania:

  • Z hlavnéhom neu PridaťText (napríklad názov), alebo
  • Z palety (napríklad swing text), alebo
  • Klávesovou skratkou (napríklad text piesne).

  Šoecifické inštrukcie ku každému textovému objektu naájdete v príslušných skeciách metodickej príručky (pozri Text). Pre všeobecné textové rámiky predjite na sekciu Text notovej osnovy a systému.

  Formátovanie textu

  MuseScore umožňuje tri úrovne formátovania textu:

  • Štýly textu: Nastavenie celkového štýlu danej triedy textu (napríklad všetky textové polia notovej osnovy, tempových značení, textu piesne). Úpravu štýlov textu uskutočníte prostredníctvom menu ŠtýkText…, alebo pravým kliknutím na textový objekt a výberom položky Štýl textu….
   Poznámka: Zmena štýlu textu ovplyvní všetky textové obejkty v notovom zápise vložené v danom štýle. Pre viac detailov navštívte sekciu Štýly textu.

  • Vlastnosti textu: Nastavenie konkrétneho textového objektu v notovom zápise. Vlastnosti textu upravíte pravým kliknutím naň a výberom položky Vlastnosti textu…. Pre viac detailov navštívte sekciu Vlastnosti textu.

  • Úprava textu: Umožňuje upraviť štýl individuálnych znakov v textovom objekte pomocou základných formátovacích funkcií, ako sú Tučné, Kurzíva, typ písma, veľkosť písma, index nadol a index nahor. Úpravu obsahu textového objektu uskutočníte nasledovne:

  • Dvojkliknutím na text, alebo
  • Pravým kliknutím na texti a výberom položky "Úprava prvku," alebo
  • Kliknutím na text a použitím klávesovej skratky Ctrl + E (Mac: Cmd + E).

  Pre viac detailov navštívte sekciu Úprava textu.

  Text notovej osnovy a systému

  Pre všeobecný text použite Text notovej osnovy alebo Text systému. Rozdiel medzi uvedenými možnosťami je v aplikácii na jednu notovú osnovu, alebo celý systém. Výber správneho typu textového objektu je dôležitý pri extrahovaní partov: text notovej osnovy sa zobrazí iba v parte, ktorý obsahuje špecifický hudobný nástroj s pripojeným textom. Text systému bude zobrazený rovnako vo všetkých partoch. Ak zvolíte možnosť skryť prázdne osnovy, všetok text previazaný s prázdnymi notovými osnovami bude tiež skrytý. Systémový text nebude touto funkciou skrytý.

  Text notovej osnovy

  Text novoej osnovy je previazaný s konkrétnou osnovou v notovom zápise. Text notovej osnovy vytvoríte označením noty alebo pomlčky na požadovanom mieste a prostredníctvom menu PridaťTextText notovej osnovy, alebo použite klávesovú skratku Ctrl+T (Mac: +T). Zobrazí sa malý textový rámik a môžete začať vkaldať text. Rámik opustíte kedykoľvek (aj bez zadania akéhokoľvek znaku) stlačením klávesy Esc.
  Text notovej osnovy sa používa napríklad na označenie artikulácie ( Pizzicato) v danej notovej osnove. Textu notovej osnovy môže byť prispôsobené aj MIDI prehrávanie cez menu Vlastnosti textu notovej osnovy… zobrazeného po pravom kliknutí na text notovej osnovy. Pozri Ako zmeniť zvuk hudobného nástroja (napríklad pizz., con sordino) v priebehu notového zápisu.

  Text systému

  Text systému sa používa v prípade, že chcete dané označenie aplikovať na celý systém notových osnov. Text bude zobrazený vo všetkých extrahovaných partoch, ale nebude skrytý pri použití funkcie skryť prázdne notové osnovy. Text systému vytvoríte výberom noty alebo pomlčky na želanom mieste a použitím možnosti PridaťTextText systému, alebo použite klávesovú skratku Ctrl+Shift+T (Mac: +Shift+T). Zobrazí sa malý textový rámik a môžete začať vkaldať text. Rámik opustíte kedykoľvek (aj bez zadania akéhokoľvek znaku) stlačením klávesy Esc.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.