Slovník

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Glossary

Slovník je v neustálom procese dopĺňania. Ak viete, pomôžte. O slovníku môžete diskutovať v sekcii dokumentačného fóra
Nižšie sa nachádza slovník najčastejšie používaných pojmov v MuseScore.

Acciaccatura
Krátka →ozdobná nota.
Posuvka
Posuvky sa nachádzajú pred notami a menia ich tónovú výšku.
Posuvky sa používajú na zmenu výšky tónu v danom mieste. Symboly sú identické s tými v →predznamenaní, ale sú umiestňované pred konkrétne noty. Posuvkami sú →krížiky, →béčka a →odrážky. Posuvky platia pre noty rovnakej výšky v danej →notovej osnove a iba v rámci daného taktu. Posuvka môže byť zmenená inou posuvkou. V notách spojených ligatúrou cez →taktovú čiaru platí posuvka až po koniec hodnoty daného spojenia. ale nie pre ďalšie noty rovnakej výšky v tej istej →notovej osnove a takte.
Predtaktie (BE)
Pozri →Predtaktie.
Kotva
Bod pripojenia k pozície v notovom zápise pre objekty ako Text a Čiary: Pri posúvaní objektu sa kotva zobrazí ako malý hnedý kruh pripojený k objektu bodkovanou čiarou. V závislosti na objekte môže byť kotva uchytená buď k (a) note (prstoklad), (b) čiare notovej osnovy (text notovej osnovy), alebo (c) taktovej čiare (opakovania).
Appoggiatura
Dlhá →ozdobná nota.
Takt (BE)
Pozri →Takt.
Taktová čiara
Zvislá čiara cez a →notovú osnovu, alebo celý →systém oddeľujúci →takty.
Trámec
Noty s →osminovou, alebou kratšou hodnotu sú zobrazované s →vlajočkou alebo trámcom. Trámce sa používajú na označenie skupiny nôt.
BPM
Beats Per Minute (úderov za minútu) je jednotkou merania tempa. Pozri →Značenie metronómu
Breve
Brevis
Dvojitá celá nota alebo breve je nota o hodnote dvoch celých nôt.
Akord
akord pozostáva s minimálne troch tónov. Akordy si volí skladateľ na základe harmonickej štruktúry skladby. Napríklad v tónine C pozostáva základný akord z tónov C, E a G. V akorde C7, pribudne septima B a v durovo veľkom septakorde C7 pribudne tón H...
Kľúč
Označenie na začiatku →notovej osnovy udáva umiestnenie výšok nôt v notovej osnove.
V MuseScore sú 2 F kľúče, 4 C kľúče a 2 G kľúče: F tretí, F štvrtý, C prvý, C druhý, C tretí, C štvrtý, G prvý, G druhý (známy koa husľový kľúč).
G prvý a F štvrtý sú ekvivalentné.
Zmeny kľúčov sú často využívané v →transpozíciách.
Koncertné ladenie
Prepínanie medzi zobrazením skutočného a transponovaného ladenia (pozri Koncertné ladenie a Transpozícia).
Crotchet (BE)
Crotchet je anglický termín označujúci štvrťovú notu . Je to štvrtina hodnoty celej noty (semibreve).
Demisemiquaver (BE)
Označenie dvaatridsatinovej noty.
Duola
Pozri →Rytmické skupiny nôt.
Osminová nota
Dĺžka trvania noty je osmina celej noty (semibreve). Anglický termín je →quaver.
Ukončenia
Pozri →Volta.
Enharmonické tóny
Noty rovnakého znenia ale iného zápisu. Napríklad: Gis a As sú enharmonickými tónmi.
Vlajočka
Pozri →Trámec.
Béčko
Označenie zmeny výšky tónu o pol tóna nadol.
Ozdobná nota
Ozdobné noty sú zobrazené ako malé noty pre alebo za normálnou notou. Krátka ozdobná nota (→acciaccatura) má lomítko umiestnené cez nožičku; dlhá ozdobná nota (→appoggiatura) lomítko nemá.
Polová nota
Dĺžka trvania noty je polovica celej noty (semibreve). Anglický termín je →minim.
Hemidemisemiquaver (BE)
Označenie štyriašesťdesiatinovej noty.
Predznamenanie
Súbor →krížikov alebo →béčok na začiatku →notovej osnovy. Predznamenanie určuje tóninu a zjednodušuje čítanie notového zápisu tým, že automaticky aplikuje posuvky na dané tóny v →notovej osnove.
PRedznamenanie s jedným béčkom môže predznamenávať tóninu F dur alebo d mol.
Koron
Iránsky typ →posuvky znamenajúci zníženie tónu o štvrťtón (v porovnaní s →béčkom, ktoré znižuje o poltón). V →predznamenaní táto posuvka môže byť použitá.
Pozri tiež →Sori.
Longa
Longa je štvornásobnou celou notou.
Pomocné čiary
Čiary, ktoré sa pridávajú nad alebo pod notovú osnovu.
Takt (AE)
Časovú úsek notového zápisu vyjadrený počtom dôb. Delenie taktov pomocou taktových čiar vytvára pravidelné členenie hudobného zápisu.
Značka metronómu
Značka metronómu je daná vyjadrením vzťahu dĺžky noty rýchlosti tempa →BPM. V MuseScore sa značky metronómu nachádzajú v sekcii text tempa.
Minim (BE)
Minim je anglický termín označujúci polovú notu. Má polovičnú hodnotu celej noty (→semibreve).
Odrážkal
Znak odrážky ruší predchádzajúce značenia posuviek na danej note.
Operačný systém
OS
Je základným ovládacím prvkom chodu počítača a umožňuje fungovanie ďalším programom (napríklad MuseScore). Medzi populárne systémy patria Microsoft Windows, Mac OS X a GNU/Linux.
Operačný systém si nezamieňajte so →Systémom notových osnov.
Part
Notový zápis určený konkrétnemu hudobnému nástroju. Napríklad v sláčikovom kvartete to je: 1. part = prvé husle, 2. part = druhé husle, 3. part = viola, 4. part = violončelo.
Predtaktie (→Anacrusis)
Neúplný prvý takt notového zápisu..
Pozri tiež Vytvoriť nový notový zápis: Taktové značenie... a Práca s taktami: Vynechať z počtu taktov.
Quaver (BE)
Quaver je anglický termín označujúci →osminovú notu. Má osminovú hodnotu celej noty.
Kvartola
Pozri →Rytmické skupiny nôt.
Štvrťová nota
Štvrťová hodnota celej noty (semibreve). Identické s anglickým pojmom →crotchet.
Kvintola
Pozri →Rytmické skupiny nôt.
Úprava posuviek
Slúži k zvoleniu vhodného typu posuviek pre celý notový zápis (pozri Posuvky).

Pomlčka
:Pauza špecifickej hodnoty.

Zmena výšky tónov
Zmena výšok tónov bez zmeny rytmických hodnôt zápisu (pozri Zmena výšky tónov).
Semibreve (BE)
Semibreve je anglický termín označujúci celú notu. Jej hodnota zapĺňa celý 4/4 takt.
Semiquaver (BE)
Štestnástinová nota.
Semihemidemisemiquaver (Quasihemidemisemiquaver) (BE)
128-minová nota.
Sextuplet
Pozri →Rytmické skupiny nôt.
Krížik
Označenie zmeny výšky tónu o pol tóna nahor.
Oblúčik
Zakrivená čiara nad alebo pod skupinou nôt naznačujúca hru legato.
Pozri tiež →Ligatúra.
Sori
Iránsky typ →posuvky znamenajúci zvýšenie tónu o štvrťtón (v porovnaní s krížikom, ktorý zvyšuje o poltón). V →predznamenaní táto posuvka môže byť použitá.
Pozri tiež →Koron.
Spatium (plurál: Spatia)
Priestor
Priestor notovej osnovy
sp (abbr./jednotka)
Vzdialenosť medzi dvoma čiarami štandardnej 5-linajkovej notovej osnovy. V MuseScore je táto jednotka udáva väčšinou vzidaleností medzi prvkami notového zápisu. Pozri tiež Rozmiestnenie a formátovanie, Rozmiestnenie / Nastavenia strany.
Notová osnova (AE)
Skupina vodorovných čiar slúžiaca na umiestňovanie prvkov notového zápisu. V notácii starej hudby (pred 11. storočím) nebol počet čiar ustálený.
Systém
Súbor notových osnov (partitúra).
Pozri tiež →Operačný systém (OS).
Ligatúra

Krivka medzi dvoma notami rovnakej výšky predznamenávajúca spojenie hodnôt oboch nôt:

 • Štvrťová nota + Ligatúra + Štvrťová nota = Polová nota
 • Štvrťová nota + Ligatúra + Osminová nota = Štvrťová nota s bodkou
 • Štvrťová nota + Ligatúra + Osminová nota + Ligatúra + 16-tinová nota = Dvojitá štvrťová nota s bodkou

Pozri tiež →Oblúčik.

Transpozícia

Slúži na automatickú zmenu tóniny v prípadoch, že:

 1. Register piesne nevyhovuje spevákovi .
 2. Notový zápis je in C a má byť interpretovaný transponujúcim nástrojom.
 3. Zmena zápisu transponujúceho nástroja do znejúcej podoby.
 4. Ak má byť pasáž posunutá do nižšieho alebo vyššieho registra nástroja.
 • V prvom prípade musia byť transponované všetky hudobné nástroje, čo je obtiažne pre neprofesionálnych hudobníkov. MuseScore je v tomto prípade mimoriadne užitočný.
 • Je dobré, ak má hráč na transponujúci nástroj k dispozícii správne transponovaný notový zápis.
 • V treťom prípade musia byť prepísané dirigentom všetky nástroje, ktoré sú transponované.
 • Vo všetkých prípadoch sa mení predznamenanie.
 • Na niektorých nástrojoch hráči transponujú pomocou alternatívneho prstokladu (napríklad lesný roh alebo tuba).
Triola (BE)
Pozri →Rytmické skupiny nôt.
Rytmické skupiny nôt
Rytmická skupina nôt rozdeľuje najbližšieu najvyššiu hodnotu noty počtom nôt iným, ako udáva taktové značenie. Napríklad →triola rozdeľuje najbližšieu najvyššiu hodnotu noty na tri časti namiesto dvoch. Skupinami nôt môžu bať napríklad: →trioly, →duoly, →kvintoly.
Dynamická citlivosť
Dynamická citlivosť ovplyvňuje hlasitosť nôt. Termín pochádza zo čtandardu MIDI. Na klávesových nástrojoch ide o silu stlačenia klávesy reprezentujúcu hlasitosť daného tónu. Štandardne sa dynamika pohybuje v škále 0 (potichu) až 127 (nahlas).
Hlas
Viachlasné nástroje ako klávesové nástroje, husle alebo bicie nástroje si vyžadujú zápis nôt rôznej hodnoty v rovnakom čase a rovnakej →notovej osnove. Pre korektné zobrazenie vo vodorovnej rovine je potrebné použiť funkciu hlasov, kde každý hlas vystupuje individuálne.
Volta
Na konci sekcie opakovania sa môžu posledné takty viacerých opakovaní mierne líšiť. Značenie volty sa používa na označenie takýchto taktov. Niekedy sa označujú aj ako →ukončenia.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.