Oblúčiky (legato)

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Slurs

  Oblúčik (legato) je krivka medzi dvoma alebo viacerými notami naznačujúca hru legato. Nejde pritom o oblúčik spájajúci dve noty rovnakej výšky - Ligatúru.

  Oblúčik môžete vytvárať priamo z palety čiar, no nasledovné metódy sú efektívnejšie.

  Prvá metóda

  1. Uistite sa, že nie ste v režime vkladania nôt a vyberte notu, na ktorej má oblúčik začínať:
   First note selected
  2. Klávesou S vytvorte oblúčik:
   Slur to adjacent note
  3. Klávesovou skratkou Shift+šípka vpravo rozšírite záber oblúčika na ďalšie noty:
   Three-note slur
  4. Klávesou X prepnete smer zakrivenia oblúčika:
   Slur above note stems
  5. Klávesou Esc ukončíte režim úpravy:
   Slur no longer in edit mode

  Druhá metóda

  1. Uistite sa, že nie ste v režime vkladania nôt
  2. Vyberte notu, na ktorej má oblúčik začínať.
  3. Podržte klávesu Ctrl ( on a Mac) a Vyberte poslednú notu, ktorá má spadaťpod oblúčik
  4. Stlačte klávesu S

  Poznámka: Ak pri označovaní poslednej noty podržíte klávesu Shift, oblúčik bude priradený všetkým hlasom v rozsahu zvolenom v kroku 4.

  Tretia metóda

  1. Aktivujte režim zadávania nôt a vložte prvú notu, na ktorej bude oblúčik začínať.
  2. Stlačte klávesu S a aktivujete sekciu oblúčika
  3. Vložte ďalšie noty, ktoré sa v sekcii oblúčika majú nachádzať
  4. Pre ukončenie oblúčikovej sekcie stlačte klávesu S

  Úpravy

  Veľkosť a tvar oblúčika upravíte dvojkliknutím naň a aktivovaním režimu úpravy (alebo použite klávesovú skratku Ctrl+E, alebo po pravom kliknutí vyberte "Upraviť prvok"). Dve okrajové rukoväte upravujú začiatok a koniec oblúčika a tri rukoväte nad oblúčikom jeho tvar. Rukoväť v strednej línii oblúčika slúži na jeho posúvanie nahor/nadol/vľavo/vpravo. Klávesou Tab sa pohybujete medzi rukoväťami.

  Detailnú úpravu oblúčika môžete realizovať kliknutím na príslušnú rukoväť (ako je zobrazené na obrázkoch v krokoch 2 až 4) a použitím šípok na klávesnici. Výraznejšie úpravy je vhodné robiť pomocou myši alebo iného vstupného zariadenia (alebo použite klávesovú skratku Ctrl+Arrow).

  Nasledujúce klávesové skratky slúžia na posúvanie rukovätí oblúčika:

  • Shift+ Posunie oblúčik na nasledujúcu notu.
  • Shift+ Posunie oblúčik na predchádzajúcu notu.
  • Shift+ Posunie oblúčik na nižší hlas (napríklad z hlasu 2 na hlas 1).
  • Shift+ Posunie oblúčik na vyšší hlas (napríklad z hlasu 1 na hlas 2).

  Oblúčik môže siahať cez niekoľko systémov alebo strán. Začiatok a koniec oblúčika je ukotvený na notu/akord alebo pomlčku. Ak dôjde k zmene pozícií nôt v dôsledku zmeny rozloženia strany alebo štýlu, oblúčiky sa automaticky presunú a prispôsobia.

  Nasledujúci príklad zobrazuje oblúčik siahajúci z osnovy s basovým kľúčom do osnovy s husľovým kľúčom. Pomocou myši vyberte prvú notu spadajúcu pod oblúčik, podržte klávesu Ctrl (Mac: ) a vyberte poslednú notu spadajúcu pod oblúčik. Stlačením klávesy S pridáte oblúčik.

  Slur across staves

  Klávesou X meníte smer zakrivenia oblúčika.

  Bodkovaný oblúčik

  Bodkované oblúčiky sa nachádzajú v skladbách, kde môže dochádzať pri opakovaniach k zmenám interpretácie. Taktiež sa používajú na indikovanie odporučenej interpretácie editorom (ak sa líši od pôvodného, autorom uvedeného značenia). Štandardný oblúčik zmeníte na bodkovaný jeho označením a zmenou Typu čiary v Prehliadači (F8).

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.