Oktávové čiary

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Octave lines

Oktávové čiary (Ottava) sa používajú na označenie husobného úseku, ktorý má znieť o jednu, alebo viac oktáv vyššie oproti pôvodnému zápisu: Čiara značenia môže byť čiarkovaná, alebo plná. Ottavy sú k dispozícii v palete Čiary palette v základnom aj rozšírenom zobrazení pracovnej plochy.

8─────┐or 8va─────┐: Znie o oktávu vyššie ako zápis (iba husľový kľúč)

8─────┘or 8vb─────┘: Znie o oktávu vyššie ako zápis (iba basový kľúč)

Čiary 8va/8vb sú často pužívanými napríklad v klavírnom zápise, no používajú sa aj pri iných hudobných nástrojoch.1 15ma (o dve oktávy vyššie) a 15mb (o dve oktávy nižšie) sú taktiež často používané značenia.

Debussy. Études, Book II, X
(C. Debussy. Études, Zväzok II, číslo X)

Použitie oktávovej čiary

Využite jeden s nasledovných postupov:

 • Vyberte rozsah notového zápisu a dvojkliknite na požadovanú oktávovú čiaru v palete.
 • Vyberte jeden alebo viac taktov a dvojkliknite na požadovanú oktávovú čiaru v palete.
 • Označte notu a dvojkliknite na požadovanú oktávovú čiaru v palete (čiara bude siahať od zvolenej noty až po koniec taktu).
 • Potiahnite požadovanú oktávovú čiaru z palety na notu (čiara bude siahať od zvolenej noty až po koniec taktu).

Zmena dĺžky

PRedĺženie alebo skrátenie oktávovej čiary (pri zachovaní správneho prehrávania zápisu):

 1. Ak ste v režime vkladania nôt stlačte klávesu Esc

 2. Dvojkliknutím na príslušnú čiaru vstúpite do režimu úpravy

 3. Rukoväte čiary posúvajte pomocou nasledovných klávesových skratiek:

  • Shift+ pre pohyb kotvy o jednu notu (alebo takt) vpravo
  • Shift+pre pohyb kotvy o jednu notu (alebo takt) vľavo

Ak si želáte uskutočniť zmenu dĺžky bez zmien v prehrávaní, potiahnite rukoväte čiary s myšou alebo použite nasledovné klávesvé skratky:

 • pre pohyb rukväte o 0.1 sp vpravo (1 sp = jedna medzera osnovy = vzdialenosť dvoch čiar osnovy).
 • pre pohyb rukväte o 0.1 sp vľavo.
 • Ctrl+ (Mac: Cmd+) pre pohyb rukväte o jednu sp vpravo.
 • Ctrl+ (Mac: Cmd+) pre pohyb rukväte o jednu sp vľavo.

Vlastné čiary

Oktávovú čiaru vrátane jej popisného textu môžete upraviť v zobrazení notového zápisu nasledovne: Po pravom kliknutí na čiaru vyberte menu Vlastnosti čiary.... Vašu úpravu uložíte jej potiahnutím do palety prispôsobenej pracovnej plochy a súčasným podržaním klávesovej skratky Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift).


 1. Gerou/Lusk. Essential Dictionary of Music Notation (Internet Archive). ↩︎

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.