Možnosti príkazového riadku

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Command line options

  MuseScore môžete spustiť z príkazového riadku pomocou nasledovných príkazov

  mscore [možnosti] [názov súboru] (Mac and Linux)
  MuseScore.exe [možnosti] [názov súboru] (Windows)

  [možnosti] a [názov súboru] sú voliteľné.

  Pre viac detailov ohľadom umiestnenia spúšťacieho súboru MuseScore v rôznych platformách navštívte sekciu Návrat k pôvodným nastaveniam.

  K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  -?, -h, --help
  Zobrazenie pomoci (nefunguje v systéme Windows)
  -v, --version
  Zobrazí v príkazovom riadku aktuálnu verziu MuseScoreion bez spustenia grafického prostredia programu (nefunguje v systéme Windows)
  --long-version
  Zobrazí v príkazovom riadku aktuálnu verziu a revíziu MuseScore bez spustenia grafického prostredia programu (nefunguje v systéme Windows)
  -d, --debug
  Spustí MuseScore v režime debug
  -L, --layout-debug
  Spustí MuseScore v režime layout debug
  -s, --no-synthesizer
  Vypne integrovaný softérový syntetizátor
  -m, --no-midi
  Vypne MIDI vstup
  -a, --use-audio <driver>
  Použije audio ovládač: jack, alsa, pulse, portaudio
  -n, --new-score
  Spustí program MuseScore so sprievodcom vytvorením nového notového zápisu bez ohľadu na aktuálne nastavenie režimu štartu
  -I, --dump-midi-in
  Zobrazí všetky MIDI vstupy na konzole
  -O, --dump-midi-out
  Zobrazí všetky MIDI výstupy na konzole
  -o, --export-to <názov súboru>
  Exportuje aktuálne otvorený súbor pod špecifikovaným <názvom súboru>. Typ súboru závisí od jeho koncovky. Táto možnosť aktivuje režim "konverzie" bez zobrazenia grafického prostredia. Ak chcete súbory importovať a exportovať z príkazového riadku, umiestnite názov súboru pred -o. Napríklad mscore -o "Môj zápis.pdf" "Môj zápis.mscz"
  -r, --image-resolution <dpi>
  Určuje výstupné rozlíšenie exportu do súboru "*.png" v režime konverzie. Prednastavené rozlíšenie je 300 dpi.
  -T, --trim-margin <margin>
  Oreže exportované obrázky PNG a SVG a odstráni tak presahujúcu bielu plochu okolo notového zápisu. Presným čislom bodov odstránenej bielej plochy bude vyjadrený okraj; číslo 0 znamená tesný výrez obrázku. Pre formát SVG je táto možnosť dostupná iba pre jednostranové notové zápisy
  -x, --gui-scaling <factor>
  Mierka zobrazenia notového zápisu a ostatných grafických prvkov udaná presnou hodnotou, pre použitie so zobrazením s vysokým rozlíšením.
  -S, --style <style>
  Načíta súbor štýlu; užitočne v prípade, že na konverziu používate príkaz -o
  -p, --plugin <názov>
  Spustí požadovaný doplnok
  --template-mode
  režim ukladania šablón, bez veľkosti strany
  -F, --factory-settings
  Použije iba zabudované prednastavenia alebo "továrenské nastavenia" a vymaže iné nastavenia. Pre viac detailov navštívte sekciu Návrat k pôvodným nastaveniam
  -R, --revert-settings
  Použije iba zabudované prednastavenia alebo "továrenské nastavenia" ale nevymaže iné nastavenia
  -i, --load-icons
  Načíta ikony zo systému súborov. Užitočné v prípade, že chcete upravovať ikony v MuseScore a okamžite vidieť zmeny
  -e, --experimental
  Spúšta experimentálne funkcie. Pozri Layer (experimental)
  -c, --config-folder <pathname>
  Nastaví cestu konfigurácie
  -t, --test-mode
  Spustí režim testovania
  -M, --midi-operations <file>
  Štecifikuje súbor operácií MIDI importu
  -w, --no-webview
  Nezobrazí odkaz na webovú stránku v Úvodnej obrazovke
  -P, --export-score-parts
  V kombinácii s príkazom -o .pdf exportuje partitúru a party

  Možnosti súboru nástrojov Qt

  -style= <style>
  -style <style>
  Určuje štýl grafického prostredia programu. Možnosti sú nasledovné: "motif", "windows" a "platinum". V závislosti na paltforme môžu byť k dispozícii aj iné štýly
  -stylesheet= <stylesheet>
  -stylesheet <stylesheet>
  Nastaví štýl notového zápisu. Hodnota "štýlu notového zápisu" je daná cestou k súboru, ktorý obsahuje informácie o štýle notového zápisu
  -platform <platformname[:options]>
  Špecifikuje doplnok Qt Platform Abstraction (QPA).
  Príklad: MuseScore.exe -platform windows:fontengine=freetype

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.