Známe obmedzenia v MuseScore 2.0

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Známe obmedzenia v MuseScore 2.0.

  Napriek obrovskej snahe vývojárskeho tímu MuseScore o bezchybovosť a čo najjednoduchšie ovládanie programu sú známe niektoré problémy a obmedzenia vo funkčnosti programu.

  Základy

  Uložiť výber

  Funkcia 'Uložiť výber...' je v súčasnosti obmedzená nasledovne: ak výber neobsahuje kľúč, predznamenanie a taktové značenie, uložený notový zápis bude mať husľový kľúč, štvordobé taktové značenie a predznamenanie C dur. Všetky výšjy tónov ale zostanú zachované s priadním potrebných posuviek. Dodržané zostanú aj neštandardné takty.

  Lokálne taktové značenie

  Funkcia lokálneho taktového značenia umožňujúca prítomnosť viacerých rôznorodých taktových značení v rôznych notových osnovách súčasne je obmedzená. Lokálne taktové značenie môžete pridať iba do taktov, ktoré sú prázdne a iba ak nedisponujú prepojenými partmi. Noty do taktov z lokálnym taktovým značením pridávajte štandardne cez režim vkaldania nôt, ale kopírovanie a vkladanie nefunguje správne a môže spôsobiť chyby a zatvorenie programu MuseScore. V taktoch s lokálnym taktovým značení sú príkazy spojenia a rozdelenia taktov nedostupné.

  Vkladanie nôť

  Prepojenie osnovy tabulatúry a štandardnej notovej osnovy

  Ak je v štandardnej notovej osnove umiestnených viacero akordov, každý akord by mal byť vytváraný od najvrchnejšej noty po najspodnejšiu, inak dôjde pri automatickom prepise nôt do osnovy tabulatúry k chybám (Poznámka: Netýka sa) vkladania nôt priamo v osnove tabulatúry ani vkaldania nôt do štandardnej notovej osnovy, ktorá nie je prepojená s tabulatúrou: v oboch prípadoch je postup vkladania nezávislý).

  Zvuk a prehrávanie

  Zmena hudobného nástroja

  Zmena hudobného nástroja netransponuje automaticky notový zápis, tento krok musíte uskutočniť zvlášť. Ak potrebujete vykonať túto operáciu, odporúča sa použitie iných notových osnov a funkcia 'skryť prázdne ntové osnovy'.
  Zmenaou hudobného nástroja dochádza iba k zmene zvuku pre danú notovú osnovu. Do úvahy sa preto neberie transpozícia ani rozsah nového hudobného nástroja a názov partu zostáva tiež nezmenený.

  Mixážny pult

  Ak zmeníte hodnoty v mixážnom pulte, pri zatváraní daného notového zápisu sa vás program nespýta, či chcete uložiť zmeny. Na zmeny v parametroch mixážneho pultu nie je možné použiť funkciu Krok späť.

  Rozmiestnenie

  Hlavičku a Pätu nie je možné meniť štýlom WYSIWYG. Políčka v záložke Štýl → Všeobecné → Hlavička, Päta, Číslovanie sú štandardným textom. Môžu obsahovať stavbu podobnú "HTML", ale štýl textu, rozmiestnenie, a podobne nemôžu byť upravované editorom WYSIWYG.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.