Text piesne

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Lyrics
  1. Najskôr zadajte noty
  2. Vyberte prvú notu zápisu
  3. Z hlavného menu vyberte PridaťTextText piesne alebo použite klávesovú skratku Ctrl+L (Mac: +L) a zadajte prvú slabiku/písmeno textu.
  4. Pokračujte vo vkladaní textu:
   • Zadaním klávesy Space na konci slova prejdete na ďalšiu notu
   • Zadaním pomlčky - na konci slabiky/písmena prejdete na ďalšiu notu. Slabiky budú spojené spojovníkom.
   • Klávesová skratkaShift+Space posunie kurzor na predchádzajúcu slabiku/písmeno
   • Klávesou sa presuniete na ďalší riadok textu (Poznámka: nepoužívajte klávesu Enter na numerickej klávesnici!)
   • Stlačením klávesy Up sa vrátite na riadok vyššie
  5. Stlačením klávesyEsc ukončíte vkladanie textu
  6. Ak chcete zadať ďalšie riadky textu, opakujte kroky 2 a 3, alebo dvojkliknite na prvú slabiku/písmeno, stlačte klávesu a zadajte slabiku/písmeno pre prvú notu. Potom pokračujte štvrtým krokom.

  Príklady:

  Sample lyrics: A-des-te fi-del-es

  Melismu na konci slova vytvoríte klávesovou skratkou Shift+_.

  Syllable extension line, Melisma

  Zadané nasledovne: duša, Shift+___ a Esc.

  Ak má byť melisma uprostred slova, použite viacero pomlčiek -. Zobrazí sa iba jedna pomlčka a slabika/písmeno bude zarovnaná napravo od prvej noty. Podobne, ako v príklade s melismou vyššie.

  Dve slabiky na jednej note môžu byť spojené spojovníkom.

  Sample lyric slur under a note

  Paletu symbolov textu otvoríte v textovom paneli nástrojov kliknutím na ikonu klávesnice Keyboard Icon , alebo stlačte klávesu F2. Spojovník je štvrtý odzadu (U+203F ‿ "undertie"). TSpojovník bude centrovaný a oddelí slabiky v rozsahu dvoch medzier. Príklad spojenia "e͜ A" je zobrazený vyššie:

  1. Vložte písmeno e
  2. Vložte spojovník prostredníctvom palety (F2)
  3. Použite klávesovú skratku Ctrl+Space (Mac: +Space)
  4. Vložte písmeno A

  Nie každý font obsahuje spojovník. Ak sa chcete dozvedieť viac o podporovaných fontoch, prejdite na odkaz "fontlist" (hľadajte fonty so spojovníkom medzi "e" a "A" namiesto štvorca). Zarovnanie znakov sa v rôznych fontoch taktiež líši.

  Špeciálne znaky

  TExt piesne môže byť upravovaný ako normálny text až na pár výnimiek: Ak chcete vložiť medzeru, spojku alebo podčiarknutie slabiky/písmena, použite nasledovné klávesové skratky:

  • Ctrl+Space (Mac: +Space) vloží medzeru ( ) v texte piesne
  • Ctrl+- (Mac: +-) alebo AltGr+- vloží spojku (-) into the lyrics text
  • Ctrl+Shift+_ (Mac: +_) vloží do textu podčiarknutie (_)
  • Ctrl+ (Mac: +Return) alebo Enter (v numerickej klávesnici) vloží prídavný riadok do textu piesne

  Prispôsobenie riadkov textu piesne

  Vrchný okraj a výška riadka môže byť nastavená globálne v menu ŠtýlVšeobecné...Strana.

  Vodorovné (a zvislé) odsadenie riadkov textu môže byť detailne upravované pravým kliknutím na slovo v požadovanom riadku a vyznačením slov, ktoré chcete upraviť. Následne vykonajte úpravu odsadenia v príslušnej kolonke okna Prehliadač.

  Napríklad ak chcete zmeniť vodorovnú pozíciu textového riadku iba v jednej notovej osnove a jednom systéme, použite nasledovný postup: po pravom kliknutí na slovo zvoľte VybraťViac... a kliknite na možnosť "Rovnaká notová osnova" a "Rovnaký systém". Teraz použite "vodorovné odsadenie" v Prehliadači na detailné upravenie pozície.

  Ak chcete označiť text viacerých nôt, najskôr vyberte noty (kliknite na prvú notu, podržte Shift a kliknite na poslednú notu výberu). Potom kliknite pravým tlačidlom myši na text a zvoľte Vybrať / Všetky rovnaké prvky vo vybranom rozsahu. Pomocou Prehliadača text upravte.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.