Akordické značky

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Chord symbols

  Akrodické značky môžu byť vkladané po označení noty v notovom zápise stlačením klávesovej skratky Ctrl+K (Mac: +K). Klávesová skratka vytvorí textový objekt akordickej značky.

  • Space posunie kurzor na ďalšiu notu, pomlčku alebo dobu
  • Shift+Space posunie kurzor na predchádzajúcu notu, pomlčku alebo dobu
  • Ctrl+Space (Mac: +Space) pridá medzeru k názvu akordu
  • ; posunie kurzor na ďalšiu dobu
  • : posunie kurzor na predchádzajúcu dobu
  • Tab posunie kurzor na ďalší takt
  • Shift+Tab posunie kurzor na predchádzajúci takt
  • Ctrl plus číslo (1 - 9) posunie kurzor o hodnotu zodpovedajúcu číslu (napríklad; polová hodnota pri čísle 6)
  • Esc opustí režim úpravy textu

  Akordické značky sa upravujú rovnako, ako štandardný text. Krížik pridáte stlačením klávesy #, béčko stlačením klávesy b. Dvojkrížik vložíte pomocou klávesy x alebo ## a dvojité bé pomocou kombinácie bb. Vložené znaky zmenia vizuál po skončení zadávania. Nepoužívajte aktuálne značenia krížikov a béčok, nakoľko ich MuseScore nebude vedieť správne identifikovať.

  Chord symbols

  Stavba akordických značiek

  MuseScore rozoznáva väčšinu štandardných skratiek akordických značiek ako:

  • dur: M, Ma, Maj, ma, maj, Δ (zadajte t alebo ˆ)
  • mol: m, mi, min, -
  • zmenšené: dim, o (malé písmeno)
  • zmenšeno-malý: ø (type 0, zero)
  • zväčšený: aug, +

  Pre zmenšeno-malé akordy môžete použiťskratku mi7b5 a namiesto ø.

  Môžete používať aj skratky ako b9 alebo #5, sus, alt, a no3. Obraty a lomené akordy môžete značiť skratkou C7/E. Pri písaní akordických značiek môžete využiť aj zátvorky a čiarky a prípadne môžete do zátvorky umiestniťcelý akordický symbol.

  Štýl akordických značiek

  Akordické značky využívajú svoj vlastný štýl a font môžete zmeniť prostredníctvom postupu uvedeného v Štýly a vlastnosti textu. Nastavenia štýlu nájdete aj v menu ŠtýlVšeobecné...Akordické značky, Tabulatúry. V dialógovom okne sa nachádzajú nasledovné parametre:

  Vzhľad

  MuseScore obsahuje dva základné štýly akordických značiek: ŠTandardný a Jazzový. Prepínať medzi nimi môžete pomocou zaškrtávacích tlačidiel.

  V štandardnom štýle sú akordy zobrazované v jednoduchej forme vo fonte danom štýlom akrodických značiek.

  Standard chord symbols

  Jazzový štýl používa font MuseJazz s výzorom rukou písaného textu. Zároveň obsahuje funkciu horného indexu a iných spôsobov formátovania.

  Jazz chord symbols

  Ak načítate ktorúkoľvek šablónu džezového zápisu, džezový štýl písania akordických značiek sa aktivuje automaticky.

  Tretie tlačidlo v záložke Vzhľad slúži na dodržanie kompatibility zápisov vytvorených v predchádzajúcich verziách MuseScore. Môžete ho použiť aj na špecifikáciu vlastných súborov akordických značiek. Súbor vytvoríte skopírovaním už existujúceho a preštudovaním jeho štruktúry. Táto funkcia je určená iba pokročilým užívateľom a takto vytvorené súbory v budúcnosti nemusia byť podporované.

  Názvy nôt

  MuseScore využíva na pomenovanie nôt písmená. Pre užívateľov sú však k dispozícii aj iné schémy názvoslovia, MuseScore ponúka nasledovné možnosti:

  • Štandardné: A, Bb, B, C, C#,...
  • Nemecké: A, Bb, H, C, C#,...
  • Nemecké v plnom znení: A, B, H, C, Cis,...
  • Solmizačné: Do, Do#, Reb, Re,...
  • Francúzske: Do, Do#, Réb, Ré,...

  V prednastavenom móde používa MuseScore na pomenovávanie nôt automaticky veľké písmená nezávisle na tom, v akej forme ste ich zadali. K dispozícii sú aj ďalšie možnosti automatického vytvárania veľkých písmen:

  • Malé písmena pri molových akordoch: c, cm, cm7,...
  • Malé písmena pri nízkych tónoch: C/e,...
  • Všetky písmená veľké: DO, RE, MI,...

  Ak vypnete možnosť automatického písania veľkých písmen, názvy nôt sa budú zjavovať tak, ako ste ich zadali.

  Umiestnenie

  Informácie o umiestnení sa nachádzajú v štýle textu, kde je možné nastaviť aj vodorovné/zvislé odsadenie a zarovnanie. V dialógovom okne Umiestnenie sú k dispozícii nasledovné možnosti:

  • Predvolené umiestnenie zvislo: výška nad notovou osnovou (použite záporné hodnoty)
  • Vzdialenosť k tabulatúre: výška nad značkou tabulatúry
  • Minimálna vzdialenosť akordov:prázdne miesto medzi akordickými značkami
  • Maximálna vzdialenosť taktových čiar: prázdne miesto pred taktovou čiarou
  • Kapodaster: špecifikuje nastavenie kapodastra; patričné akordy sú automaticky umiestnené v zátvorkách

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.