Nodeindtastning

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Nodeindtastning

  MuseScore giver mulighed for at notere musik på en række måder, og for let at skifte mellem forskellige indtastningsenheder, og forskellige indtastningsmetoder.

  Når man forlader Ny Node Hjælper, vil det nye nodeark bestå af en række takter udfyldt med heltakts pauser.

  Tomt nodeark

  Efterhånden, som man indtaster noder i en takt, vil heltakts pauserne blive ændret til pauser, som udfylder resten af takten.

  Indsættelse af noder

  MuseScore tillader, at flere rytmer indsættes på det samme taktslag, ved at benytte Stemmer.

  Stemmer

  Grundlæggende indtastning (Enkeltnode)

  Dette afsnit introducerer den grundlæggende måde, at indtaste noder og pauser på fra et computer tastatur. For yderligere detaljer vedr. slagtøj, se også Tromme notation.

  Trin 1: Vælg et startsted

  Vælg først startstedet for indskrivning af noder, ved at klikke på en node eller pause med musen. Hvis man ikke vælger et startsted, vil markøren blive placeret i starten af nodearket, når man skifter til Notationtilstand ("Trin 2" herunder).

  Trin 2: Skift til Notationstilstand

  For at skifte til Notationstilstand bruges en af måderne herunder:
  * Klik på "N" knappen (Længst til venstre på Nodeindtastnings værktøjslinien).
  * Tryk N på tastaturet.

  For at forlade Notationstilstand bruges en af måderne herunder:
  * Tryk på N.
  * Tryk på Esc.
  * Klik på værktøjsliniens "N" knap.

  Trin 3: Vælg en varighed

  Mens man stadig er i Notationstilstand vælges nodens varighed på en af disse måder:

  • Klik på det tilhørende node ikon i Nodeindtastning værktøjslinien. (Lige over dokument vinduet).
  • Indtast den tilhørende tastatur genvej (se herunder).

  Note: Hvis der er brug for at indtaste Trioler, se Trioler mm..

  Trin 4: Indskriv en node eller pause

  • For at angive tonehøjden fra A-G, trykkes blot på det tilsvarende bogstav på tastaturet.
  • For at indsætte en pause tastes 0 (nul).

  Denne måde at indtaste på fungerer også selvom man ikke er i Notationstilstand - så længe man har en node eller pause markeret, eller hvis nodearket er nyoprettet (da nodeindtastning så automatisk sker fra starten).

  Note: Nodeindtastning i MuseScore overskriver eksistrende noder og pauser i en takt. Hvis der er brug for at indsætte noder kan man gøre plads til dem ved at bruge klip og indsæt kommandoerne. Man kan også indsætte nye takter hvorsomhelst (se Arbejde med takter: Indsæt).

  Indtastningsenheder

  Udover computer tastatur kan man også indtaste noder og pauser med brug af mus, MIDI keyboard, eller det virtuelle klaviatur.

  Computer tastatur

  Dette afsnit udbygger Grundlæggende indtastning (herover), og dækker alle de kommandoer, som er til rådighed, for at indtaste noder fra computerens tastatur.

  Nodens varighed

  Genvejene til at vælge nodelængden er flg.:

  • 1: 64.-del (hemi-demi-semiquaver)
  • 2: 32.-del (demi-semiquaver)
  • 3: 16.-del (semiquaver)
  • 4: Ottendedel (quaver)
  • 5: Fjerddel (crotchet)
  • 6: Halvnode (minim)
  • 7: Helnode (semibreve)
  • 8: Brevis (breve)
  • 9: Longa
  • .: Punktum ændrer den valgte node til en punkteret node/pause.

  Indtast Noder/pauser

  Noderne indskrives med de tilsvarende bogstaver på tastaturet. Så ved at skrive C D E F G A B (Eng. for H) C får man:

  Notes: C, D, E, F, G, A, B, C

  Note: Når man indtaster noder, ved brug af tastaturet, vil MuseScore placere dem så tæt som muligt ved den forrige node (over eller under).

  0 (Nul) indsætter en pause:
  Tastes f.eks. C D 0 E giver det resultatet vist herunder.

  C, D, pause, E

  Note: Nodelængden, som er vist i værktøjslinien, gælder både for noder og pauser.

  Hvis man ønsker en punktering tastes . (punktum) efter man har valgt nodelængden.

  For eksempel giver 5 . C 4 D E F G A dette resultat.

  Dotted quarter note: C, eighth notes: D, E, F, G, A

  Note: Hvis man ønsker at indsætte forskellige forløb i den samme nodelinie, skal man benytte flere Stemmer.

  Flytte noder op/ned

  For at flytte en halvtone op eller ned:
  * Tryk på eller pilene

  For at flytte diatonisk op eller ned:
  * Tast Alt+Shift+ eller Alt+Shift+.

  For at flytte en node en oktav op eller ned:
  * Tast Ctrl+ (Mac: +) eller Ctrl+ (Mac: +.

  Tilføje et fortegn

  Krydser og b-er tilføjes automatisk når noder flyttes op eller ned. De kan også tilføjes manuelt. Se Fortegn.

  Akkorder

  Hvis man ønsker at tilføje en akkord tone over den forrige node:
  Tryk Skift og hold den nede. Indtast så node navnet fra A til G.

  Indtastes C D Shift+F Shift+A E F fås således:

  C, D minor triad, E, F

  Note: For at lave akkorder med noder af forskellig varighed, skal man bruge Stemmer.

  Tastatur genveje

  Her er en liste af nyttige redigerings genveje genveje, som er til rådighed notationstilstand:

  • (Op): Hæver tonehøjden med en halvtone (bruger♯).
  • (Ned): Sænker tonehøjden med en halvtone (bruger♭).
  • Alt+1-9: Tilføj interval (unisont til niende) over aktuel node.
  • J: Skift en node enharmonisk op eller ned. (Nodebetegnelse ændres både i C-notation og transponerert notation). Se Fortegn
  • Ctrl+J (Mac Cmd+J): Skift en node enharmonisk op eller ned. (Nodebetegnelsen ændres kun i den aktuelle notation). Se Fortegn
  • R: Gentag senest indtastede node.
  • Q: Halver varigheden af senest indtastede node.
  • W: Fordobbel varigheden af senest indtastede node.
  • Shift+Q (fra og med version 2.1): Formindsk varigheden med en punktering (for eksempel, en punkteret fjerdedels node bliver til en fjerdedel, og en fjerdedel bliver til en punkteret ottendel).
  • Shift+W (fra og med version 2.1): Forøg varigheden med en punktering (for eksempel en ottendedel bliver til en punkteret ottendel og en punkteret ottendel bliver til en fjerdedel).
  • Backspace: Fortryd senest indtastede node.
  • Shift+: Ombyt senest indtastede node med den foregående (gentag for at flytte den yderligere)
  • Shift+: Ombyt en node, som er flyttet medShift+ med den efterfølgende.
  • X: Vend retningen på node halsen (kan ændres tilbage til Auto position i Inspektør)
  • Shift+X: Flyt node hovedet til modsatte side af halsen (kan ændres tilbage til Auto position i Inspektør)

  Mus

  Det er let at indtaste noder med musen, men det er ikke den hurtigste måde, når man skal indtaste mange noder.

  Varigheden vælges blot fra værktøjslinien, og så klikkes der på nodelinien for at tilføje tonehøjden. Hvis man holder markøren over nodearket, når man er i notationstilstand, vil den vise et preview af den node eller pause man er ved at tilføje.
  Eventuelle fortegn tilføjes på samme måde, som når man bruger tastaturet.

  MIDI tastatur

  Man kan også indtaste noder ved at bruge et MIDI tastatur.

  1. Forbind MIDI tastaturet til computeren og tænd for det.
  2. Start MuseScore (dette skal gøres efter der er tændt for tastaturet).
  3. Opret et nyt nodeark
  4. Klik på pausen i takt 1, for at markere den, og angive hvor nodeindtastningen skal begynde.
  5. Tast N for at skifte til notationstilstand.
  6. Vælg nodens varighed, f.eks. 5 for en fjerdedelsnode, som beskrevet ovenfor.
  7. Tast en node på MIDI tastaturet.

  En node i den valgte tonehøjde vil blive indsat i nodearket.

  Bemærk: MIDI tastaturet indsætter en node eller akkord ad gangen. Dette kaldes enkeltnode indtatning, og er hurtigt og pålideligt. Fra og med version 2.1 har MuseScore desuden introduceret en forenklet form for indtastning i realtid, hvor musikeren spiller en passage, mens MuseScore danner notationen.

  Hvis man har flere MIDI enheder forbundet til computeren, kan man være nødt til at fortælle MuseScore, hvilken der skal bruges som tastatur. Gå til RedigerIndstillinger... (Mac: MuseScoreIndstillinger...). Væg fanebladet I/O og find enheden i sektionen Audio Indgange.

  Virtuelt Klaviatur

  Man kan også indtaste noder direkte på skærmen, ved hjælp af et virtuelt klaviatur.

  • Tryk P for at åbne/lukke for klaviaturet (eller vælg VisKlaviatur).
  • Størrelsen kan justeres ved at holde Ctrl (Mac: Cmd) nede, og køre musens scroll hjul op/ned

  Måden at indtaste noder på er magen til den for et midi tastatur. Først sikrer man, at man er i notationstilstand. For at indtaste en enkelt node, klikkes blot på den tilsvarende klaver tangent. For at indsætte en akkord, skal noden være markeret, så holdes Skift nede, mens der klikkes på klaver tangenten.
  (i versioner før 2.1, brugesCtrl (Mac: Cmd)). Gentag efter behov.

  Andre indtastningsmetoder

  Fra og med MuseScore 2.1, er der blevet tilføjet flere nye indtastningsmetoder. De kan, ligesom de eksisterende Enkeltnode og Ændr tonehøjde metoderne, tilgås ved at klikke på en lille dropdown pil, ved siden af knappen for notationstilstand på nodeindtastnings værktøjslinien.

  Indtastningsmetoder

  Farve på noder

  Noder indenfor det spilbare omfang for et instrument eller en vokal stemme, vil blive vist med sort, mens noder udenfor det normale omfang for et instrument vises som røde. For nogle instrumenter afhænger omfanget af musikerens evner. For disse instrumenter vil noder, udenfor omfanget for en amatør begynder, blive vist i mørk gult, mens noder udenfor det typiske omfang for en professional vises i rødt.

  Noder udenfor tone omfang

  Farverne er kun til information, og vises kun på skærmen og ikke i udskrifter. Hvis man vil fravælge node farver, vælges RedigerIndstillinger... (Mac: MuseScoreIndstillinger...). Her vælges fanebladet Nodeindtastning, og markeringen fjernes for "Farve noder udenfor det brugbare toneomfang".

  Små noder/små node hoveder

  1. Marker den/de node(r), som ønskes i lille størrelse.
  2. Sæt checkmærke ved "Lille" i Inspectør. Det der sættes i Node sektionen ændrer kun på størrelsen af selve det enkelte nodehoved. Det der sættes i Akkord sektionen vil ændre nodehoved, hals, bjælker og faner samlet.

  Som standard er den lille størrelse 70% af den normale størrelse. Dette kan indstilles i LayoutGenereltStørrelser.

  Ændring af noder og pauser efter indtastning

  Ændring af varighed

  For at ændre længden af en enkelt node eller pause:

  1. Vær sikker på at du ikke er i notationstilstand (tryk Esc for at forlade), og der ikke er andre noder markeret.
  2. Klik på noden eller pausen og brug genvejene vist herover, eller ikonerne i værktøjslinien, til at skifte til den ønskede varighed.

  Forøgelse af varigheden vil overskrive de efterfølgende noder og pauser; formindskelse af varigheden vil indsætte pauser mellem noden og de efterfølgende noder og pauser.

  For eksempel for at ændre tre sekstendedeles, pauser til en enkelt punkteret ottendels pause:

  1. Klik på den første af sekstendedeles pauserne
  2. Tryk 4 for at ændre til en ottendels pause.
  3. Tryk . tfir at ændre til en punkreret ottendels pause

  Når varigheden forøges vil de to andre sekstendedeles pauser blive overskevet.

  Ændring af tonehøjde

  For at ændre tonehøjden for en enkelt node:

  1. Vær sikker på at du ikke er i notationstilstand, og at der ikke er andre noder markeret.
  2. Vælg den ønskede node og brug en af de følgende meoder:
   • Træk nodehovedet op eller ned med musen;
   • Brug piletasterne: (op) eller (ned);
   • Tast et nyt nodenavn (A…G), og brug Ctrl+ eller Ctrl+ for at korrigere oktaven, hvis det er nødvendigt. (Mac: Cmd+ eller Cmd+)

  For at ændre til et andet enharmonisk nodenavn, bruges J kommadoen, når noden er valgt. For mere information, se Fortegn.

  Hvis man skal ændre tonehøjden for en længere passage med det samme interval, kan man anvende Transponering.

  Hvis man vil ændre en musik passage til en anden melodi, mens rytmen ikke ændres, kan man bruge Ændr tonehøjde.

  Hvis der er mange forkert benævnte fortegn i nodearket, kan man forsøge Opdater nodebetegnelser. (se Fortegn : Opdater nodebetegnelser).

  Ændre en node til en pause og omvendt

  For at ændre en pause til en node af samme varighed:

  1. Vær sikker på at du ikke er i notationstilstand (press Esc for at forlade).
  2. Marker pausen.
  3. Skift til den ønskede tonehøjde ved at taste et nodebogstav , A–G.

  For at ændre en node til en pause med samme varighed:

  1. Vær sikker på at du ikke er i notationstilstand (tryk Esc for at forlade).
  2. Marker noden.
  3. Tryk 0 (Nul).

  Node egenskaber

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.