Album

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Album.

Správca albumov umožňuje vytvoriť zoznam viacerých notových zápisov a uložiť ho ako súbor albumu ("*.album"), vytlačiť všetky notové zápisy jedným príkazom s konzstentným počtom strán, alebo spojiť notové zápisy do nového súboru MSCZ. Túto funkciu využijete pri tvorbe cvičebníc, alebo spájaní viacerých častí hudobnej skradby.

Správcu albumov otvoríte z menu SúborAlbum...

Album Manager

Vytvoriť album

  1. Nový album vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nový. Vyplňte vrchnú položku "Názov albumu:" .

  2. Notové zípisy pridáte do albumu tlačidlom Pridať notový zápis. V zobrazenom dialógovom okne môžete vybrať viacero súborov súčasne. Pre dokončenie kliknite na tlačidlo OK.

  3. Pridané notové zápisy sa zobrazia v okne Správcu albumov. Ich poradie zmeníte označením notového zápisu a kliknutím na tlačidlo Nahor alebo Nadol.

Načítať album

Existujúci album otvoríte v Správcovi albumov kliknutím na tlačidlo Načítať. V dialógovom okne môžete vybrať súbor s koncovkou .album.

Tlačiť album

Album vo forme jedného dokumentu vytlačíte tlačidlom Vytlačiť album. Notové zápisy načítane v Správcovi albumov sú tlačené v poradí, v akom sú zoradené. Čísla strán sú pridané automaticky a ignorujú nastavenia čísiel strán v menu RozmiestnenieNastavenia strany...Číslo prvej strany. Toto nastavenie nie je ignorované v prvom notovom zápise. Pri tlačení môžete použiť aj nastavenie obojstrannej tlače.

Zlúčiť notové zápisy

Viaceré notové zápisy zlúčite do jedného súboru .mscz kliknutím na tlačidlo Zlúčiť notové zápisy. Notové zápisy budú spojené v danom poradí. Zlomy riadkov a sekcií budú automaticky pridané do posledného taktu alebo rámu v každom notovom zápise samostatne.
Nastavenia štýlu sú pri zlučovaní preberané z prvého notového zápisu a nastavenia štýlov ostatných notových zápisov sú ignorované.

Zlučované notové zápisy by mali mať rovnaký počet partov, notových osnov a ideálne rovnaké hudobné nástroje v identickom poradí. Ak sa počet, názvy alebo poradie hudobných nástrojov líšia, údaje z prvého notového zápisu prepíšu údaje ostatných notových zápisov. Ak má niektorý z notových zápisov menej hudobných nástrojov, ako prvý notový zápis, budú vytvorené prázdne notové osnovy pre daný hudobný nástroj. Výsledný spojený notový zápis bude chybný. Každá časť notového zápisu, ktorá nie je prítomná v prvom notovom zápise, bude v zlúčenom súbore chýbať.

Uložiť album

Po kliknutí na tlačidlo Zavrieť budete vyznvaný na uloženie albumu vo formáte .album. Tento súbor nie je identický so zlúčeným notovým zápisom; pozostáva iba zo zoznamu notových zápisov. Súbory albumov môžu byť načítané tak, ako je uvedené vyššie.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.