Operace s takty

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Operace s takty.

  Vybrání

  Vložení

  Vložení prázdného taktu do notového zápisu

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte takt, potom stiskněte Ins (v systému Mac pro to není žádná zkratka).
  • Vyberte takt, potom vyberte v nabídce: PřidáníTaktyVložit takt.

  Vložení více taktů

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte takt, potom stiskněte Ctrl+Ins (v systému Mac pro to není žádná zkratka); vyplňte pole Počet taktů a stiskněte OK.
  • Vyberte takt, potom vyberte v nabídce: PřidáníTaktyVložit takty...; vyplňte pole Počet taktů a stiskněte OK.

  Připojení

  Přidání prázdného taktu na konec notového zápisu

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Stiskněte Ctrl+B (Mac: +B).
  • Vyberte v nabídce: PřidáníTaktyPřipojit takt.

  Přidání více taktů na konec notového zápisu

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Stiskněte Alt+Shift+B (Mac: Option+Shift+B); vyplňte pole Počet taktů a stiskněte OK.
  • Vyberte v nabídce: PřidáníTaktyPřipojit takty...; vyplňte pole Počet taktů a stiskněte OK.

  Smazání

  Nejprve vyberte takt, a potom stiskněte Ctrl+Del (Mac: +Fn+Del).

  Smazání jednoho taktu

  • Klepněte na takt, potom stiskněte Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Smazání rozsahu taktů

  1. Vyberte rozsahu taktů ke smazání.
  2. Stiskněte Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Smazání od vybraného taktu po konec notového zápisu

  1. Vyberte první takt v rozsahu, stiskněte Ctrl+Shift+End (Mac: Cmd+Shift+End); uvolněte klávesy.
  2. Stiskněte Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Smazání od začátku notového zápisu po vybraný takt

  1. Vyberte poslední takt v rozsahu, stiskněte Ctrl+Shift+Home (Mac: Cmd+Shift+Home); uvolněte klávesy.
  2. Stiskněte Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Poznámka: V notových zápisech s více notovými osnovami, smazání taktu odstraní i všechny odpovídající takty v jiných notových osnovách systému, přestože se nejeví jako vybrané.

  Pokud chcete smazat jen prvky (noty, symboly, text) a ne samotný takt, potom vyberte takt nebo rozsah taktů a klepněte na Del. Smazané takty jsou vyplněny celotaktovými pomlkami.

  Vlastnosti

  Pro úpravu vlastností taktu klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou část taktu a vyberte Vlastnosti taktu...:

  Dialog: Vlastnosti taktu

  Můžete použít tlačítka Tlačítka pro Předchozí/Další (dole vlevo) pro pohyb na předchozí nebo další takt.

  Notové osnovy

  • Vlastnost Viditelná vám umožňuje ukázat a skrýt noty a linky notových osnov vybraného taktu.
  • Vlastnost Bez nožiček vám umožňuje ukázat a skrýt všechny nožičky not vybraného taktu, takže jsou ve vybrané oblasti neviditelné. U not, jež mají normálně nožičku, jako jsou půlové a čtvrťové noty, se ukazuje, když je označena jako bez nožičky, jen hlavička noty.

  Doba trvání taktu

  Tento oddíl umožňuje udělat skutečnou dobu trvání taktu kratší nebo delší, než jak je naznačeno viditelným (jmenovitým) taktovým označením. Použijte na vytvoření předtaktí (anacrusis) na začátku hudebního oddílu, neúplných taktů v notovém zápisu, kadencí, ad lib úryvků atd.

  • Jmenovitá doba trvání taktu je stejná jako taktové označení zobrazené v notovém zápisu a nelze ji upravit.
  • Skutečnou dobu trvání taktu můžete změnit na cokoli chcete bez ohledu na taktové označení zobrazené v notovém zápisu.
   Obvykle jsou jmenovitá a skutečná doba trvání taktu stejné. Nicméně například předtaktí může mít kratší skutečnou dobu trvání.

  Například na obrázku níže má předtaktí se čtvrťovou notou jmenovitou dobu trvání taktu 4/4, ale skutečnou dobu trvání má 1/4. Oba dva následující takty uprostřed mají jak jmenovitou tak skutečnou dobu trvání 4/4. Poslední (doplňující) takt obsahuje jen jednu tečkovanou půlovou notu a má skutečnou dobu trvání 3/4:

  Neúplné takty

  Jiné

  • Vyjmout z číslování taktů
   Použijte Vyjmout z číslování taktů na nepravidelné takty, to jest na ty, které by se neměly počítat v počítání taktů celého notového zápisu. Obyčejně je označeno jako Vyjmout z číslování taktů předtaktí.

  • Přidat k číslu taktu
   Také můžete použít volbu Přidat k číslu taktu pro ovlivnění číslování taktů. Zde můžete zadat kladná nebo záporná čísla. Všimněte si, prosím, že tato změna působí na číslování všech následujících taktů. Hodnota -1 má týž účinek, jako když je takt označen za vyjmutý z číslování taktů.

  • Roztažení taktu
   Touto volbou můžete zvětšit nebo zmenšit velikost vodorovného odstupu mezi jednotlivými prvky notového zápisu (noty, pomlky atd.). Toto poskytuje přesnější ovládání přesně té samé vlastnosti odstupů mezi takty jako příkazy v hlavní nabídce nebo klávesové zkratky pro roztažení/stlačení taktů ({ a }), ke kterým se přistupuje mimo dialog pro vlastnosti taktu, když je takt vybrán.

  • Počet přehrání (od verze 2.1) / Počet opakování
   Pokud je takt koncem opakování, můžete stanovit, kolikrát má být přehrán.

  • Zalomit vícetaktové pomlky
   Tato vlastnost oddělí vícetaktovou pomlku na začátku vybraného taktu. Tato volba by se měla zaškrtnout předtím, než zapnete volbu Vytvořit vícetaktové pomlky v nabídce StylObecné..., na kartě Noty.

   Vícetaktové pomlky jsou rozděleny automaticky na důležitých místech, jako jsou orientační značky, změna taktového označení, dvojité taktové čáry, nepravidelné takty atd. Výchozí nastavení pro notové zápisy je vypnuto, pro party je zapnuto.

  Číslování

  MuseScore automaticky čísluje první takt horního notového řádku každé osnovy (vyjma první osnovy, přesněji: kromě taktu s číslem 1), ale pro číslování jsou možné další volby. V hlavní nabídce zvolte StylObecné..., v levém panelu vyberte kartu Záhlaví, zápatí a čísla. Ve spodní části nabídky pravého panelu je část Číslování taktů.

  Zaškrtněte okénko vedle číslování taktů, abyste zapnuli automatické číslování taktů.

  Zaškrtněte Ukázat první číslo, pokud chcete, aby byl první takt očíslován.

  Zaškrtněte Ve všech notových osnovách, pokud chcete, aby byla čísla u všech osnov, jinak se čísla taktů ukáží jen u horní notové osnovy každé osnovy.

  Zaškrtněte Ve všech systémech, aby se čísla taktů ukázala u každé notové osnovy. Potom dostane první takt každé notové osnovy číslo. Nebo zaškrtněte Interval a zadejte velikost intervalu, aby se čísla taktů ukazovala v určitém odstupu. Když například zadáte interval o hodnotě 1, je očíslován každý takt. Když jako interval zvolíte 5, je očíslován každý pátý takt.

  Rozdělení a spojení

  Možná byste chtěli vytvořit delší nebo kratší takt beze změny taktového označení. Dobu trvání taktu můžete změnit ve vlastnostech taktu. Ale je tu nyní ještě další nová možnost, jak rozdělit nebo spojit takty. (Trámce se přitom přizpůsobí automaticky.)

  • Spojení

   1. Vyberte takty, které chcete spojit
   2. ÚpravyTaktSpojit vybrané takty

  Poznámka: Pokud vyberete takty jen v jedné osnově notového zápisu, budou spojeny tytéž takty v každé notové osnově systému.

  
          
     
     
   
     
    Příklad spojeného taktu
   
   
  
  • Rozdělení

   1. Vyberte notu (nebo akord)
   2. ÚpravyTaktRozdělit takt před vybranou notou

  Poznámka: Pokud vyberete jen jednu notu z jedné osnovy, bude na stejném místě rozdělena každá notová osnova systému.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.