Работа с тактове

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Measure operations

Добавяне

За да добавите такт в края, натиснете Ctrl+B (Mac: +B), или от менюто изберете CreateMeasuresAppend Measure. За да добавите множество тактове натиснете Ctrl+Shift+B (Mac: +Shift+B) или използвайте меню CreateMeasuresAppend Measures....

Вмъкване

Първо изберете такт и натиснете Ins или използвайте меню CreateMeasuresInsert Measure за да вмъкнете празен такт пред избрания. За множество тактове натиснете Ctrl+Ins (Mac: +Ins) или използвайте меню CreateMeasuresInsert Measures....

Изтриване

Изберете такт и натиснете Ctrl+Del (Mac: +Fn+Backspace).
В 0.9.5 и по-стари, е различно. Натиснете Ctrl (Mac: ) и цъкнете на празно място върху такт. Такта се маркира с пунктирана линия указваща избрана "част от време". Натиснете Ctrl+Цък (Mac: +Click) за разтягане на селекцията. Натискане на Del (Mac: Fn+Backspace) премахва избраните тактове.

Свойства

За да редактирате свойствата на такт, цъкнете с дясно копче върху празна част от него и изберете Measure Properties....

Свойства на такта

Петолиния

Свойството Visible позволява скриване и показване на нотите и линиите от петолинието за съответния такт. Свойството Stemless позволява да се крият опашките на нотите за такта. Ноти, имащи по принцип опашки, като половини (minums) и четвъртини (crotchets), ще бъдат показвани само главите им при избрана опция.

Времетраене

Номиналното времетраене е това, което се показва в партитурата. Можете да промените Действителното времетраене на такта на каквото и да е, без значение какво е изписано. Обикновено номиналното и действителното са еднакви. Въпреки това може да има непълен такт (ауфтакт), който да трае по-малко.

На долната фигура тактът с четвъртината нота (crochet) има номинално времетраене 4/4, но действителното е 1/4. Тактовете в средата имат номинално и действително времетраене 4/4. Заключителния такт съдържа само половина с точка (точкуван minim) и действителното му времетраене е 3/4.

incomplete measures

Неправилни

"Неправилен" такт не се брои в номерацията. Обикновено ауфтакт се отбелязва като "неправилен". Ако използвате версия 0.9.4 или по-стара и отбележите такт като неправилен, тогава ще се наложи да запишете и заредите на ново партитурата, за да се актуализира броят на тактовете.

Добави към броя на тактовете

Можете да използвате опцията "add to measure no." за да повлияете на номерацията на тактовете. Може да въведете положителна или отрицателна стойност. Имайте предвид, че това влияе на следващите тактове. Стойност "-1" има същия ефект като да отбележите такт като неправилен.

Разтягане на полето

Можете да увеличавате или намалявате хоризонталното разстояние между нотите с тази опция.

Брой повторения

Ако даден такт е на края на повторение , трябва да зададете колко пъти се свири повторението.

Прекъсване на многотактови паузи

Това свойство разделя Тактови паузи в съответния такт. Трябва да проверите тази опция преди да включите опцията "Create multi-measure rests" в StyleEdit General Style.

Версия 0.9.6 и по-нова автоматично прекъсва тактовете при такива паузи на важни места като rehearsal marks, промяна на размерност, двойни тактови черти и т.н.

Номериране

MuseScore автоматично номерира първия такт на всяка система, но има възможност за повече опции. От главното меню изберете StyleEdit Style. В лявото поле изберете "Numbers". В долната част на дясното поле се намира раздел "Measure Numbers" ("Bar Numbers").

Сложете отметка на "Measure Numbers" ("Bar Numbers"), за да включите автоматично номериране на тактовете.
Отбележете "show first" ако искате номер на първия такт.
Отбележете "all staffs" ако искате номера на всички петолиния, в противен случай само на най-горното петолиние от системата ще има номерация.
Изберете да се показват номера на всяка система ("every system"), която номерира първия такт на всяка линия или да показва номерация през интервал ("interval") и задайте интервала. Например интервал от 1 ще номерира всеки такт; интервал от 5 ще номерира всеки пети такт.