Operace s takty

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Operace s takty.

  Poznámka: Pro zajištění toho, že se vložené nebo připojené takty zobrazí správně, musí být vypnuty vícetaktové pomlky (přepnutí M).

  Vybrání

  Jeden takt

  • To select jednoho taktu klepněte na místo v taktu.

  Více taktů

  Vložení

  Vložení prázdného taktu do notového zápisu

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte takt nebo rámeček, potom stiskněte Ins (macOS: Shift+I).
  • Vyberte takt nebo rámeček, potom v nabídce vyberte: PřidáníTaktyVložit takt.

  Vložení více taktů

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte takt nebo rámeček, potom stiskněte Ctrl+Ins (macOS: Shift+Del+I); vyplňte pole "Počet taktů" a stiskněte OK.
  • Vyberte takt nebo rámeček, potom v nabídce vyberte: PřidáníTaktyVložit takty...; vyplňte pole "Počet taktů" a stiskněte OK.

  Připojení

  Přidání prázdného taktu na konec notového zápisu

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Stiskněte Ctrl+B (macOS: Cmd+B).
  • Vyberte v nabídce: PřidáníTaktyPřipojit takt.

  Přidání více taktů na konec notového zápisu

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Stiskněte Alt+Shift+B (macOS: Alt+Shift+B); vyplňte pole "Počet taktů" a stiskněte OK.
  • Select from the menu: PřidáníTaktyPřipojit takty...; vyplňte pole "Počet taktů" a stiskněte OK.

  Smazání

  Smazání jednoho taktu

  • Vyberte takt astiskněte Ctrl+Del (macOS: Cmd+Del).

  Smazání více taktů

  1. Vyberte rozsahu taktů ke smazání;
  2. Stiskněte Ctrl+Del (macOS: Cmd+Del).

  Poznámky: (1) V notových zápisech s více notovými osnovami smazání taktu odstraní i všechny odpovídající takty v jiných notových osnovách systému; (2) Pokud chcete smazat jen obsah taktu (a ne sám takt), použijte místo toho v kroku "2" příkaz Del.

  Odstranění prázdných taktů na konci

  Pro automatické odstranění všech prázdných taktů na konci notového zápisu:

  • V nabídce vyberte NástrojeOdstranit prázdné takty na konci.

  Vlastnosti

  Pro upravení vlastností taktu klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou část taktu a vyberte Vlastnosti taktu...:

  Dialog: Vlastnosti taktu

  Pro pohyb na předchozí nebo další takt můžete použít tlačítka, která jsou v dialogu dole vlevo, Předchozí/Další .

  Notové osnovy

  • Vlastnost Viditelná umožňuje ukázat a skrýt noty a linky notových osnov vybraného taktu.
  • Vlastnost Bez nožiček umožňuje ukázat a skrýt všechny nožičky not vybraného taktu, takže jsou ve vybrané oblasti neviditelné. U not, jež mají normálně nožičku, jako jsou půlové a čtvrťové noty, se ukazuje, když je označena jako bez nožičky, jen hlavička noty.

  Doba trvání taktu

  Tato funkce umožňuje upravit taktové označení jednoho taktu bez ohledu na taktové označení uvedené v notovém zápisu. Můžete ji použít na vytvoření předtaktí (také známé jako anacrusis nebo lehká doba), kadence, část ad lib atd.

  Doba trvání taktu

  • Zobrazená doba trvání taktu je očividné taktové označení zobrazené v notovém zápisu a nelze ji upravit.
  • Skutečná doba trvání taktu může být nastavena na cokoli chcete bez ohledu na v notovém zápisu zobrazené taktové označení.

  Příklad: na obrázku níže má předtaktí se čtvrťovou notou zobrazenu dobu trvání taktu 4/4, ale skutečnou dobu trvání má 1/4. Takty uprostřed mají jak zobrazenou tak skutečnou dobu trvání 4/4. Poslední (doplňující) takt s jednou tečkovanou půlovou notou má skutečnou dobu trvání 3/4.

  Neúplné takty

  Poznámka: Nad taktem se objeví malé znaménko - nebo +, když je jeho doba trvání menší nebo větší než ta uvedená v taktovém označení (podívejte se na obrázek níže). Toto znaménko se neobjeví v žádné vytištěné kopii nebo v PDF. Tyto značky vypnete zrušením zaškrtnutí u "Označit neúplné takty" v nabídce Pohled.

  measure_altered_duration.png

  Jiné

  Vyjmutí z číslování taktů

  Použijte "Vyjmout takt z číslování taktů" na "neúplné" takty, totiž na ty, které nemají být zahrnuty v číslování taktů. Obyčejně je předtaktí označeno jako "Vyjmout takt z číslování taktů".

  Zalomení vícetaktových pomlk

  Tato vlastnost oddělí vícetaktovou pomlku na začátku vybraného taktu. Tato volba se má zaškrtnout předtím, než zapnete volbu "Vytvořit vícetaktové pomlky" v nabídce FormátStyl...Notový zápis.

  Vícetaktové pomlky jsou rozděleny automaticky na důležitých místech, jako jsou orientační značky, změny taktového označení, dvojité taktové čáry, neúplné takty atd. Výchozí nastavení pro notové zápisy je vypnuto, pro party vypnuto zapnuto.

  Číslování taktů

  Toto umožňuje ovládat, jak se na vybraném taktu zobrazí čísla taktů. Vyberte v rozbalovacím seznamu "Automaticky," "Vždy zobrazit," nebo "Vždy skrýt".

  Šířka taktu

  Touto volbou můžete zvětšit nebo zmenšit velikost vodorovného odstupu mezi jednotlivými prvky notového zápisu (noty, pomlky atd.). Toto poskytuje přesnější ovládání přesně té samé vlastnosti odstupů mezi takty jako příkazy v hlavní nabídce nebo klávesové zkratky jako příkazy v nabídce nebo klávesové zkratky pro Rozšířit takty/Zúžit takty ({ and }), ke kterým se přistupuje mimo dialog pro vlastnosti taktu, když je takt vybrán.

  Přidání k číslování taktu

  Také můžete použít volbu "Přidat k číslování taktu" pro ovlivnění číslování taktů. Zde můžete zadat kladná nebo záporná čísla. Všimněte si, že toto ovlivní všechny následující takty. Hodnota "-1" má týž účinek, jako označení taktu, aby byl vyjmut z číslování taktů.

  Počet přehrání

  Pokud takt předchází taktovou čáru konce repetice, tato hodnota ovládá počet přehrání opakované části: podívejte se také na opakování a skoky.

  Číslování

  Ve výchozím nastavení MuseScore čísluje první takt každého systému - horního notového řádku (vyjma prvního taktu v hudebním oddílu), pro číslování jsou ale dostupné další volby: podívejte se na FormátStyl...Číslování taktů.

  • Zaškrtněte okénko vedle "Číslování taktů" pro zapnutí automatického číslování taktů.
  • Zaškrtněte "Zobrazit první", pokud chcete, aby byl první takt očíslován.
  • Zaškrtněte "Ve všech notových osnovách" pokud chcete, aby byla čísla u všech notových osnov. jinak se čísla taktů ukáží jen u horní notové osnovy každého notového systému.
  • Zvolte zobrazení čísel "Ve všech systémech", což očísluje první takt každého notového řádku; nebo zobrazení čísla podle "Intervalu" a zadejte velikost intervalu. Například zadání intervalu 1 očísluje každý takt, interval 5 očíslován každý pátý takt.

  Rozdělení a sloučení

  Pro prodloužení nebo zkrácení délky taktu — beze změny taktového označení — můžete změnit vlastnosti taktu (výše). Takty je ale také možné rozdělit nebo spojit.

  Sloučení taktů

  Postup A. Pro sloučení jen dvou taktů:

  • Vyberte taktovou čáru mezi dvěma takty a stiskněte Ctrl+Del.

  Postup B. Pro sloučení jakéhokoli množství taktů:

  1. Vyberte takty, které chcete spojit;
  2. V hlavní nabídce vyberte NástrojeTaktSloučit vybrané takty.

  Poznámky: (1) Pokud vyberete takty jen v jedné osnově notového zápisu s více notovými osnovami, budou spojeny tytéž takty v každé notové osnově systému. (2) Trámce jsou upraveny automaticky.

  Rozdělení taktu

  Vyberte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte notu, potom podržte Ctrl a dvakrát klepněte na taktovou čáru v paletě.
  • Podržte Ctrl a přetáhněte taktovou čáru (z palety) na notu, která začíná další takt.
  • Vyberte notu, potom v hlavní nabídce vyberte NástrojeTaktRozdělit takt před vybranou notou/pomlkou.

  Poznámka: Pokud vyberete jen jednu notu z jedné osnovy, bude na stejném místě rozdělena každá notová osnova systému.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.