Dynamické spony

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Hairpins

  Pridať dynamickú sponu

  Dynamické sponyčiarové objekty. Pred ich vytváraním vyberte požadovaný rozsah notového zápisu, kde sa má dynamické značenia zobraziť.

  < vytvorí crescendo
  > vytvorí decrescendo

  One-measure crescendo

  Dynamické spony môžete vytvárať aj dvojklikom na príslušný symbol v palete čiar. Výber rozsahu notového materiálu musí byť pritom aktívny.

  Úprava spony

  Spona umiestnená v notovom zápise môže byť ďalej upravovaná. Režim úpravy spustíte dvojkliknutím na sponu.
  Následne kliknite na konečný bod a sponu môžete premiestňovať:

  
          
     
     
   
     
    Crescendo shows handles and anchors in edit mode
   
  
  
  1. Klávesová skratka Shift+ alebo Shift+ pohybuje kotvu konečného bodu a tým sponu rozťahuje alebo zužuje, prípadne jej umožňuje prekročiť aj zlom riadku:

   Crescendo anchor extends to the next note

  2. Klávesové skratky alebo a Ctrl+ alebo Ctrl+ (Mac: Cmd+ alebo Cmd+) pohybujú koncom spony, ale ___ bez zmeny umiestnenia kotvy. Táto metóda je vhodná iba pre malé vizuálne úpravy spony. Rozšírenie alebo zúženie skupiny nôt, pre ktoré bude spona funkčná, vykonávajte klávesovou skratkou Shift+ alebo Shift+ (pozri vyššie). Príkaz "Vynulovať" realizovaný klávesovou skratkouCtrl+R (Mac: Cmd+R) vráti späť vizuálne úpravy spony, no pozícia kotvy zostane nezmenená.

   Crescendo visually extends beyond anchor point

  Prehrávanie dynamických značení

  Dynamické zmeny crescendo a decrescendo sa dejú medzi dvoma, alebo viacerými notami a nie je možné tieto zmeny realizovať v rámci jednej noty. Dynamické spony budú pri prehrávaní brané do úvahy iba ak je pred nimi alebo za nimi vložené dynamické značenie.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.