Zápis not

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Zápis not.

  MuseScore umožňuje zadávání not kterýmkoli ze čtyř vstupních zařízení: klávesnice počítače, myš, klávesnice MIDI nebo klávesnice virtuálního klavíru. Výchozím režimem zápisu not je zápis not v krocích, v němž jsou noty a pomlky zadány vždy jedna ve stejnou dobu. Jiné režimy zápisu not jsou nicméně také dostupné.

  Po opuštění Průvodce novým notovým zápisem se váš nový notový zápis bude skládat z řady taktů vyplněných taktovými pomlkami:

  Prázdný notový zápis

  Když v taktu zadáváte noty, taktové pomlky se mění na odpovídající pomlky vyplňující zbytek taktu:

  Zadávání not

  Noty o různé době trvání na stejné době se zadávají pomocí hlasů:

  Hlasy

  Jednoduché zadávání not

  Tato část vás uvede do základů vkládání not a pomlk v krocích z klávesnice počítače. Rovněž vám doporučujeme pracovat s návodem "Začínáme: Úvod do vkládání not v MuseScore". Je dostupný ze zahajovacího střediska.

  Krok 1. Výběr začáteční polohy

  Vyberte začáteční polohu pro vložení noty klepnutím na notu nebo pomlku, nebo vybráním taktu myší. Pokud začáteční polohu nevyberete, ukazatel bude při vstoupení do režimu zápisu not automaticky na začátku notového zápisu ("Krok 2" níž).

  Krok 2. Vstup do režimu zápisu not

  Pro vstoupení do režimu zápisu not použijte některou z následujících voleb:

  • Klepněte na ikonu "N" (úplně nalevo v nástrojovém pruhu zápis not).
  • Stiskněte N na klávesnici počítače.

  Pro opuštění režimu zápisu not použijte některou z následujících voleb:

  • Stiskněte N.
  • Stiskněte Esc.
  • Klepněte na tlačítko "N" v nástrojovém panelu.

  Krok 3. Vybrání doby trvání noty

  V režimu zápisu not vyberte dobu trvání noty. Použijte jedno z následujícího:

  • Klepněte na odpovídající ikonu noty v nástrojovém panelu pro zápis not (přímo nad oknem s dokumentem:
   Nástrojový panel pro zápis not v rozšířené pracovní ploše
  • Zadejte pro tu dobu trvání klávesovou zkratku (podívejte se níže).

  Krok 4. Zadání výšky tónu (nebo pomlky)

  • Pro zadání výšky tónu od A po G jednoduše klepněte na odpovídající písmeno na klávesnici počítače.
  • Pro zadání pomliky stiskněte 0 (nula).

  Tento způsob zadávání pracuje, i když nejste v režimu zápisu not — dokud máte vybránu notu/pomlku, nebo když je notový zápis právě nově vytvořen (v tom případě se zápis not vrátí do výchozího stavu).

  Vybrání délky noty/pomlky

  K výběru doby trvání noty/pomlky v režimu zápisu not se používají následující klávesové zkratky:

  • Čtyřiašedesátinová nota (hemidemisemiquaver): 1
  • Dvaatřicetinová nota (demisemiquaver): 2
  • Šestnáctinová nota (semiquaver): 3
  • Osminová nota (quaver): 4
  • Čtvrťová nota (crotchet): 5
  • Půlová nota (minim): 6
  • Celá nota (semibreve): 7
  • Dvoucelá nota (breve): 8
  • Čtyřcelá (longa): 9
  • Tečka: . (výběr změní na tečkovanou notu/pomlku)

  Poznámka: Dvojitou, trojitou a čtyřnásobnou tečku a 128novou (quasihemidemisemiquaver) je možné použít z nástrojového panelu pro dobu trvání v rozšířené pracovní ploše nebo přes vlastní zkratky.

  Podívejte se také na: Nepravidelné rytmické skupiny.

  Vstupní zařízení

  Noty lze zadávat pomocí:

  Klávesnice počítače

  Tento oddíl je rozveden v "jednoduchém zadávání not" (podívejte se výše) a uvede vás do plného rozsahu dostupných příkazů pro vládání not nebo pomlk z klávesnice počítače.

  Vkládání not a pomlk

  Notu vložíte stlačením odpovídající písmene na klávesnici. Po vstoupení do režimu zápisu not stiskněte: 5 C D E F G A B C.

  Noty: C, D, E, F, G, A, B, C

  Poznámka: Když notu zadáte pomocí klávesnice, MuseScore ji umístí co nejblíže k předchozí zadané notě (nad ni nebo pod ni).

  Pro zadání pomlky stiskněte nulu (0). Po vstoupení do režimu zápisu not stiskněte: 5 C D 0 E.

  C, D, pomlka, E

  Poznámka: Doba trvání vybraná v nástrojovém panelu se použije jak na noty tak na pomlky.

  Pokud chcete zadat tečkovanou notu, stiskněte . (tečka/tečka na konci věty) po vybrání doby trvání.

  Po vstoupení do režimu Zápis not například pište: 5 . C 4 D E F G A.

  Tečkovaná čtvrťová nota: C, osminové noty: D, E, F, G, A

  Pokud hodláte zadat nepravidelnou rytmickou skupinu (jako je triola): podívejte se na Nepravidelné rytmické skupiny.

  Pokud chcete psát noty se dvěmi nebo více souběžnými řádky nezávislého nápěvu (totiž vícehlasu): podívejte se na Hlasy.

  Posunutí not nahoru/dolů

  Pro posunutí noty nahoru nebo dolů o půltón:

  • Stiskněte šipku nebo .

  Pro posunutí noty nahoru nebo dolů diatonicky:

  • Stiskněte Alt+Shift+ nebo Alt+Shift+.

  Pro posunutí noty nahoru nebo dolů o jednu oktávu:

  • Stiskněte Ctrl+ (macOS: Cmd+) nebo Ctrl+ (macOS: Cmd+).
  Přidání posuvek

  Když je nota posunuta nahoru nebo dolů pomocí klávesy šipky (viz výše), kterákoli požadovaná posuvka je vytvořena automaticky programem. Posuvky je též možno přiávat ručně — podívejte se na Posuvky.

  Akordy

  Pokud chcete přidat notu v akordu nad svůj předchozí zápis:

  • Stiskněte a podržte Shift, potom zadejte notu od A po G.

  Tak psaní C, D, Shift+F, Shift+A, E, F povede k:

  C, D mollový kvintakord, E, F

  Pro přidání noty ve zvláštním intervalu nad nebo pod jednou nebo více notami:

  1. Ujistěte se, že je vybrána jedna nebo více not;
  2. Použijte jednu z následujících voleb:
   • V nabídce vyberte PřidatIntervaly a v seznamu zvolte interval;
   • Stiskněte Alt+1-9 pro intervaly nad (intervaly pod jsou možné také po přidání příslušné klávesové zkratky do seznamu v Nastavení).

  Poznámka: Pro vytváření akordů s notami o různé době trvání budete muset použít více než jeden Hlas.

  Vložení not

  Normally, when you enter music in MuseScore, any existing notes or rests are overwritten. There are, however, several ways to insert notes:

  • Insert extra measures into the score.
  • Cut and paste a section of the score forward, then enter music into the gap.
  • To insert a note, press Ctrl + Shift (Mac: Cmd + Shift) + the note name (A to G). This will insert a note of the selected duration and move the rest of the notes to the right in the same measure. If the measure exceeds the duration of the time signature, the blue plus will appear above the measure as in Insert Mode.
  Smazání not

  Pro smazání jedné noty:

  • Vyberte notu a stiskněte Delete.

  Pro smazání akordu:

  1. Stiskněte Esc, abyste zajistil, že jste v normálním režimu.
  2. Stiskněte Shift a klepněte na notu pro vybrání akordu.
  3. Stiskněte Delete.

  Příkaz ke smazání lze použít i na rozsah not/akordů.

  Klávesové zkratky

  Zde je seznam užitečných klávesových zkratek pro úpravy dostupných v režimu Zápis not:

  • (Up): (Šipka nahoru): Zvýšit výšku tónu noty o půltón (použije se křížek ♯).
  • (Šipka dolů): Snížit výšku tónu noty o půltón (použije se béčko ♭).
  • Alt+1-9: Přidat interval (prima až nona) nad nynější notou.
  • J: Změnit notu nahoru nebo dolů na její enharmonickou obdobu (např. z D♯ na E♭). Tím se změní způsob psaní jak v režimu Ve znějící výšce tak v režimu transpozice). Podívejte se na Posuvky.
  • Ctrl+J (macOS Cmd+J): Změnit notu nahoru nebo dolů na její enharmonickou obdobu. Tím se změní způsob psaní pouze v nynějším režimu. Podívejte se na Posuvky
  • Alt+Shift+: Zvýšit výšku tónu noty o půltón (podle tóniny) pomocí předznamenání
  • Alt+Shift+: Snížit výšku tónu noty o půltón (podle tóniny) pomocí předznamenání
  • R: Opakovat naposledy zadanou notu
  • Q: Zmenšit dobu trvání naposledy zadané noty na polovinu
  • W: Zdvojit dobu trvání naposledy zadané noty na polovinu
  • Shift+Q: Zmenšit dobu trvání pomocí tečky (například z tečkované čtvrťové noty (crotchet) se stane čtvrťová nota (crotchet) a ze čtvrťové noty (crotchet) se stane osminová nota (quaver).
  • Shift+W: Zvětšit dobu trvání pomocí tečky (například z tečkované osminové noty (quaver) se stane tečkovaná osminová nota (quaver) a z tečkované osminové noty (quaver) se stane čtvrťová nota (crotchet).
  • Backspace: Vrátit zpět vložení naposledy zadané noty
  • Shift+: Vyměnit naposledy zadanou notu s notou před ní (opakovat pro pokračování k další předcházející notě)
  • Shift+: Vyměnit notu posunutou pomocí Shift+ s notou, jež ji následuje
  • X: Obrátit směr nožičky noty (výchozí automatické polohování je možné obnovit ve správci)
  • Shift+X: Přesune hlavičku noty na opačnou stranu nožičky (výchozí automatické polohování je možné obnovit ve správci)

  Myš

  Vkládání not pomocí myši je snadné, není to ale ten nejrychlejší způsob zadávání spousty not.

  1. Klepněte na symbol s požadovanou dobou trvání noty v nástrojovém panelu pro zápis not.
  2. Klepněte na notový zápis pro přidání výšky tónu o zvolené době trvání.
  3. Pro přidání více not do stávajícího akordu jednoduše zopakujte krok 2.
  4. Pro nahrazení stávajícího akordu (spíše než přidávání do něj), před klepnutím stiskněte Shift.
  5. Pro přidání pomlky klepněte pravým tlačítkem myši.

  Poznámka: Pokud nad notovým zápisem budete v režimu zápisu not přejíždět ukazovátkem, bude se vám ukazovat náhled noty nebo pomlky, již se chystáte přidat.

  Klávesnice MIDI

  Výšky tónu můžete vkládat i pomocí klávesnice MIDI.

  1. Připojte svoji klávesnici MIDI k počítači a zapněte ji
  2. Spusťte MuseScore (to se musí udělat po zapnutí klávesnice)
  3. Vytvořte nový notový zápis
  4. Klepněte na pomlku (čímž ji vyberete) v taktu 1, abyste naznačil, kde chcete, aby zápis not začal
  5. Stiskněte N pro vstoupení do režimu zápisu not
  6. Vyberte dobu trvání noty, například 5 pro čtvrťové noty (crotchets), jak je to popsáno výše
  7. Stiskněte notu na klávesnici MIDI.

  Výška tónu by měla být přidána do notového zápisu.

  Poznámka: Výchozí způsob zapisování not v krokovém režimu umožňuje najednou přidat jednu notu. Jsou dostupné i další režimy zápisu: podívejte se na režimy zápisu not.

  Pokud máte ke svému počítači připojeno více zařízení MIDI, může se stát, že budete MuseScore muset říct, které z nich je klávesnicí MIDI:

  1. V nabídce vyberte ÚpravyNastavení... (macOS: MuseScoreNastavení...).
  2. Klepněte na kartu Vstup/Výstup a vyberte své zadávací zařízení v části popsané jako "MIDI vstup".
  3. Klepněte na OK pro ukončení. Aby se změna projevila, bude potřeba MuseScore spustit znovu.

  Virtuální klaviatura

  Noty můžete zapisovat i pomocí klaviatury na obrazovce.

  • Pro zapnutí a vypnutí jejího zobrazení: Stiskněte P (nebo vyberte PohledKlaviatura).
  • Pro změnu velikosti klávesnice: Umístěte ukazovátko myši nad klávesy klavíru, podržte Ctrl (macOS: Cmd) a pohybujte kolečkem myši nahoru (aby byla větší) nebo dolů (aby byla menší).

  Způsob zadávání not se podobá tomu, který se používá u klávesnice MIDI:

  1. Ujistěte se, že jste v režimu zápisu not.
  2. Pro zadání:
   • Jedné noty: Klepněte na příslušnou klávesu klavíru.
   • Akordu: Vyberte notu, již si přejete přidat, stiskněte a držte Shift, potom klepněte na klávesu klavíru (ve verzích před 2.1 použijte Ctrl (macOS: Cmd)). Opakujte podle potřeby.

  Režimy zápisu not

  MuseScore nabízí kromě zápisu not v krocích různé režimy zápisu not. Ke všem lze přistupovat klepnutím na malou šipku vedle tlačítka "N" nalevo od nástrojového pruhu pro zápis not:

  Režimy zápisu not

  Barvení not mimo rozsah nástroje

  V závislosti na schopnostech hudebníka jsou některé noty považovány jsoucí mimo rozsah určitého nástroje. Za účelem poučení MuseScore volitelně obarvuje noty červeně, jestliže jsou mimo typický rozsah "profesionálního" hráče a olivově zelěně/tmavě žlutě, pokud jsou mimo rozsah of an "začínajícího amatéra." Barvy se objevují na obrazovce počítače, ale ne v kopiích. Na výtiscích not vidět nejsou.

  Noty mimo rozsah

  Pro povolení/zakázání barevného zvýraznění not a pro nastavení "profesionálních" a "amatérských" rozsahů se podívejte na Použitelný tónový rozsah (Vlastnosti notové osnovy: Ve všech notových osnovách).

  Malé noty a malé notové hlavičky

  1. Vyberte notu(y), které chcete mít v malé velikosti.
  2. Ve správci zaškrtněte okénko "Malá". To v části pro notu se používá jen na měnění velikosti jednotlivé notové hlavičky; to v části pro akord společně změní velikosti notové hlavičky, nožičky, trámce a praporku.

  Ve výchozím nastavení je malá velikost 70 % běžné velikosti. Nastavení můžete změnit v FormátStyl…Velikosti.

  Změna již zadaných not nebo pomlk

  Změna doby trvání

  Pro změnu délky jedné noty nebo pomlky:

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu zápisu not (stiskněte Esc pro ukončení) a že nemáte vybrány žádné další noty.
  2. Klepněte na notu nebo pomlku a použijte klávesové zkratky pro dobu trvání uvedené výše, nebo ikony pro dobu trvání v nástrojovém panelu pro její změnění na dobu trvání podle vaší volby.

  Zvětšení doby trvání přepíše noty nebo pomlky, které ji následují; zmenšení doby trvání přidá pomlky mezi ni a následující noty nebo pomlky.

  Například pro změnu tří šestnáctinových pomlk na jednu tečkovanou osminovou pomlku:

  1. Klepněte na první šestnáctinovou pomlku.
  2. Stiskněte 4 pro její změnění na osminovou pomlku.
  3. Stiskněte . pro její změnění na tečkovanou osminovou pomlku.

  Když se zvětší doba trvání pomlky, přepíše další dvě ji následující šestnáctinové pomlky.

  Změna výšky tónu

  Pro změnu výšky tónu jedné noty:

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu zápisu not a že nemáte vybrány žádné další noty.
  2. Vyberte požadovanou notu a zvolte kterýkoli z následujících postupů:
   • Táhněte notovou hlavičku nahoru nebo dolů pomocí myši;
   • Stiskněte šipky na klávesnici: (nahoru) nebo (dolů);
   • Napište název písmene nové noty (A…G). Použijte Ctrl+ nebo Ctrl+ k opravení oktávy, je-li to nutné (macOS: Cmd+ nebo Cmd+). Toto automaticky zapne režim zápisu not.

  Pro změnu enharmonické záměny (enharmonického způsobu psaní noty) ji vyberte a použijte příkaz J. Na další informace se podívejte v posuvkách.

  Pro změnu výšek tónů úryvku not o stálý interval můžete použít transpozici.

  Pro změnu výšek tónů úryvku not na jinou melodii, zatímco rytmus zůstává nezměněn, použijte režim změny tónových výšek.

  Pokud váš notový zápis obsahuje mnoho špatně napsaných posuvek, můžete zkusit příkaz Zkontrolovat posuvky (podívejte se na Posuvky: Zkontrolovat posuvky).

  Změna pomlky na notu a obráceně

  Pro změnu pomlky na notu o téže době trvání:

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu zápisu not (stiskněte Esc pro ukončení).
  2. Vyberte pomlku.
  3. Zadejte požadovanou výšku tónu zadáním písmene noty A–G.

  Pro změnu noty na pomlku o téže době trvání:

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu zápisu not (stiskněte Esc pro ukončení).
  2. Vyberte notu.
  3. Stiskněte 0 (nula).

  Vlastnosti not

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.