Zápis not

Aktualizováno před před jedním týdnem
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: Note input

  MuseScore umožňuje zadávání not kterýmkoli ze čtyř vstupních zařízení: klávesnice počítače, myš, klávesnice MIDI nebo klávesnice virtuálního klavíru. Výchozím vstupním režimem je zápis not v krocích, v němž jsou noty a pomlky zadány vždy jedna ve stejnou dobu. Jiné vstupní režimy jsou nicméně také dostupné.

  Po opuštění Průvodce novým notovým zápisem se váš nový notový zápis bude skládat z řady taktů vyplněných taktovými pomlkami:

  Prázdný notový zápis

  Když v taktu zadáváte noty, taktové pomlky se mění na odpovídající pomlky vyplňující zbytek taktu:

  Zadávání not

  Noty o různé době trvání na stejné době se zadávají pomocí hlasů:

  Hlasy

  Jednoduché zadávání not

  Tato část vás uvede do základů vkládání not a pomlk v krocích z klávesnice počítače. Rovněž vám doporučujeme pracovat s návodem "Začínáme: Úvod do vkládání not v MuseScore". Je dostupný ze zahajovacího střediska.

  Krok 1. Výběr začáteční polohy

  Vyberte začáteční polohu pro vložení noty klepnutím na notu nebo pomlku, nebo vybráním taktu myší. Pokud začáteční polohu nevyberete, ukazatel bude při vstoupení do režimu zápisu not automaticky na začátku notového zápisu ("Krok 2" níž).

  Krok 2. Vstup do režimu zápisu not

  Pro vstoupení do režimu zápisu not použijte některou z následujících voleb:

  • Klepněte na ikonu "N" (úplně nalevo v nástrojovém pruhu zápis not).
  • Stiskněte N na klávesnici počítače.

  Pro opuštění režimu zápisu not použijte některou z následujících voleb:

  • Stiskněte N.
  • Stiskněte Esc.
  • Klepněte na tlačítko "N" v nástrojovém panelu.

  Krok 3. Vybrání doby trvání noty

  V režimu zápisu not vyberte dobu trvání noty. Použijte jedno z následujícího:

  • Klepněte na odpovídající ikonu noty v nástrojovém panelu pro zápis not (přímo nad oknem s dokumentem:
   Nástrojový panel pro zápis not v rozšířené pracovní ploše
  • Zadejte pro tu dobu trvání klávesovou zkratku (podívejte se níže).

  Krok 4. Zadání výšky tónu (nebo pomlky)

  • Pro zadání výšky tónu od A po G jednoduše klepněte na odpovídající písmeno na klávesnici počítače.
  • Pro zadání pomliky stiskněte 0 (nula).

  Tento způsob zadávání pracuje, i když nejste v režimu zápisu not — dokud máte vybránu notu/pomlku, nebo když je notový zápis právě nově vytvořen (v tom případě se zápis not vrátí do výchozího stavu).

  Vybrání délky noty/pomlky

  K výběru doby trvání noty/pomlky v režimu zápisu not se používají následující klávesové zkratky:

  • Čtyřiašedesátinová nota (hemidemisemiquaver): 1
  • Dvaatřicetinová nota (demisemiquaver): 2
  • Šestnáctinová nota (semiquaver): 3
  • Osminová nota (quaver): 4
  • Čtvrťová nota (crotchet): 5
  • Půlová nota (minim): 6
  • Celá nota (semibreve): 7
  • Dvoucelá nota (breve): 8
  • Čtyřcelá (longa): 9
  • Tečka: . (výběr změní na tečkovanou notu/pomlku)

  Poznámka: Dvojitou, trojitou a čtyřnásobnou tečku a 128novou (quasihemidemisemiquaver) je možné použít z nástrojového panelu pro dobu trvání v rozšířené pracovní ploše nebo přes vlastní zkratky.

  Podívejte se také na: Nepravidelné rytmické skupiny.

  Vstupní zařízení

  Noty lze zadávat pomocí:

  Klávesnice počítače

  Tento oddíl je rozveden v "jednoduchém zadávání not" (podívejte se výše) a uvede vás do plného rozsahu dostupných příkazů pro vládání not nebo pomlk z klávesnice počítače.

  Vkládání not a pomlk

  Notu vložíte stlačením odpovídající písmene na klávesnici. Po vstoupení do režimu zápisu not stiskněte: 5 C D E F G A B C.

  Noty: C, D, E, F, G, A, B, C

  Poznámka: Když notu zadáte pomocí klávesnice, MuseScore ji umístí co nejblíže k předchozí zadané notě (nad ni nebo pod ni).

  Pro zadání pomlky stiskněte nulu (0). Po vstoupení do režimu zápisu not stiskněte: 5 C D 0 E.

  C, D, pomlka, E

  Poznámka: The duration selected in the toolbar applies to both notes and rests.

  If you want to enter a dotted note, press . (period/full stop) after selecting the duration.

  For example, after entering Note Input mode, type: 5 . C 4 D E F G A.

  Dotted quarter note: C, eighth notes: D, E, F, G, A

  If you want to enter a tuplet (such as a triplet): see Tuplets.

  If you want to write music with two or more simultaneous lines of independent melody (i.e. polyphony): see Voices.

  Move notes up/down

  To move a note up or down by a semitone:

  • Press the or arrow.

  To move a note up or down diatonically:

  • Press Alt+Shift+ or Alt+Shift+.

  To move a note up or down by one octave:

  • Press Ctrl+ (Mac: Cmd+) or Ctrl+ (Mac: Cmd+).
  Add accidentals

  When a note is moved up or down with an arrow key (see above), any accidental required is automatically generated by the program. Accidentals can also be added manually—see Accidentals.

  Chords

  If you want to add a chord note above your previous entry:

  • Press and hold Shift, then enter a note from A to G.

  Thus, typing C, D, Shift+F, Shift+A, E, F results in:

  C, D minor triad, E, F

  To add a note at a specific interval above or below one or more notes:

  1. Ensure that one or more notes are selected;
  2. Use one of the following options:
   • From the menu, select AddIntervals and chose an interval from the list;
   • Press Alt+1-9 for intervals above (intervals below are also possible by adding relevant shortcuts to the list in Preferences).

  Note: To create chords with notes of different durations, you will need to use more than one Voice.

  Insert notes

  Normally, when you enter music in MuseScore, any existing notes or rests are overwritten. There are, however, several ways to insert notes:

  • Insert extra measures into the score.
  • Cut and paste a section of the score forward, then enter music into the gap.
  • To insert a note, press Ctrl + Shift (Mac: Cmd + Shift) + the note name (A to G). This will insert a note of the selected duration and move the rest of the notes to the right in the same measure. If the measure exceeds the duration of the time signature, the blue plus will appear above the measure as in Insert Mode.
  Delete notes

  To delete a single note:

  • Select the note and press Delete.

  To delete a chord:

  1. Press Esc to ensure that you are in Normal mode.
  2. Press Shift and click on a note to select the chord.
  3. Press Delete.

  The delete command can also be applied to a range of notes/chords.

  Keyboard shortcuts

  Here is a list of useful editing shortcuts available in Note Input mode:

  • (Up): Increase the pitch of a note by a semitone (uses ♯).
  • (Down): Decrease the pitch of a note by a semitone (uses ♭).
  • Alt+1-9: Add interval (unison to ninth) above current note.
  • J: Change a note up or down to its enharmonic equivalent (e.g. D♯ to E♭). This alters the spelling in both concert pitch and transposed modes. See Accidentals.
  • Ctrl+J (Mac Cmd+J): Change a note up or down to its enharmonic equivalent. This alters the spelling only in the current mode. See Accidentals
  • Alt+Shift+: Increase the pitch of a note using key signature
  • Alt+Shift+: Decrease the pitch of a note using key signature
  • R: Repeat the last entered note
  • Q: Halve the duration of the last entered note
  • W: Double the duration of the last entered note
  • Shift+Q: Decrease duration by a dot (for example, a dotted quarter note/crotchet becomes a quarter note/crotchet and a quarter note/crotchet becomes a dotted eighth note/quaver).
  • Shift+W: Increase duration by a dot (for example an eighth note/quaver becomes a dotted eighth note/quaver and a dotted eighth note/quaver becomes a quarter note/crotchet).
  • Backspace: Undo last entered note
  • Shift+: Exchange last entered note with the note before it (repeat to keep moving note earlier)
  • Shift+: Exchange note moved with Shift+ with the note that follows it
  • X: Flip direction of note stem (can be reset to Auto position in Inspector)
  • Shift+X: Move note head to opposite side of stem (can be reset to Auto position in Inspector)

  Mouse

  It's easy to enter notes with the mouse, but it is not the fastest way to enter lots of notes.

  1. Click on the desired note duration symbol in the Note input toolbar.
  2. Click on the score to add a pitch of the selected duration.
  3. To add more notes to an existing chord, simply repeat step 2.
  4. To replace an existing chord (rather than adding to it), press Shift before clicking.
  5. To add a rest, right-click.

  Note: If you hover the cursor over the score in Note Input Mode it will show you a preview of the note or rest you are about to add.

  MIDI keyboard

  You can also insert pitches using a MIDI keyboard.

  1. Connect your MIDI keyboard to the computer and switch the former on
  2. Start MuseScore (this must be done after the keyboard is switched on)
  3. Create a new score
  4. Click the rest (selecting it) in measure 1 to indicate where you want note input to begin
  5. Press N to enter note input mode
  6. Select a note duration such as 5 for quarter notes (crotchets), as described above
  7. Press a note on your MIDI keyboard.

  The pitch should be added to your score.

  Note: The default method of entry, Step-time allows you to enter one note at a time. Other note input modes are also available: see Note input modes.

  If you have multiple MIDI devices connected to your computer, you may need to inform MuseScore which is the MIDI keyboard:

  1. From the menu, select EditPreferences... (Mac: MuseScorePreferences...).
  2. Click on the I/O tab and select your device under the section labeled "MIDI input".
  3. Click OK to exit. You will need to restart MuseScore to apply the change.

  Virtual Piano Keyboard

  You can also input notes using the on-screen piano keyboard.

  • To toggle the display on and off: Press P (or select ViewPiano).
  • To resize the keyboard: Position the mouse pointer over the piano keys, hold down Ctrl (Mac: Cmd) and move the mouse scroll wheel up (larger) or down (smaller).

  The method of note entry is similar to that for a midi keyboard:

  1. Ensure that you are in Note Input mode.
  2. To enter a:
   • Single note: Click on the appropriate piano key.
   • Chord: Select the note you wish to add to, press and hold Shift, then click on a piano key (in versions before 2.1, use Ctrl (Mac: Cmd)). Repeat as required.

  Note input modes

  MuseScore offers a variety of note input modes in addition to Step-time. All can be accessed by clicking the small arrow next to the "N" button on the left of the Note Input toolbar:

  Note input modes

  • Step-time (default): The default mode of note entry. See Basic note entry (above).
  • Repitch: Replace pitches without changing rhythms.
  • Rhythm: Enter durations with a single click or keypress.
  • Real-time (automatic): Perform the piece at a fixed tempo indicated by a metronome beat.
  • Real-time (manual): Perform the piece while tapping a key or pedal to set the beat.
  • Insert: (Called "Timewise" until version 3.0.2) Insert and delete notes and rests within measures, automatically shifting subsequent music forwards or backwards.

  Coloring of notes outside an instrument's range

  Depending on the skill of the musician, certain notes are considered beyond the range of a particular instrument. For informational purposes, MuseScore optionally colors notes red if they are outside the range of a "professional" player, and olive green/dark yellow if outside the range of an "early amateur." The colors appear on the computer screen, but not on printed copies.

  Notes out of range

  To enable/disable note coloration and to set "professional" and "amateur" ranges, see Usable pitch range (Staff properties: all staves).

  Small notes/small noteheads

  1. Select the note(s) you want in small size.
  2. Check the "Small" checkbox in the Inspector. The one in the Note section is used to only change the size of the individual notehead; the one in the Chord section will change the note head, stem, beam, and flag sizes all together.

  By default, the small size is 70% of the normal size. You can change that setting in FormatStyle…Sizes.

  Change notes or rests already entered

  Change duration

  To change the length of a single note or rest:

  1. Make sure you are not in note input mode (press Esc to exit) and have no other notes selected.
  2. Click on the note or rest and use the duration shortcuts listed above, or the duration icons in the toolbar, to change it to the duration of your choice.

  Increasing the duration will overwrite the notes or rests that follow it; decreasing the duration will add rests between it and the notes or rests following.

  For example, to change three sixteenth rests into a single dotted eighth rest:

  1. Click on the first sixteenth rest.
  2. Hit 4 to turn it into an eighth rest.
  3. Hit . to turn it into a dotted eighth rest.

  As the duration increases, it overwrites the other two sixteenth rests following it.

  Change pitch

  To change the pitch of a single note:

  1. Make sure that you're not in note input mode and that you have no other notes selected.
  2. Select the desired note and use any of the following methods:
   • Drag the notehead up or down with the mouse;
   • Press the keyboard arrows: (Up) or (down);
   • Type a new note letter name (A…G). Use Ctrl+ or Ctrl+ to correct the octave, if necessary (Mac: Cmd+ or Cmd+). This will automatically turn on note input mode.

  To change the enharmonic spelling of a note, select it and use the J command. For more information, see Accidentals.

  To change the pitches of a passage of music by a constant interval, you can use Transposition.

  To change the pitches of a passage of music to a different melody, while keeping the rhythm unchanged, use Re-pitch mode.

  If your score contains a lot of misspelled accidentals, you might try the Respell Pitches command (see Accidentals: Respell pitches).

  Change rest to note and vice versa

  To change a rest to a note of the same duration:

  1. Make sure you are not in note input mode (press Esc to exit).
  2. Select the rest.
  3. Enter the desired pitch by entering a note letter, A–G.

  To change a note to a rest of the same duration:

  1. Make sure you are not in note input mode (press Esc to exit).
  2. Select the note.
  3. Press 0 (Zero).

  Note properties

  See also

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.